Skocz do zawartości

Przegroda (kratka) w samochodzie ciężarowym - elementarz.


cezary
 Share

Rekomendowane odpowiedzi

  • 4 months later...
 
31 października 2020.

Kratka.

Wnętrze kabiny kierowcy oraz pomieszczenia przeznaczonego do przewozu osób w samochodzie ciężarowym powinno być oddzielone od przestrzeni ładunkowej trwałą przegrodą o odpowiedniej wytrzymałości.

Stan prawny, wymagania techniczne, zmiana rodzaju pojazdu.

Podstawa prawna.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2016 r. poz. 2022 z późniejszymi zmianami).

Do potrzeb niniejszego opracowania posługujemy się tekstem ujednoliconym przez Ośrodek Autotransbud (stan prawny na dzień 1 stycznia 2020 r.).
Link otwiera tekst ujednolicony.

Ilekroć w niniejszym opracowaniu jest mowa o rozporządzeniu, dotyczy to Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

Opracowanie nie dotyczy pojazdów ciężarowy kategorii N o maksymalnej masie całkowitej powyżej 7,5 tony.


Do dnia 29.05.1999 r.

W samochodach ciężarowych zarejestrowane po raz pierwszy do dnia 29.05.1999 r. Przegroda nie obowiązuje, ponieważ w ówczesnych przepisach nie określono wymogu oddzielenia kabiny kierowcy oraz pomieszczenia przeznaczonego do przewozu osób od przestrzeni ładunkowej.

Podstawa (DU. Nr 21 z 1993 r.).

Przegroda (kratka) obowiązuje od dnia 30 maja 1999 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.
(jest jednak wyjątek, o którym w dalszej części tekstu).

Dz. U. Nr 44.

1 kwietnia 1999 r. Ukazało się rozporządzenie DU Nr 44 wprowadzające wymóg stosowania trwałej przegrody o odpowiedniej wytrzymałości, jednak w tym rozporządzeniu nie określono warunków technicznych wymaganej przegrody.

Dz. U. Nr 32.

Obowiązek wyposażenia pojazdu ciężarowego w przegrodę o określonych warunkach technicznych wprowadzono
Rozporządzeniem z grudnia 2002 r. DU Nr 32.

Ważne! Rozporządzenie DU Nr 32. obejmuje samochody ciężarowe zarejestrowane po raz pierwszy po dniu 29 maja 1999 r.


W samochodzie ciężarowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t. zarejestrowanym po raz pierwszy po dniu 29 maja 1999 r.

Wnętrze kabiny kierowcy oraz pomieszczenia przeznaczonego do przewozu osób powinno być oddzielone od przestrzeni ładunkowej trwałą przegrodą. Przegroda powinna odpowiadać następującym warunkom:

  1. powinna być pełna na całym poprzecznym przekroju wnętrza pojazdu, co najmniej do wysokości odpowiadającej 80% wysokości oparć siedzeń znajdujących się przed nią,

  2. powyżej wysokości, o której mowa w lit. a, dopuszcza się, aby odległość między elementami przegrody wynosiła nie więcej niż 100 mm w dowolnych wzajemnie prostopadłych kierunkach,

  3. odległość od przegrody do ścian wewnętrznych bocznych oraz sufitu pojazdu nie powinna przekraczać 50 mm,

  4. powinna wytrzymać równomiernie przyłożone na całej powierzchni równoległe do osi podłużnej pojazdu obciążenie odpowiadające dwukrotnej masie ładunku przewidzianego do umieszczenia w przestrzeni ładunkowej;


Dz. U. poz. 2022

Zgodnie z przywołanym na wstępie Rozporządzeniem Poz. 2022 można przyjąć, że samochody ciężarowe zarejestrowane po raz pierwszy w okresie od dnia 30 maja 1999 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.:

  • Muszą być wyposażone w trwałą przegrodę o odpowiedniej wytrzymałości;

  • Dla pojazdów o DMC do 2,5 t. stosuje się warunki techniczne przegrody określone w § 8. ust 4 pkt 8).

Jest jednak wyjątek.


Wyjątek homologacja.

 

Wyjątek stanowią samochody ciężarowe objęte świadectwem homologacji typu pojazdu wydanym zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2007/46/WE z dnia 5 września 2007 r. zarejestrowane po raz pierwszy po dniu 29 kwietnia 2009 r. Te samochody mogą nie spełniać warunku, o którym mowa w § 8 ust. 4 pkt 7. (zapis ten dotyczy samochodów ciężarowych do i powyżej 2,5 t.). Podstawa prawna Dział VI paragraf 58 punkt 3.

Przeprowadzając badanie techniczne samochodu ciężarowego, zarejestrowanego po raz pierwszy po dniu 29 kwietnia 2009 r, który nie jest wyposażony w przegrodę spełniającą warunki § 8 ust. 4 pkt 7 (jest wyposażony w kratkę (Fot 4) lub posiada tylko elementy do mocowania ładunku (Fot 3)) a w dowodzie rejestracyjnym tego pojazdu w pozycji K jest wpisany numer świadectwa homologacji typu pojazdu wydanego zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2007/46/WE z dnia 5 września 2007 r. (Fot 2).
Stan techniczny tego pojazdu uznaje się za zgodny z zapisem rozporządzenia o warunkach technicznych.

 


 

W skrócie.

W samochodach ciężarowych zarejestrowanych po raz pierwszy do dnia 29 maja 1999 r. przegroda nie obowiązuje.

Samochody ciężarowe zarejestrowany po raz pierwszy w okresie od dnia 30 maja 1999 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., muszą być wyposażone w odpowiednią przegrodę, jednak samochody ciężarowe objęte świadectwem homologacji typu pojazdu wydanym na podstawie dyrektywy UE 2007/46 WE z dnia 05 września 2007 r. zarejestrowane po raz pierwszy po dniu 29 kwietnia 2009 r. mogą nie spełniać warunku, o którym mowa w § 8 ust.4 pkt 7, pod warunkiem, że przestrzeń ładunkowa jest wyposażona w elementy zabezpieczające przeznaczone do ochrony przewożonych osób w przypadku przemieszczenia się ładunku w czasie jazdy, (UE 2007/46 WE).

Po dniu 31 grudnia 2016 r.

Samochody pierwotnie homologowane jako ciężarowe zarejestrowane po raz pierwszy z dniem 1 stycznia 2017 r. W zakresie zabezpieczenia ładunku muszą spełniać wymagania dyrektywy UE 2007/46 WE z dnia 05 września 2007 r.

To znaczy, mogą być wyposażone tylko w elementy zabezpieczające do mocowania ładunku lub jednocześnie w przegrodę i elementy zabezpieczające do mocowania ładunku.

Podstawa: UE 2007/46 WE

ZAŁĄCZNIK I
CZĘŚĆ A
Kryteria kwalifikowania pojazdów do danej kategorii

3.4. Elementy zabezpieczające – urządzenia do mocowania – przeznaczone do zabezpieczenia ładunku zgodnie z wymogami określonymi w pkt 3.3, jak również systemy przegród, przeznaczone dla pojazdów do 7,5 tony, są projektowane zgodnie z przepisami sekcji 3 i 4 międzynarodowej
normy ISO 27956:2009 „Pojazdy drogowe – Zabezpieczanie ładunku w samochodach dostawczych – Wymogi i metody badań”.

Samochody pierwotnie homologowane jako osobowe, przerobione na ciężarowe zarejestrowane po raz pierwszy z dniem 1 stycznia 2017 r. o podrodzaju VAN, o maksymalnej masie całkowitej do 7,5 tony, mogą być wyposażone tylko w elementy zabezpieczające do mocowania ładunku lub jednocześnie w przegrodę i elementy zabezpieczające do mocowania ładunku.

Podstawa: złącznik numer 14 rozporządzenia.

 


Ważne !

Od dnia 1 września 2020 r. obowiązuje Rozporządzenie ramowe (UE) nr 2018/858, które w pełni zastępuje Dyrektywę 2007/46/WE (zwaną dyrektywą ramową).

Samochody homologowane po dniu 1 września 2020 r. muszą odpowiadać warunkom określonym w nowym rozporządzeniu. W odniesieniu do zagadnień omawianych w tym artykule nowe rozporządzenie nie wnosi zmian.

W krajowych przepisach nie ma jeszcze odwołań do nowego Rozporządzenia.


Zmiana rodzaju pojazdu.

Z osobowego na ciężarowy

Zmiana rodzaju pojazdu z osobowego na ciężarowy jest możliwa pod warunkiem potwierdzenia zgodności dokonanych zmian przez jednostkę uprawnioną do prowadzenia badań homologacyjnych typu WE.

Zmiana rodzaju pojazdu z ciężarowego na osobowy (oświadczenie producenta pojazdu § 9i.) dotyczy pojazdów wyposażonych na etapie produkcji w pasy bezpieczeństwa i siedzenia.

Przykładowo pojazd posiada siedzenia zamontowane fabrycznie dla siedmiu osób a w dowodzie rejestracyjnym, wpisano ilość miejsc 5. W tym przypadku możliwe jest ustalenie siedmiu miejsc, tak jak było pierwotnie pod warunkiem uzyskania oświadczenia producenta pojazdu podstawowego potwierdzającego prawidłowość zamontowania odpowiednich pasów i siedzeń.

 

VAN-Samochód ciężarowy o kabinie kierowcy zawartej w bryle nadwozia.

Szczegóły (§ 8. 4. Poz. 2022).

Wnętrze kabiny kierowcy oraz pomieszczenia przeznaczonego do przewozu osób:

9) w samochodzie ciężarowym o podrodzaju VAN, o maksymalnej masie całkowitej do 7,5 tony, powinno być oddzielone od przestrzeni ładunkowej trwałą przegrodą o wytrzymałości określonej w § 1 załącznika nr 14 do rozporządzenia, z zastrzeżeniem pkt 10; spełnienie tych wymagań powinno być potwierdzone przez jednostkę uprawnioną do prowadzenia badań homologacyjnych typu WE pojazdu/typu pojazdu kategorii N; stosuje się do pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy po dniu 31 grudnia 2016 r., w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym;

10) przestrzeń ładunkowa, o której mowa w pkt 9, może być wyposażona tylko w elementy do mocowania ładunku przeznaczone do ochrony przewożonych osób w przypadku przemieszczenia się ładunku w czasie jazdy, w tym przy gwałtownym hamowaniu lub pokonywaniu zakrętu, o ile elementy te odpowiadają wymaganiom określonym w § 2 załącznika nr 14 do rozporządzenia; spełnienie tych wymagań powinno być potwierdzone przez jednostkę uprawnioną do prowadzenia badań homologacyjnych typu WE pojazdu albo typu pojazdu kategorii N; stosuje się do pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy po dniu 31 grudnia 2016 r., w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym;

11) jeżeli pojazd jest wyposażony w elementy do mocowania ładunku, o których mowa w pkt 10, oraz trwałą przegrodę, o której mowa w pkt 9, to wymagane jest potwierdzenie spełnienia wymagań dla elementów do mocowania ładunku i trwałej przegrody; stosuje się do pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy po dniu 31 grudnia 2019 r.

§ 9i. W przypadku pojazdów, w których wykonano mocowania siedzeń i pasów bezpieczeństwa w procesie produkcyjnym, badanie wykonane przez jednostkę uprawnioną albo Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego, o którym mowa w § 9b, 9d, 9f i 9g, może być zastąpione oświadczeniem producenta pojazdu podstawowego potwierdzającym prawidłowość zamontowania odpowiednich pasów i siedzeń.


VAT.

Podstawa: USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Poz. 106 tekst jednolity z dnia 9 grudnia 2019 r.). Art. 86a , ust. 9.

Samochód ciężarowy w podatku dochodowym — definicja

Za samochód ciężarowy uznaje się po pierwsze pojazdy o masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony. W przypadku pojazdów o mniejszej masie istnieją również wyjątki, które według ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zaliczane są do samochodów ciężarowych i należą do nich pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe:

VAT - 1 a

Mające jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą klasyfikowane na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van.

 

VAT - 1 b

Pojazdy samochodowe mające jeden rząd siedzeń z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków,

 

VAT - 2

Pojazdy samochodowe, które posiadają kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu.

.

Spełnienie wymagań stwierdza się na podstawie:

dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę stację oraz
dowodu rejestracyjnego pojazdu zawierającego odpowiednią adnotację o spełnieniu tych wymagań.

Źródło: poradnikprzedsiebiorcy.pl

 
 

 
. © 2020 Copyright: eurodiagnosta.pl
 
  • Super 1
  • Lubię 1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W dniu 29.03.2021 o 18:55, Jacdiag napisał:

Z osobowego na ciężarowy

Zmiana rodzaju pojazdu z osobowego na ciężarowy jest możliwa pod warunkiem potwierdzenia zgodności dokonanych zmian przez jednostkę uprawnioną do prowadzenia badań homologacyjnych typu WE.

Zmiana rodzaju pojazdu z ciężarowego na osobowy (oświadczenie producenta pojazdu § 9i.) dotyczy pojazdów wyposażonych na etapie produkcji w pasy bezpieczeństwa i siedzenia.

Przykładowo pojazd posiada siedzenia zamontowane fabrycznie dla siedmiu osób a w dowodzie rejestracyjnym, wpisano ilość miejsc 5. W tym przypadku możliwe jest ustalenie siedmiu miejsc, tak jak było pierwotnie pod warunkiem uzyskania oświadczenia producenta pojazdu podstawowego potwierdzającego prawidłowość zamontowania odpowiednich pasów i siedzeń.

Bzdury. Brak podstaw prawnych do żądania potwierdzenie z jednostki uprawnionej poza przypadkiem zmiany liczby miejsc siedzących. Kolejna sprawa, to 9i odnosi się nie do pasów i siedzeń, a punktów ich kotwiczenia i jest wymagane zamiast potwierdzenia jednostki, ale tylko w przypadku zmiany liczby miejsc siedzących.

 

W dniu 29.03.2021 o 18:55, Jacdiag napisał:

VAN-Samochód ciężarowy o kabinie kierowcy zawartej w bryle nadwozia.

Kolejny babol. Van - przestrzeń do przewożenia ładunku zawarta w bryle nadwozia.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W dyrektywie dla N1, N2, N3 jest jeszcze tak:

BB-VAN-samochód ciężarowy z przedziałem, w którym kierowca oraz powierzchnia załadunkowa znajdują się w obrębie jednej jednostki.

A co do "bzdury" to przecież ze sklejki przegrody nie wstawię.

4. Wnętrze kabiny kierowcy oraz pomieszczenia przeznaczonego do przewozu osób powinno odpowiadać następującym warunkom:

10) przestrzeń ładunkowa, o której mowa w pkt 9, może być wyposażona tylko w elementy do mocowania ładunku przeznaczone do ochrony przewożonych osób w przypadku przemieszczenia się ładunku w czasie jazdy, w tym przy gwałtownym hamowaniu lub pokonywaniu zakrętu, o ile elementy te odpowiadają wymaganiom określonym w § 2 załącznika nr 14 do rozporządzenia; spełnienie tych wymagań powinno być potwierdzone przez jednostkę uprawnioną do prowadzenia badań homologacyjnych typu WE pojazdu albo typu pojazdu kategorii N; stosuje się do pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy po dniu 31 grudnia 2016 r., w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym;

11) jeżeli pojazd jest wyposażony w elementy do mocowania ładunku, o których mowa w pkt 10, oraz trwałą przegrodę, o której mowa w pkt 9, to wymagane jest potwierdzenie spełnienia wymagań dla elementów do mocowania ładunku i trwałej przegrody; stosuje się do pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy po dniu 31 grudnia 2019 r.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

5 godzin temu, Paprock napisał:

A co do "bzdury" to przecież ze sklejki przegrody nie wstawię.

Zależy jak grubą sklejkę weźmiesz...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W dniu 31.03.2021 o 09:55, aboz napisał:

Bzdury.

Pretensje zgłaszacie do tego, który  zastrzegł prawa autorskie "© 2020 Copyright: eurodiagnosta.pl" 

B| 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

 Share

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.