Skocz do zawartości

Serdecznie witamy w nowej wersji forum!

Pierwsze logowanie wcześniejszych użytkowników do nowego forum, wymaga wygenerowania nowego hasła (jest to czynność jednorazowa). W tym celu możemy skorzystać z linku Nie pamiętasz hasła? lub z tego u dołu okna logowania. Uwaga: Proszę podać e-mail taki sam, jaki jest ustawiony na wcześniejszym forum!

Polecane posty

Bogusław Maćkowski

Od dnia 1.10.2018 r.:

 

 

 

(Dz. U. z 2018r., poz. 1990 z późn. zm.) 

 

USTAWA

z dnia 20 czerwca 1997 r.

Prawo o ruchu drogowym 1

 

 

Art.  132.  [Zatrzymanie dowodu rejestracyjnego]

1.  150  Policjant albo funkcjonariusz Straży Granicznej zatrzyma dowód rejestracyjny (pozwolenie czasowe) w razie:

1) stwierdzenia lub uzasadnionego przypuszczenia, że pojazd:

a) zagraża bezpieczeństwu w szczególności po wypadku drogowym, w którym zostały uszkodzone zasadnicze elementy nośne konstrukcji nadwozia, podwozia lub ramy,

b) zagraża porządkowi ruchu,

c) narusza wymagania ochrony środowiska;

2) stwierdzenia, że pojazd nie został poddany badaniu technicznemu w wyznaczonym terminie lub termin badania nie został wyznaczony prawidłowo;

3) stwierdzenia, że badanie techniczne zostało dokonane przez jednostkę do tego nieupoważnioną;

4) uzasadnionego przypuszczenia, że dane dotyczące dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) zawarte w centralnej ewidencji pojazdów nie odpowiadają stanowi faktycznemu.

 

 

1a.  151  W stosunku do kierującego pojazdem zarejestrowanym za granicą uczestniczącym w ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej policjant albo funkcjonariusz Straży Granicznej zatrzyma dowód rejestracyjny (pozwolenie czasowe) w razie:

1) stwierdzenia lub uzasadnionego przypuszczenia, że pojazd:

a) zagraża bezpieczeństwu w szczególności po wypadku drogowym, w którym zostały uszkodzone zasadnicze elementy nośne konstrukcji nadwozia, podwozia lub ramy,

b) zagraża porządkowi ruchu,

c) narusza wymagania ochrony środowiska;

2) stwierdzenia, że pojazd nie został poddany badaniu technicznemu w wyznaczonym terminie lub termin badania nie został wyznaczony prawidłowo;

3) stwierdzenia zniszczenia dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) w stopniu powodującym jego nieczytelność;

4) uzasadnionego podejrzenia podrobienia lub przerobienia dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego);

5) stwierdzenia, że badanie techniczne zostało dokonane przez jednostkę do tego nieupoważnioną;

6) nieokazania przez kierującego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub dowodu opłacenia składki za to ubezpieczenie, jeżeli pojazd ten jest zarejestrowany w kraju, o którym mowa w art. 129 ust. 2 pkt 8 lit. c;

7) uzasadnionego przypuszczenia, że dane w nim zawarte nie odpowiadają stanowi faktycznemu.

1b.  152  Zatrzymanie, o którym mowa w ust. 1, następuje przez wprowadzenie informacji o zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) do centralnej ewidencji pojazdów.

 

1c.  153  Zatrzymanie, o którym mowa w ust. 1a, następuje przez zatrzymanie okazanego dokumentu.

2.  154  W razie zatrzymania dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) policjant albo funkcjonariusz Straży Granicznej wydaje kierowcy pokwitowanie. Może on zezwolić na używanie pojazdu przez czas nieprzekraczający 7 dni, określając warunki tego używania w pokwitowaniu. Zezwolenie nie może być wydane w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a i c, a także w ust. 1a pkt 1 lit. a i c oraz pkt 6.

3.  155  (uchylony).

3a.  156  Odpowiednie organy Policji albo Straży Granicznej zawiadomią właściwego dyrektora izby administracji skarbowej o fakcie zatrzymania dowodu rejestracyjnego w przypadku powzięcia uzasadnionego przypuszczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, w sytuacji gdy dotyczy to spełnienia przez pojazd wymagań technicznych określonych w przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

4.  157  W przypadku określonym w ust. 1 pkt 1 oraz w przypadku stwierdzenia zniszczenia dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) w stopniu powodującym jego nieczytelność lub uzasadnionego podejrzenia podrobienia lub przerobienia dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego), dowód rejestracyjny (pozwolenie czasowe) zatrzyma również jednostka upoważniona do przeprowadzania badań technicznych. Zatrzymany dokument przesyłany jest niezwłocznie organowi, który go wydał. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

5.  158  Zatrzymany dokument pojazdu zarejestrowanego za granicą, z wyjątkiem przypadków określonych w ust. 1a pkt 4 i 6, pozostawia się w jednostce Policji albo Straży Granicznej przez okres 7 dni. Po upływie tego terminu dokument przekazywany jest przedstawicielstwu państwa, w którym pojazd jest zarejestrowany.

6.  159  Po ustaniu przyczyny uzasadniającej zatrzymanie dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) i przekazaniu informacji o ustaniu tej przyczyny przez posiadacza zatrzymanego dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) organowi, który zatrzymał dowód rejestracyjny (pozwolenie czasowe), lub organowi, który go wydał, organ ten przekazuje do centralnej ewidencji pojazdów informację o zwrocie zatrzymanego dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego.

7.  160  W przypadku pojazdu zarejestrowanego za granicą uczestniczącego w ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwrot zatrzymanego dokumentu następuje niezwłocznie po ustaniu przyczyny uzasadniającej jego zatrzymanie, z zastrzeżeniem art. 133.

8.  161  W przypadku, o którym mowa w ust. 4, zwrot zatrzymanego dokumentu następuje niezwłocznie po ustaniu przyczyny uzasadniającej jego zatrzymanie.

 

 

Art.  133.  [Zwrot zatrzymanego dokumentu]

1.  162  W przypadku określonym w art. 132 ust. 1a pkt 6 odpowiedni organ Policji albo Straży Granicznej zwraca zatrzymany dokument po przedstawieniu dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub dowodu opłacenia składki za to ubezpieczenie.

2.  Jeżeli z przedstawionego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu wynika, że przed zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego umowa ta nie była zawarta, warunkiem zwrotu zatrzymanego dokumentu jest dodatkowo wniesienie opłaty za niespełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia określonej w odrębnych przepisach.

 

 

Art.  134.  163  [Zatrzymanie i zwrot dowodu rejestracyjnego przez Żandarmerię Wojskową]

 W stosunku do pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych pojazdów kierowanych przez żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową uprawnienia i obowiązki policjantów określone w art. 132 ust. 1-2 i 5-7 oraz w art. 133 wykonują również żołnierze Żandarmerii Wojskowej.

 

 

Art.  134a.  164  [Zatrzymanie i zwrot dowodu rejestracyjnego przez Inspekcję Transportu Drogowego]

 W stosunku do pojazdów wykonujących przewóz drogowy w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, a także w przypadku kontroli, o której mowa w art. 129a ust. 1 pkt 2-4, uprawnienia i obowiązki policjantów oraz organów Policji określone w art. 132 ust. 1-2 i 5-7 oraz w art. 133 wykonują również odpowiednio inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego oraz organy tej inspekcji.

 

 

Proszę zwrócić uwagę na:

- Ust. 1 elektroniczne zatrzymanie dowodu rejestracyjnego

- Ust. 1a fizyczne zatrzymanie dowodu rejestracyjnego w pojazdach zarejestrowanych za granicą

- uprawnione organy to: Policja, Straż Graniczna, Żandarmeria Wojskowa, Inspekcja Transportu Drogowego a wyłącznie fizyczne zatrzymanie dowodu Stacja Kontroli Pojazdów.

 

Kroki:

1.       Diagnosta wykonuje badanie

2.       Klient zgłasza się do Wydziału Komunikacji z elektronicznie zatrzymanym dowodem rejestracyjnym i zaświadczeniem z BTP

3.       Wydział Komunikacji wprowadza do CEPIK 2.0 zakładka "Operacje" -> "Depozyt" -> "Wydanie elektronicznego dokumentu"– wtedy informacja z CEP o elektronicznym zatrzymaniu znika. Czynność tę może wykonać Policja, co jest pomocne w trasie, gdy Urząd jest nie czynny, a okresowe badanie zostało wykonane.

 

   (Aktualizacja treści z dnia 22.10.2018 r. w związku z ulepszeniem funkcjonalności CEP wirtualne przyjęcie do depozytu elektronicznie zatrzymanego dowodu rejestracyjnego w zakładce dane z CEP i wirtualnie go wydaje

 

Pokwitowanie o elektronicznym zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego po 1.10.2018 r. będzie zawierało treść w artykułach lub paragrafach a nie opisową stąd opracowałem materiał pomocniczy jak czytać nowe pokwitowania z policji, jakie badanie wykonać.

 Materiał będzie pomocny dla pracowników Wydziałów Komunikacji oraz diagnostów - ułatwia czytanie nowo wypełnianych zaświadczeń.

Proszę zwrócić uwagę, że w systemie CEPIK widoczny będzie jedynie powód zatrzymania: "ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA" lub "Brak badań technicznych" łącznie z informacją od organu kontroli ruchu jakie badanie wykonać w formie paragrafów. 

Postarałem się, aby materiał był na 1 stronie A4 i jak najbardziej czytelny.

 

PS. Na dzień dzisiejszy w wyniku błędów wynikających z samego systemu CEPIK 2.0 Stacja Kontroli Pojazdów nie posiada wglądu w informacje o elektronicznym zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego. Tradycyjnie już Urząd Miasta Bydgoszczy skieruje oficjalne zawiadomienie do MC w ramach dotychczasowej współpracy. Natomiast WK ma pełen wgląd - żółty ekran slajdu - w zakładce dane z CEP w nowej pod zakładce elektroniczne zatrzymanie dowodu rejestracyjnego z datą i godziną oraz organem zatrzymującym oraz "powodem zatrzymania".

 

Dziękuję za konsultacje:

Komendzie Miejskiej Policji

Inspekcji Transportu Drogowego

opinia KWP elektroniczne zatrzymanie dowodu rejestracyjnego X 2018.pdf

szkolenie SKP X_2018_elektroniczne zatrzymanie dowodu rejestracyjnego po 1_10_2018r.jpg

Edytowano przez Bogusław Maćkowski
Aktualizacja kroku WK z wydaniem dowodu

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
cezary
Cytat

diagnosta musi zażądać okazania pp.....

dopóki diagnosta na skp nie będzie widział zatrzymania wirtualnego, wszelkie dywagacje na powyższy temat są na razie bezprzedmiotowe. 

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Bogusław Maćkowski

To prawda. Aczkolwiek diagnosta już teraz zobaczy papierowe nowe pokwitowanie elektronicznego zatrzymania dowodu rejestracyjnego z którym przyjedzie właściciel pojazdu i w ręku będzie miał oryginał elektronicznie zatrzymanego dowodu. Więc jednak przedmiotowe.

Proszę pamiętać, że fizyczne zatrzymanie z ust. 1, a w treści pokwitowania będzie opisowe a elektroniczne zatrzymanie z ust 1 nie będzie już opisowe tylko krótki artykuł Pord. Trzeba je umieć czytać, aby wiedzieć jakie badanie zrobić. Stąd materiał pomocniczy.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
cezary

klient może pokwitowania papierowego nie pokazać (z powodów tylko jemu znanych), może zgubić i wracamy do punktu wyjścia.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
blakop
31 minut temu, Bogusław Maćkowski napisał:

Wydział Komunikacji wprowadza do CEPIK 2.0 wirtualne przyjęcie do depozytu elektronicznie zatrzymanego dowodu rejestracyjnego w zakładce dane z CEP i wirtualnie go wydaje

 

Jesteś pewien, że tak to wygląda?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
michal_k

"§3 ust. 1 pkt 2)
Rodzaj BTP: DODATKOWE
Zakres czynności badania okresowego oraz dodatkową kontrole układu kierowniczego, zawieszenia, ustawienia kół jezdnych oraz urządzeń dozoru technicznego"

 

Badanie "powypadkowe" nie ma pełnego zakresu czynności badania okresowego (ma je wyłącznie badanie po zmianach konstrukcyjnych).

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Bogusław Maćkowski

Błażeju tak wyglądało do piątku, ale sprawdzę, czy w poniedziałek pojawiła się nowa sugerowana w innym temacie ikonka.

 

PS. Jeśli będzie tak jak napisał Cezary wówczas ma rację na dzień dzisiejszy.

W dodatku w przypadku okazania dowodu rejestracyjnego zgodnie z par. 2 z 776 diagnosta nie ma obowiązku sprawdzać pojazdu w CEPIK i nie wie, że są jakieś ostrzeżenia.

Jeśli chodzi o zgubienie pokwitowania za elektroniczne zatrzymanie to jest kolejny problem. WK już nie wyda kopii, gdyż jej nie otrzyma papierowo. Pozostaje powrót do tego organu, który go zatrzymał z prośbą o wydanie duplikatu i raczej nie wiadomo jakie badanie robić.

 

Natomiast, gdy przejdzie zwykła "okresówkę" na powodzie "wypadku" (tak w skrócie) wówczas w CEP i tak nie zniknie info o zatrzymaniu dowodu i właściciel i tak nie będzie mógł się poruszać po drodze publicznej.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
blakop

Pytanie jaki przepis nakłada obowiązek okazania pokwitowania? Wg mnie żaden. Nie było takiego przepisu do tej pory, nie ma i teraz. Problem polega jedynie na tym, że do tej pory WK znało powód zatrzymania.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Bogusław Maćkowski
4 minuty temu, michal_k napisał:

"§3 ust. 1 pkt 2)
Rodzaj BTP: DODATKOWE
Zakres czynności badania okresowego oraz dodatkową kontrole układu kierowniczego, zawieszenia, ustawienia kół jezdnych oraz urządzeń dozoru technicznego" 

Tak jak pisałem w poście jest to cytat z materiałów przekazanych policjantom. Chciałem, aby diagności mieli tę samą wiedzę.

 

§3 ust. 1 pk 2) skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego, który uczestniczył w wypadku drogowym, w którym zostały uszkodzone zasadnicze elementy nośne konstrukcji nadwozia, podwozia lub ramy, z zastrzeżeniem pkt 4, lub noszącego ślady uszkodzeń albo którego stan techniczny wskazuje na naruszenie elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogące stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego - obejmuje sprawdzenie i ocenę spełnienia warunków technicznych dotyczących zespołów i układów, w sposób określony w pkt 0-10 działu I załącznika nr 1 do rozporządzenia i w dziale 1 załącznika nr 2 do rozporządzenia;

Przypominam, że zakres badania okresowego ma punkty 0 - 10 nie ma punktu 11 a więc jest pełny.

Warto w tym miejscu rozszerzyć tę wiedzę o interpretację Min Infrastruktury z 2018 r. opłata 98 zł. + 94 zł. a więc za okresowe i dodatkowe.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
michal_k

Niektóre komendy przysyłają nam nadal informacje papierowe o zatrzymaniu DR wraz z podaniem powodu - chyba to stare przyzwyczajenia ;)

1 minutę temu, Bogusław Maćkowski napisał:

w sposób określony w pkt 0-10 działu I załącznika nr 1 do rozporządzenia

 

I to nie wyczerpuje pełnego zakresu okresowego, który jest podany w treści rozporządzenia.

 

2 minuty temu, Bogusław Maćkowski napisał:

Warto w tym miejscu rozszerzyć tę wiedzę o interpretację Min Infrastruktury z 2018 r. opłata 98 zł. + 94 zł. a więc za okresowe i dodatkowe.

 

Absolutnie się nie zgadzam z taką interpretacją. Nie należy się opłata za badanie okresowe.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Bogusław Maćkowski
8 minut temu, blakop napisał:

Pytanie jaki przepis nakłada obowiązek okazania pokwitowania? Wg mnie żaden.

To prawda. Aczkolwiek w pokwitowaniu jest skierowanie na badanie. Klient, aby mógł jeździć po drogach publicznych, sam  go pokaże diagnoście.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
michal_k

Tu też jest pewna luka prawna, bo literalnie pojazd jest dopuszczony do ruchu jeśli jest zarejestrowany, sprawny (art. 66), oznaczony tablicami i nalepką kontrolną. Jeśli usterka została usunięta i pojazd spełnia art. 66 to jest dopuszczony do ruchu, bo zatrzymanie DR nie powoduje, że nie jest zarejestrowany.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
blakop

Od pewnego czasu klient sam może wnioskować o takie badanie (kiedyś faktycznie nie mógł). Po jego wykonaniu wypełnia się przesłanka art.132 ust.6 i DR należy wydać. Sęk w tym, że ciągle nie wiadomo, czy chodziło tylko o usterki, czy badanie powypadkowe. To wielki błąd, że w CEP nie ma informacji o przyczynie zatrzymania (bo jak rozumiem nie ma).

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Bogusław Maćkowski
14 minut temu, michal_k napisał:

Absolutnie się nie zgadzam z taką interpretacją. Nie należy się opłata za badanie okresowe.

Zmieniło się 21.02.2018 r. warto być na bieżąco - tylko temat opłat w tym temacie nie poruszamy. Zachęcam do lektury tematycznego forum o opłatach odpowiedż Ministra Infrastruktury twórcy przepisu - 98+94

 

6 minut temu, blakop napisał:

w CEP nie ma informacji o przyczynie zatrzymania (bo jak rozumiem nie ma).

Tak nie ma - na materiałach jest rzut ekranu żółty scan co widzi CEP. Zagrożenie Bezpieczeństwa i koniec wiedzy a oznaczać może 1. usterkę lub 2. wypadek, lub 3. środowisko wycieki :-) Stąd zasugerowałem, że diagnosta musi widzieć pokwitowanie bo tak jest chociaż powód np. art 132 ust. 1 pkt 1 lit a) Prd i wtedy wiadomo o co chodziło autorowi.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Mecher

Diagnosta nie widzi, chyba, że coś się przez weekend zmieniło, to sie dowiemy. A czytając powyższe Bydgoszcz nie ma o tym pojęcia, bo w wytycznych dla SKP jest o żądaniu pokwitowania by wiedzieć za co został zatrzymany DR.

 

Nasuwa się pytanie jaki kontakt ma Bydgoszcz z podległymi jej SKP, że jeszcze o tym nie wie ? A może nie chce wiedzieć ?

 

No chyba, iż diagnosta "profilaktycznie"  ma żądać pokwitowania w nadziei, że klient w swej niewiedzy okaże 

Edytowano przez Mecher

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
michal_k
7 minut temu, Bogusław Maćkowski napisał:

Zmieniło się 21.02.2018 r. warto być na bieżąco

 

Żaden przepis się nie zmienił 21.02.2018 r. Uważam, że zakres od 0-10 różni się od zakresu okresowego, który jest przywołany wprost przy badaniu po zmianach. Dlatego mnóstwo stacji nie pobiera opłaty za badanie okresowe przy badaniu powypadkowym.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Bogusław Maćkowski

W podanym przeze mnie linku wiadomość na samej górze plik PDF. Wszystko w temacie - przeszło przez Departament Prawny, a nie tylko Departament Transportu Drogowego. Co ciekawe tam również jest napisane po zmianach konstrukcyjnych 98+82 nie tylko słownie ale i cyfrą.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
michal_k

Interpretacja to nie obowiązujące źródło prawa. Gdyby miał być zakres okresowego przy powypadkowym to powinien być wskazany analogicznie jak przy zmianach konstrukcyjnych.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Bogusław Maćkowski
51 minut temu, Mecher napisał:

A czytając powyższe Bydgoszcz nie ma o tym pojęcia, bo w wytycznych dla SKP jest o żądaniu pokwitowania by wiedzieć za co został zatrzymany DR. 

 

Nasuwa się pytanie jaki kontakt ma Bydgoszcz z podległymi jej SKP, że jeszcze o tym nie wie ? A może nie chce wiedzieć ?

 

No chyba, iż diagnosta "profilaktycznie"  ma żądać pokwitowania w nadziei, że klient w swej niewiedzy okaże 

 

Szkoda, że forumowicz nie był na szkoleniu bo tam to wszystko wyjaśniałem.

1 godzinę temu, Bogusław Maćkowski napisał:

PS. Na dzień dzisiejszy w wyniku błędów wynikających z samego systemu CEPIK 2.0 Stacja Kontroli Pojazdów nie posiada wglądu w informacje o elektronicznym zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego.

 

1 godzinę temu, Bogusław Maćkowski napisał:

Tak nie ma - na materiałach jest rzut ekranu żółty scan co widzi CEP. Zagrożenie Bezpieczeństwa i koniec wiedzy a oznaczać może 1. usterkę lub 2. wypadek, lub 3. środowisko wycieki :-) Stąd zasugerowałem, że diagnosta musi widzieć pokwitowanie bo tak jest chociaż powód np. art 132 ust. 1 pkt 1 lit a) Prd i wtedy wiadomo o co chodziło autorowi.

 

§  2. 

1.  Zakres okresowego badania technicznego pojazdu obejmuje:

1) 5  identyfikację pojazdu, w tym:

a) sprawdzenie cech identyfikacyjnych oraz ustalenie i porównanie zgodności faktycznych danych pojazdu z danymi w:

– dowodzie rejestracyjnym,

– pozwoleniu czasowym, w tym dla pojazdu, o którym mowa w art. 70d ust. 3 ustawy wraz z kartą pojazdu, o ile została wydana,

6  karcie pojazdu dla pojazdu zarejestrowanego, o ile została wydana, łącznie z danymi i informacjami, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 1 i 13 ustawy,

7 pokwitowaniu, o którym mowa w art. 132 ust. 2 ustawy, łącznie z danymi i informacjami, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 1 i 13 ustawy,

b) sprawdzenie prawidłowości oznaczeń i stanu tablic rejestracyjnych pojazdu; sprawdzenie nie dotyczy badania, o którym mowa w art. 81 ust. 3 ustawy, z wyjątkiem pojazdów zarejestrowanych czasowo na podstawie art. 74 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy,

c) 8  sprawdzenie zgodności z danymi zgromadzonymi w centralnej ewidencji pojazdów, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 1, 8-10, 12, 13 oraz 15 ustawy, z wyjątkiem danych o pojazdach, o których mowa w art. 73 ust. 3 ustawy, oraz danych osobowych właściciela, posiadacza lub użytkownika pojazdu;

 

Art.  80b.  39  [Dane gromadzone w ewidencji]

1.  W ewidencji gromadzi się następujące dane:

15) o zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego albo pozwolenia czasowego;

 

Zanim forumowicz Mecher zacznie oceniać, o czym urzędnicy w Bydgoszczy mają pojęcie wystarczy czytać całość dyskusji oraz obowiązujące prawo. Doradzałem zażądać pokwitowanie, gdyż z danych CEP diagnosta nie będzie znał powodu zatrzymania.

Na dzisiaj diagnosta nie widzi tego co po 1.10.2018 widzi Policja i każdy WK w Polsce. Docelowo będzie to widział diagnosta i to jego obowiązkiem nawet w przypadku identyfikacji w oparciu o dowód rejestracyjny  zgodnie z literą c) jest sprawdzenie w CEPIK 2.0, czy dowód jest zatrzymany.

 

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
blakop
5 minut temu, Bogusław Maćkowski napisał:

Szkoda, że forumowicz nie był na szkoleniu bo tam to wszystko wyjaśniałem.

 

A co to było za szkolenie jeśli wolno zapytać?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Bogusław Maćkowski

Na forum była informacja. Skrót myślowy - Ja nie szkoliłem, natomiast w materiale o wynikach kontroli UM na SKP, na który zostałem wydelegowany wspomniałem, co miałem na myśli w tym skrótowym materiale. Dla osób, które nie były - udostępniłem tu na forum, aby ułatwić pracę :-) O Tobie też pomyślałem publikując ten materiał pomocniczy.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Mecher
7 godzin temu, Bogusław Maćkowski napisał:

Zanim forumowicz Mecher zacznie oceniać, o czym urzędnicy w Bydgoszczy mają pojęcie wystarczy czytać całość dyskusji oraz obowiązujące prawo. Doradzałem zażądać pokwitowanie, gdyż z danych CEP diagnosta nie będzie znał powodu zatrzymania.

Na dzisiaj diagnosta nie widzi tego co po 1.10.2018 widzi Policja i każdy WK w Polsce. Docelowo będzie to widział diagnosta i to jego obowiązkiem nawet w przypadku identyfikacji w oparciu o dowód rejestracyjny  zgodnie z literą c) jest sprawdzenie w CEPIK 2.0, czy dowód jest zatrzymany.

 

Jak  diagnosta docelowo bedzie  widział w CEP iż DR zatrzymany, to i bez "doradzania" by żądał pokwitowania. 

A tak bez urazy, wychodzi iż urząd w Bydgoszczy żyje w złudzeniu jak im się wydaje a nie jak rzeczywiście wygląda sytuacja

Skoro wiec na dziś diagnosta nie widzi i nie wiadomo kiedy zobaczy (docelowo), to owe doradzanie czy to szkolenie jest tylko wychodzeniem przed szereg. 

 

Aczkolwiek (jak autor lubi owe słowo) w takim układzie diagnosta łamie obowiązujące prawo, bo ustawodawca nie dał mu odpowiednich narzędzi. a urządowi miasta to nie przeszkadza, skoro  doradztwo  "przyszłościowe" . A powinien doradzać jak postępować w obecnej chwili.  Tak więc co czeka obecnie diagnostę, który nie zażąda pokwitowania za zatrzymany DR ? Chodzi o sankcje za łamanie aktualnego prawa, mimo iż nie widzi tego w CEP. Czy było to podnoszone na szkoleniu ?

 

Tak więc forumowicz @Mecher dużo by z owego szkolenia na dzisiaj się nie dowiedział. A docelowo to  można teraz szkolić nawet na sytuację która być może będzie za 10 lat. Tylko sensu w tym tyle co nadziei że prawo zmieni sie po naszej myśli. 

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
aboz
11 godzin temu, Bogusław Maćkowski napisał:

W dodatku w przypadku okazania dowodu rejestracyjnego zgodnie z par. 2 z 776 diagnosta nie ma obowiązku sprawdzać pojazdu w CEPIK

Hmm...

 

10 godzin temu, Bogusław Maćkowski napisał:

c) 8  sprawdzenie zgodności z danymi zgromadzonymi w centralnej ewidencji pojazdów, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 1, 8-10, 12, 13 oraz 15 ustawy, z wyjątkiem danych o pojazdach, o których mowa w art. 73 ust. 3 ustawy, oraz danych osobowych właściciela, posiadacza lub użytkownika pojazdu;

:665:

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Bogusław Maćkowski

Myśl skrótowa. Bezpośrednio w punkcie 1 dowód rejestracyjny nie ma sprawdź w CEP. Jest w punkcie 2-4 tj pozwolenie czasowe, karta pojazdu, pokwitowanie z policji. Natomiast w tym samym paragrafie jest dalej litera c) która w każdym przypadku z wyjątkiem resortowych każe sprawdzać w CEP określone dane. 

A myśl skrótowa wyszła krócej niż ten mój elaborat w przerwie śniadaniowej 😀

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
aboz

Polecam zmienić nieprawdziwą treść we wcześniejszym poście, bo ktoś nieświadomy przeczyta i może się zrobić chryja.

  • Lubię 1

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Bądź aktywny! Zaloguj się lub utwórz konto

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto, to proste!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Posiadasz własne konto? Użyj go!

Zaloguj się

×

Ważne informacje

Umieściliśmy pliki cookie na Twoim urządzeniu, aby pomóc Ci ulepszyć tę witrynę. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym razie zakładamy, że możesz kontynuować.