Skocz do zawartości
berecik

OC jednak z VAT

Rekomendowane odpowiedzi

berecik

Odszkodowanie za samochód wypłacane z tytułu OC powinno uwzględniać 22-proc. VAT w cenie części zamiennych i kosztów robocizny – wynika z uchwały Sądu Najwyższego z 17 maja 2007 r. To dobra wiadomość dla osób, które otrzymały od ubezpieczycieli odszkodowania w postaci gotówki wyliczanej na podstawie kosztorysu naprawy.

 

Ustawa o działalności ubezpieczeniowej nakazuje uwzględniać VAT w odszkodowaniach wypłacanym osobom, które nie są płatnikami tego podatku (czyli przedsiębiorcami), po okazaniu faktur za naprawę. Jednak większość odszkodowań jest wypłacanych przed naprawą, gdy żadnych faktur jeszcze przedstawić nie można. Bywa też, że poszkodowani zupełnie rezygnują z naprawy.

 

W takich przypadkach firmy ubezpieczeniowe wypłacają odszkodowanie, ale ustalając jego wysokość na podstawie aktualnych cen części zamiennych i usług koniecznych do wykonania naprawy, nie doliczają podatku VAT.

 

Poszkodowani nie zgadzają się taką praktyką, bo na niej tracą. W kwietniu tego roku oficjalnie poparła ich Komisja Nadzoru Finansowego, a wcześniej Rzecznik Ubezpieczonych. Jednak towarzystwa robią swoje wykorzystując sprzeczne przepisy i orzecznictwo sądów.

 

Najbardziej przypadł im do gustu wyrok z 22 sierpnia 2001 r., w którym Sąd Najwyższy (SN) stwierdził, że VAT w odszkodowaniu może być uwzględniony tylko wówczas, gdy poszkodowany dowiedzie, iż faktycznie zapłacił za naprawę samochodu. Ubezpieczyciele są zdania, że jeśli poszkodowany rezygnuje z naprawy, odszkodowanie powinno być pomniejszone o VAT, inaczej byłoby wyższe od poniesionej szkody.

 

Tymczasem w orzecznictwie przeważa odmienny pogląd. W jednym z wyroków SN stwierdził, że szkoda podlega naprawieniu według zasad określonych w art. 363 § 2 k.c. Obowiązek jej naprawienia przez wypłatę odpowiedniej sumy pieniężnej powstaje z chwilą wyrządzenia szkody i nie jest uzależniony od tego, czy poszkodowany dokonał naprawy rzeczy i czy w ogóle zamierza ją naprawiać (wyrok z 7 sierpnia 2003 r., sygn. IV CKN 387/01).

 

Warto zauważyć, że według art. 363 kodeksu cywilnego odszkodowanie polega na przywróceniu stanu poprzedniego (zasada pełnego odszkodowania), a jeśli ma nastąpić w pieniądzu, to musi uwzględniać ceny z daty ustalenia odszkodowania. Te zaś przecież od dawna zawierają VAT, co zresztą wyraźnie zapisane jest w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o cenach!

 

Rzecznik Ubezpieczonych chciał raz na zawsze przeciąć spór i zapytał Sąd Najwyższy, czy podatek VAT jest elementem odszkodowania, gdy jego wysokość jest ustalana metodą kosztorysową. Skład siedmiu sędziów SN podzielił stanowisko Rzecznika:

 

"Odszkodowanie przysługujące na podstawie umowy ubezpieczeniaOC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkodę powstałą w związku z ruchem tego pojazdu ustalone według cen części zamiennych i usług obejmuje kwotę podatku od towarów i usług VAT w zakresie, w jakim poszkodowany nie może obniżyć podatku od niego należnego o kwotę podatku naliczonego" (sygn. III CZP 150/06).

 

Oznacza to, że odszkodowanie dla osoby fizycznej za jej prywatne auto musi uwzględniać podatek VAT.

 

Uchwałę SN będą brały pod uwagę sądy powszechne orzekające w indywidualnych sporach poszkodowanych i ubezpieczycieli. Dlatego towarzystwa zapewne zmienią swoją praktykę i zaczną doliczać VAT do odszkodowań.

 

Ale co z tymi, którzy już odebrali gotówkę za szkodę? Jeśli nie zapadł w ich sprawie prawomocny wyrok, nie zawarli z ubezpieczycielem ugody, a od momentu otrzymania decyzji w sprawie wysokości odszkodowania nie minęły 3 lata, to mogą wystąpić o niewypłacony VAT wraz z odsetkami.

 

Źródło:

 

Informacja Rzecznika Ubezpieczonych: http://www.rzu.gov.pl/prawo/serwis_prawny.htm

Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 z późn. zm.)

Ustawa z 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz.U. z 2001, nr 97 poz. 1050 z późn. zm.)

Ustawa z 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U.z 2003 nr 124 poz. 1151 z późn. zm.)

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Norbert Jezierski

Pozwoliłem sobie scalić oba tematy :D

I wrzucam tekst z GP - za jakiś czas byłby on dostępny wyłącznie za odpłatnością ...

 

Odszkodowanie OC: Już wszystko jasne!

 

Sobota, 9 czerwca (06:54)

 

Wreszcie mamy całkowitą pewność, że odszkodowanie wypłacane z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych osobie niebędącej podatnikiem VAT powinno taki podatek uwzględniać. Jak już informowaliśmy, wszelkie wątpliwości w tym temacie rozstrzygnął na korzyść poszkodowanych Sąd Najwyższy.

 

Jest to również sygnał dla tych, którym w ciągu ostatnich lat niesłusznie zaniżano odszkodowania, że można dochodzić brakującej kwoty.

 

Wyczekiwane stanowisko

 

Odszkodowanie_wszystko_1680856.jpg

 

W uchwale składu 7 sędziów z dnia 17 maja 2007 r. (sygn. akt III CZP 150/06) Sąd Najwyższy potwierdził, że odszkodowanie przysługujące na podstawie umowy ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu mechanicznego za szkodę powstałą w związku z ruchem tego pojazdu, ustalone według cen części zamiennych i usług, obejmuje kwotę podatku od towarów i usług (VAT) w zakresie, w jakim poszkodowany nie może obniżyć podatku od niego należnego o kwotę podatku naliczonego.

 

Zatem wypłacane przez ubezpieczyciela odszkodowanie (z tytułu polisy OC sprawcy wypadku) powinno rekompensować całą szkodę, w tym podatek VAT, który jest składnikiem ceny.

 

Powyższa uchwała stanowi odpowiedź na pytanie Rzecznika Ubezpieczonych, który wskazał na dość niejednolite orzecznictwo w tej kwestii, a przede wszystkim na nieprawidłową praktykę zakładów ubezpieczeń. Zdaniem Rzecznika odszkodowania wypłacane przez ubezpieczycieli z tytułu polisy OC powinny zawierać podatek od towarów i usług w każdym przypadku, gdy poszkodowany nie jest jego podatnikiem, a także niezależnie od tego, czy pojazd został naprawiony. Identyczne stanowisko prezentowała m.in. Komisja Nadzoru Finansowego.

 

Niestety, wielu firmom ubezpieczeniowym wystarczył jeden dość niefortunnie sformułowany przez ustawodawcę przepis, by na podstawie kosztorysu wypłacać jedynie wartość netto szkody. Przy czym nie miało dla nich znaczenia, że poszkodowany nie był podatnikiem VAT i nie może dokonywać stosownych odliczeń. Chlubnym wyjątkiem, jak wynika z komunikatu KNF, okazało się Towarzystwo Ubezpieczeń Majątkowych Benefia, które nie czekając na uchwałę Sądu Najwyższego zmieniło stosowaną praktykę. Odszkodowanie z zakładu ubezpieczeń a VAT

 

Podatek VAT należy się:

 

* w każdym przypadku, gdy osoba poszkodowana nie jest jego podatnikiem,

* - niezależnie od tego czy poszkodowany naprawił pojazd,

* w przypadku ubezpieczenia auto-casco (AC) w zależności od treści umowy łączącej strony.

 

źródło: www.rzu.gov.pl

 

Chybiona interpretacja

 

Zakłady ubezpieczeń, które do tej pory nie chciały uwzględniać VAT w odszkodowaniach, twierdziły, iż było to zgodne z prawem, a konkretnie z art. 17a ustawy o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2003 r. nr 124, poz. 1151 ze zm.). Zgodnie z tym przepisem w przypadku okazania zakładowi ubezpieczeń przez podmiot, któremu przysługuje odszkodowanie, niebędący płatnikiem (powinno być "podatnikiem") podatku od towarów i usług, faktury (faktur) za naprawę szkody komunikacyjnej, zakład ubezpieczeń jest zobowiązany uwzględnić w odszkodowaniu podatek od towarów i usług.

 

Regulacja ta dodana w połowie sierpnia 2005 r., nie rozstrzygając kwestii uwzględniania podatku VAT w odszkodowaniu ustalonym metodą kosztorysową, stanowiła i nadal stanowi tylko potwierdzenie niekwestionowanego faktu, iż przedstawienie faktur przez osobę niebędącą podatnikiem podatku VAT musi skutkować zwrotem tego podatku.

 

Towarzystwa ubezpieczeń zrozumiały to jednak na swój sposób, uznając iż skoro po okazaniu faktur istnieje obowiązek uwzględnienia przez zakład ubezpieczeń w odszkodowaniu podatku VAT, to bez okazania rachunków takiego obowiązku nie ma. Tracili na tym poszkodowani, którzy zdecydowali się na tzw. kosztorysowy sposób likwidacji szkody, preferowany przez zdecydowaną większość kierowców.

 

Korekta kosztorysów wstecz

 

Uchwała Sądu Najwyższego, na którą tak czekaliśmy, nie tworzy jednak nowego stanu prawnego. Potwierdziła jedynie, iż w świetle obowiązujących regulacji prawnych nie ma podstaw do nieuwzględniania VAT w odszkodowaniach wypłacanych z tytułu polis OC na rzecz osób niebędących jego podatnikami. W związku z tym poszkodowani, którzy już otrzymali rekompensatę, lecz w niepełnej wysokości (tj. bez VAT), mogą domagać się zapłaty brakującej kwoty. Okres przedawnienia roszczeń względem zakładu ubezpieczeń sprawcy wypadku wynosi 3 lata od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia (art. 442 § 1 K.c. w zw. z art. 819 § 3 K.c.). Natomiast w przypadku gdy sprawca wypadku popełnił jednocześnie przestępstwo, wówczas roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu dopiero z upływem 10 lat od dnia jego popełnienia (art. 442 § 1 K.c.).

 

Wcześniej było wiadomo

 

Przedmiotowe orzeczenie nie było jedynym, które dotyczyło problemu VAT w odszkodowaniach. Przykładowo w uchwale z dnia 15 listopada 2001 r. (sygn. akt III CZP 68/01) Sąd Najwyższy stwierdził, że odszkodowanie za szkodę poniesioną w wyniku uszkodzenia pojazdu mechanicznego, należącego do poszkodowanego niebędącego podatnikiem podatku VAT, ustalone według cen części zamiennych i usług koniecznych do wykonania naprawy pojazdu, obejmuje mieszczący się w tych cenach podatek VAT.

 

Również przepisy zdawały się nie pozostawiać większych wątpliwości odnośnie wysokości należnego odszkodowania. Naprawienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniósł, oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono (art. 361 § 2 K.c.). Jeżeli zatem do strat należy wliczyć zniszczone drzwi i szybę samochodu, to o wysokości odszkodowania za te części powinna decydować ich cena.

 

Stosownie zaś do art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o cenach (Dz. U. z 2001 r. nr 97, poz. 1050 ze zm.) w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym.

 

Natomiast z art. 36 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych (Dz. U. z 2003 r. nr 124, poz. 1152 ze zm.) wynika, iż odszkodowanie ustala się i wypłaca w granicach odpowiedzialności cywilnej posiadacza lub kierującego pojazdem mechanicznym, najwyżej jednak do ustalonej w umowie ubezpieczenia sumy gwarancyjnej.

 

Tomasz Konieczny

zr_lg1636330.gif

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.


×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.