Skocz do zawartości

Serdecznie witamy w nowej wersji forum!

Pierwsze logowanie wcześniejszych użytkowników do nowego forum, wymaga wygenerowania nowego hasła (jest to czynność jednorazowa). W tym celu możemy skorzystać z linku Nie pamiętasz hasła? lub z tego u dołu okna logowania. Uwaga: Proszę podać e-mail taki sam, jaki jest ustawiony na wcześniejszym forum!

Bogusław Maćkowski

Interpelacja Poselska Piotr Król ws badań Hak i VIN CEPIK2.0

Polecane posty

Bogusław Maćkowski

Od dnia 13.11.2017r. po wejściu w życie CEPIK 2.0 nie są przesyłane przez SKP i odbierane przez Wydziały Komunikacji badania:

- pojazdu przystosowanego do ciągnięcia przyczepy HAK,

- zamontowania tabliczki znamionowej zastępczej na podstawie decyzji Starosty,

- wykonania nowej cechy identyfikacyjnej i tabliczki znamionowej zastępczej na podstawie decyzji Starosty.

 

W dniu wczorajszym okazało się, że mimo, iż

1. Prezydent Miasta wydał decyzję zezwalającą na nadanie nowej cechy identyfikacyjnej

2. SKP zrealizowała decyzję i wydała zaświadczenie z BTP o nadaniu nowej cechy identyfikacyjnej,z CEPIK 2.0

 

Poznaliśmy także skutek braku eksportu tych badań.

Wydział Komunikacji nie wydał pozwolenia czasowego, gdyż system POJAZD CEPIK 2.0 nie posiadał wyeksportowanej informacji z SKP do CEPIK 2.0 o nadaniu nowej cechy identyfikacyjnej. Stacja nie wysłała tej informacji, gdyż system CEPIK 2.0 nie przyjmuje informacji o innej czynności. Nie przyjmuje bo nie ma tego w definicji badań Ministerstwa Cyfryzacji. Nie ma tego w słowniku bo Minister Infrastruktury nie określił takich badań ani w ustawie ani w rozporządzeniu (szczegółowe przepisy w interpelacji [poselskiej).

 

Wcześniej wspólnie z administratorem Norbertem Jezierskim podjęliśmy konsultacje i pomóc obiecał poseł Piotr Król.

Nie poprzestał na obietnicach tylko podjął natychmiastowe działania.

 

Niezależnie od powyższego, zasygnalizowałem bezzasadne milczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa i brak odpowiedzi do Urzędu Miasta Bydgoszczy ws: 1. opłat za badania dodatkowe powypadkowe i po zmianach konstrukcyjnych oraz 2. zmiany rozmiaru tablic rejestracyjnych pojazdów zabytkowych w wersji "amerykańskiej".

 

W tym miejscu pragnę serdecznie podziękować Panu posłowi Piotrowi Królowi z Komisji Infrastruktury za tak szybkie działania i skierowanie do Ministerstwa Cyfryzacji i Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa interpelacji poselskiej zgłaszającej problem i liczymy podjęcie działań przez oba resorty.

:ok::hey:pada::pada::pada::pada::pada::pada::piwo

 

Na stronach Sejmu Rzeczpospolitej już jest opublikowana treść interpelacji z dnia 1.12.2017r.

 

Będziemy bacznie obserwować działania sejmu i obu resortów.

 

Treść interpelacji: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?documentId=CDFA71F2F204C03BC12581EC00506162

 

Interpelacja nr 17895

 

do ministra cyfryzacji, ministra infrastruktury i budownictwa

 

w sprawie braku w ustawie Prawo o ruchu drogowym zdefiniowania rodzaju badania technicznego pojazdu przystosowanego do ciągnięcia przyczepy oraz nadania nowej cechy identyfikacyjnej na pojeździe i wykonania tabliczki znamionowej zastępczej - jako informacje o badaniu do CEPiK 2.0

 

Zgłaszający: Piotr Król

 

Data wpływu: 01-12-2017

 

Obowiązujący od 13 listopada 2017 r. art. 80ba ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1260 z późn. zm.) nałożył na stacje kontroli pojazdów obowiązek przekazywania informacji o wykonanych badaniach technicznych. W funkcjonującym katalogu w systemie CEPiK 2.0 Ministerstwa Cyfryzacji nie zawarto badań dotyczących pojazdu przystosowanego do ciągnięcia przyczepy tzw. HAK oraz wykonania zastępczej tabliczki znamionowej lub nadania nowej cechy identyfikacyjnej.

 

Art. 81 ust. 2 cyt. ustawy stanowi, że badania techniczne dzieli się na badania okresowe, badania dodatkowe oraz badania co do zgodności z warunkami technicznymi dotyczącego pojazdu zabytkowego. W zamkniętym katalogu badań okresowych i wymienionych dziesięciu badań dodatkowych brak jest wspomnianych badań HAK i CECHA IDENTYFIKACYJNA.

 

Podobnie w § 2 i § 3 rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz. U. 2015 r., 776 z późn. zm.) enumeratywnie wymieniono rodzaje badań i nie zawarto wspomnianych badań dodatkowych.

 

W art. 71 ust. 4 cyt. ustawy użyto sformułowania, że wpis HAK do dowodu rejestracyjnego może być dokonany na podstawie badania technicznego.

 

W § 6. ust. 8, cyt. rozporządzenia co prawda wspomniano, że adnotację w zaświadczeniu z badania technicznego o treści HAK dokonuje diagnosta po wykonaniu badania technicznego pojazdu. Jednak również nie wskazano rodzaju: okresowe czy dodatkowe.

 

Starosta właściwy w sprawach rejestracji wydaje decyzję o nadaniu cech identyfikacyjnych na pojazd w przypadkach określonych w art. 66a ust. 2 cyt. ustawy. Nabite przez stacje kontroli pojazdów nowe cechy identyfikacyjne do dowodu rejestracyjnego i systemie CEP. We wspomnianym wcześniej katalogu nie przewidziano możliwości zgłoszenia takiej zmiany.

 

Zgodnie z § 29 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. 2016.1038) organ rejestrujący wydaje, w drodze decyzji, zgodę na wykonanie i umieszczenie tabliczki znamionowej zastępczej, zwanej dalej "tabliczką zastępczą".

 

Brak we wspomnianym katalogu możliwości wyboru rodzaju badań HAK i CECHA IDENTYFIKACYJNA jest przyczyną nieprawidłowej teletransmisji badań ze stacji kontroli pojazdów do systemu CEPiK 2.0.

 

W związku z powyższym, działając w interesie społecznym na postawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 1996 r.o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 2016 r., poz. 1510 ze zm.), zwracam się do Pana Ministra z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytanie:

 

Na jakim etapie jest wprowadzenie w Prawie o ruchu drogowym i rozporządzeniu wykonawczym jako badań dodatkowych HAK i nadania nowej cechy identyfikacyjnej i tabliczki znamionowej zastępczej oraz umieszczenie ich w katalogu CEPiK 2.0, co umożliwi stacjom kontroli pojazdów prawidłową teletransmisję dotyczącą wykonywanych badań technicznych pojazdów?

 

==========================================================

[DOPISANE PRZEZ MODERATORA - JEST ODPOWIEDŹ Ministerstwa Cyfryzacji]

 

Od siebie dodam, że nie śniło mi się w najskrytszych marzeniach, że otrzymam odpowiedź merytoryczną i w tak błyskawicznym czasie, gdyż z rana już na mnie oczekiwała :-)

W tym miejscu ponownie dziękuję Panu Posłowi Piotrowi Król, a także Panu Naczelnikowi Jerzemu Król z MIB, który również widzę ruszył zapytanie naszego Organu z 17.11.2017r.

 

Treść odpowiedzi cytuje:

 

"Szanowny Panie,

 

Ustawa – Prawo o ruchu drogowym wskazuje katalog badań dodatkowych. Wśród tych badań brak jest badania dotyczących przystosowania do ciągnięcia przyczepy (hak). Stan ten zostanie zmieniony w ramach procedowanych przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa przepisów w obszarze badań technicznych. Według informacji otrzymanych od MIiB w katalogu badań dodatkowych zostanie uwzględnione badanie w zakresie haka. Do czasu wejścia w życie tej zmiany – według obowiązującego stanu prawnego do dnia 4 czerwca 2018r., sugerujemy, zgodnie ze stanowiskiem MIiB w przedmiotowej sprawie, postępowanie jak poniżej:

 

• W przypadku, gdy badanie w zakresie haka przeprowadzane jest, jako odrębne sprawdzenie spełnienia dodatkowych warunków technicznych (hak) – za 35 zł – wtedy opłata ewidencyjna nie jest pobierana, a dane nie są przesyłane do CEP.

 

• W przypadku, gdy w DR nie ma adnotacji o haku, a sprawdzenie spełnienia dodatkowych warunków technicznych (hak) jest przeprowadzane łącznie z badaniem okresowym – wynik tego badania będzie negatywny – z powodu braku adnotacji w DR.

Rozwiązaniem jest przeprowadzenie osobnego sprawdzenia spełnienia dodatkowych warunków technicznych (hak) – wydania odpowiedniego zaświadczenia i skierowania osoby do urzędu w celu dopisania adnotacji. Po dopisaniu adnotacji osoba wróci na badanie okresowe. W takim przypadku pobrana zostanie opłata ewidencyjna wyłącznie za badanie okresowe.

 

• W przypadku, gdy adnotacja o haku jest w DR i przeprowadzane jest badanie okresowe łącznie ze sprawdzeniem w ramach tego badania spełnienia dodatkowych warunków – uiszczana jest opłata za badanie łączone i opłata ewidencyjna.

 

Z poważaniem,

 

(imię i nazwisko zamazałem)

 

Biuro Programu CEPiK 2.0

 

Departament Rozwoju Systemów

Ministerstwo Cyfryzacji

tel: +48 22 245 59 02

tel. +48 22 245 57 77

tel. +48 22 556 84 49

tel. +48 22 245 58 43

tel. +48 22 245 55 91

fax +48 22 829 48 62

biurocepik2.0@mc.gov.pl

 

Do wiadomości:

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa

Departament Transportu Drogowego"

 

=====================================================

 

Odpowiedź na interpelację nr 17895

 

w sprawie braku w ustawie Prawo o ruchu drogowym zdefiniowania rodzaju badania technicznego pojazdu przystosowanego do ciągnięcia przyczepy oraz nadania nowej cechy identyfikacyjnej na pojeździe i wykonania tabliczki znamionowej zastępczej - jako informacje o badaniu do CEPiK 2.0

 

Odpowiadający: podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Marek Chodkiewicz

 

Warszawa, 02-01-2018

 

Szanowny Panie Marszałku,

 

odpowiadając na interpelację nr 17895 Pana Piotra Króla, posła na Sejm RP, w sprawie braku w ustawie Prawo o ruchu drogowym zdefiniowania rodzaju badania technicznego pojazdu przystosowanego do ciągnięcia przyczepy oraz nadania nowej cechy identyfikacyjnej na pojeździe i wykonania tabliczki znamionowej zastępczej – jako informacje o badaniu do CEPIK 2.0, przedstawiam następujące stanowisko.

 

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa proceduje projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (UC65) wraz z 14 aktami wykonawczymi, który dokonuje wdrożenia przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/45/UE w sprawie okresowych badań zdatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz uchylającej dyrektywę 2009/40/WE. Aktualnie projekt wraz z aktami wykonawczymi jest przed przekazaniem do akceptacji na Komitet Stały Rady Ministrów.

 

W obszarze badań technicznych pojazdów rozszerzono katalog dodatkowych badań technicznych o badanie w celu sprawdzenia przystosowania pojazdu do ciągnięcia przyczepy i informacja w tym zakresie będzie przekazywana do systemu CEPiK 2.0 przez stację kontroli pojazdów.

 

Procedura wydania decyzji o nadaniu cech identyfikacyjnych zgodnie z art. 66a ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz umieszczenia numeru nadwozia, podwozia lub ramy jak również wydania zgody na wykonanie i umieszczenie tabliczki znamionowej zastępczej będzie realizowana przez Transportowy Dozór Techniczny. Dane w tym zakresie będą przekazywane do systemu CEPiK 2.0. przez organ właściwy w sprawach rejestracji pojazdów.

 

Nowe przepisy zgodnie z dyrektywą 2014/45/UE powinny być stosowane od 20 maja 2018 r.

 

Z wyrazami szacunku,

 

Marek Chodkiewicz

 

Podsekretarz Stanu

 

======================================

Odpowiedź na interpelację nr 17895

 

w sprawie braku w ustawie Prawo o ruchu drogowym zdefiniowania rodzaju badania technicznego pojazdu przystosowanego do ciągnięcia przyczepy oraz nadania nowej cechy identyfikacyjnej na pojeździe i wykonania tabliczki znamionowej zastępczej - jako informacje o badaniu do CEPiK 2.0

 

Odpowiadający: Minister Cyfryzacji Anna Streżyńska

 

Warszawa, 28-12-2017

 

Treść w załączniku PDF

opinia Min Cyfr_tabliczka znamionowa CEPIK_i17895-o1.pdf

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Kryczynski A

W końcu może to ustanowią w projekcie jest badanie HAK jednak brak nadania cech , dziwie się postawa Wk świadczy to o

nie znajomości zasad działania CEPIK 2.0 , to Wk wprowadza do Cepik nadany Nr na dzień dzisiejszy 8)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Bogusław Maćkowski
to Wk wprowadza do Cepik nadany Nr na dzień dzisiejszy

 

Zgadza się i znakomicie funkcjonowało to do 13.11.2017r. Wczoraj system CEPIK 2.0. uniemożliwił zmianę cechy identyfikacyjnej gdyż ..... SKP nie zrobiła prerejestracji .... wiadomo w słownikach MC nie ma innej czynności i powstał pat, gdyż WK nie był uprawniony do zmiany tego pola.

Na marginesie infolinia CEPIK 2.0 jeśli coś naprawi dzisiaj to jutrzejsza naprawa popsuje wcześniejszą w efekcie rejestracja pojazdu to loteria :x:x:x

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Kryczynski A

Tez zgadzam się z tym co Pan pisze jedno naprawią 20 zepsują , po wprowadzeniu nowego Nr przez WK Ceik odnotował badanie ale numer rany pozostał stary wartość lokalna nowy numer wartość Cepik stary ,a za rok będzie jazda bez trzymanki :D

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Mecher
• W przypadku, gdy adnotacja o haku jest w DR i przeprowadzane jest badanie okresowe łącznie ze sprawdzeniem w ramach tego badania spełnienia dodatkowych warunków – uiszczana jest opłata za badanie łączone i opłata ewidencyjna.

 

Jak należy rozumieć z w/w cytatu uiszczana jest opłata za badanie łączone ?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Paprock

Badanie okresowe połączone ze sprawdzeniem haka równa się badanie łączone. Czyli jedno badanie, dwie kwoty i jedna opłata ewidencyjna.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
mirek.g

Chwila ,chwila jeśli jest hak w DR to sprawdzamy w ramach OBT i nie pobieramy dodatkowej opłaty za hak , czyli np. 98 + 1 zł.

 

Ps. Pewnie im chodziło np o badanie Taxi , L itp bo z hakiem to zły przykład

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Mecher

Może się w nocy przepisy zmieniły ?

przecież lubią po nocach głosować ...

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Paprock

Ja tylko pomyślunek MIiB rozwinąłem. No raczej się zapędzili z opłatą przy tej hakowej kombinacji. :-?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
mirek_handlarz
sugerujemy
to słowo klucz. Czyli Haki do 4 czerwca będą wisiały w trybie awaryjnym -ale co z tymi OE - bo to słowo na "s" mnie martwi, a mamy gdzieś to stanowisko MiB na papierze tu na forum ?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Bogusław Maćkowski
a mamy gdzieś to stanowisko MiB na papierze tu na forum ?

 

Chciałbym skromnie zauważyć, że to stanowisko jest Ministerstwa Cyfryzacji Biura CEPIK uzgodnione wspólnie z MIB, ale podpisane jest przez MC. Na papierze mam ja i wiernie zacytowałem bez zmian. Gdyby była możliwość z pewnością bym opublikował scan.

 

PS. Tyle starań dla diagnostów z całej Polski i tylko .... 1 piwo ... na trzeźwo tego nie przełknę :-) UPS :piwo:x:x:x

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
mirek_handlarz

Na zdrowie - tyle, że adwent, więc żeby nie było, że rozpijam.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
DARIO64
Gdyby była możliwość z pewnością bym opublikował scan.

Wystarczy poczekać na odpowiedź do interpelacji ,pewnie napiszą to samo .

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Bogusław Maćkowski

Niestety wspomniana w pierwszym poście próba wydania przez WK pozwolenia czasowego po zmianie nowej cechy identyfikacyjnej zakończona nie powodzeniem. Błąd zgłoszony do CEPIK 2.0 nadal oczekuje na rozwiązanie.

 

Losie ja nie pamiętam w ciągu ostatnich 20 lat, aby jakiekolwiek przepisy wprowadziły aż taki paraliż. Niektórzy słusznie zauważają, że jak uda się zarejestrować pojazd to diagności po roku zobaczą twórczą inwencję w dowodach rejestracyjnych :-)

 

Ale są dobre wieści dla WK - dzisiaj otrzymały komunikat z CEPIK 2.0, że od poniedziałku - tak dla jasności 18.12.2017r. mają usunąć większość zgłaszanych przez WK błędów. Może słynna cecha identyfikacyjna też przejdzie.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Bogusław Maćkowski
Wystarczy poczekać na odpowiedź do interpelacji ,pewnie napiszą to samo .

 

Dokładnie - natychmiast opublikuje w całości :-)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
S.K.P-POZNAŃ

Odpowiadający: podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Marek Chodkiewicz

 

".....Procedura wydania decyzji o nadaniu cech identyfikacyjnych zgodnie z art. 66a ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz umieszczenia numeru nadwozia, podwozia lub ramy jak również wydania zgody na wykonanie i umieszczenie tabliczki znamionowej zastępczej będzie realizowana przez Transportowy Dozór Techniczny. Dane w tym zakresie będą przekazywane do systemu CEPiK 2.0. przez organ właściwy w sprawach rejestracji pojazdów...."

 

Nowe przepisy zgodnie z dyrektywą 2014/45/UE powinny być stosowane od 20 maja 2018 r.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Bogusław Maćkowski
Dane w tym zakresie będą przekazywane do systemu CEPiK 2.0. przez organ właściwy w sprawach rejestracji pojazdów.

Mnie natomiast zaciekawiło to zdanie.

Dzisiaj:

1. Starosta/Prezydent wydaje decyzje na tabliczkę znamionową

2. SKP montuje tabliczkę zastępczą i wydaje zaświadczenie.

3. Koniec procedury

 

Po 20.05.2018

1. Dyrektor TDT wyda zgodę na tabliczkę zastępczą

2. SKP montuje tabliczkę zastępczą i wydaje zaświadczenie

3. właściciel pojazdu udaje się do Organu Rejestrującego, aby zgłosić zamontowanie tabliczki

4. Wydział Komunikacji wprowadza do Cepik 2.0 informacje o zamontowaniu tabliczki znamionowej zastępczej.

5. Koniec procedury

 

Wnioski moje.

1. albo ktoś rozbudowuje administracje, bardziej dokładnie biurokracje, gdyż nie trzeba dzisiaj zgłaszać do WK faktu zamontowania tabliczki a co się z tym wiąże jeszcze większe kolejki w Wydziałach Komunikacji bo przybędzie klientów z kolejnymi zaświadczeniami

2. albo ktoś nie zrozumiał tematu, gdyż takiego obowiązku nie ma no chyba, że nowe przepisy wprowadzą obowiązek zgłaszania tego faktu do WK i wtedy patrz pkt 1.

 

Pozostała odpowiedź jak najbardziej zrozumiała. Pełne odpowiedzi są w pierwszym poście lub w interpelacji na stronach Sejmu. Jedyna dobra wiadomość, że oba Ministerstwa dzięki temu zgłoszeniu dostrzegły problem i zobowiązały się, że uwzględnią to w nowych przepisach a nawet napisały wprost, że badania "HAK" i "CECHA IDENTYFIKACYJNA/TABLICZKA" nie podlegają zgłoszeniu do CEPIK 2.0 stąd pojawiła się szara kropeczka a nie czerwona w SQL :-)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Bogusław Maćkowski

W najbliższym czasie opublikujemy odpowiedź Ministra Infrastruktury ws wysokości opłat za badania "powypadkowe" i "po zmianach konstrukcyjnych". :x:x:x

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Bądź aktywny! Zaloguj się lub utwórz konto

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto, to proste!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Posiadasz własne konto? Użyj go!

Zaloguj się

×

Ważne informacje

Umieściliśmy pliki cookie na Twoim urządzeniu, aby pomóc Ci ulepszyć tę witrynę. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym razie zakładamy, że możesz kontynuować.