Skocz do zawartości
markes30

Praktykanci, stażyści, asystenci, pomocnicy diagnosty.

Rekomendowane odpowiedzi

markes30

Proponuję w tym temacie umieszczać wszelkie przydatne informacje i materiały dotyczące: praktykantów, stażystów, asystentów, pomocników diagnosty.

 

Na początek poszukuję :

1.Planu zajęć stażysty.

2.Instrukcji BHP dla stażysty.

 

Jeśli by ktoś miał takie materiały proszę o podesłanie bądź umieszczenie na forum.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
luk

Markes ale określ jakie stażysta bedzie zajmował stanowisko pracy. Co do twoich zapotrzebowań to tylko moge ci podac instrukcje BHP ale na stanowisku sekretariatudla stazysty Co do innych To moze zadzwon sobie do Panstwowej Inspekcji Pracy, tam ci udzielą wszelkich informacji.

 

PRZYKŁAD : instrukcja bhp przy obsłudze sekretariatu

Uwagi ogólne

Do wykonywania pracy na stanowisku roboczym może być dopuszczony pracownik (każda osoba zatrudnioną przez pracodawcę, w tym praktykant i stażysta, użytkująca w czasie pracy monitor ekranowy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy), który spełnia następujące warunki:

- ma wymagane kwalifikacje do pracy na wyznaczonym stanowisku

- zatrudnienie kobiet dopuszczalne jest na warunkach określonych w K.P. oraz w Rozporządzeniu RM w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom (Dz. U. z 1996r. nr 114 poz. 545)

- ma stan zdrowia odpowiedni do wykonywanej pracy potwierdzony świadectwem wydanym przez uprawnionego lekarza

- przeszedł odpowiedni instruktaż zawodowy, zapoznał się z instrukcją obsługi i odbył przeszkolenie bhp w zakresie określonym w Rozporządzeniu MPiPS w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1996r. nr 62 poz. 285)

Do pracy należy przystępować w stanie trzeźwości, zachowując schludny i estetyczny wygląd, przy pracy z monitorem jeśli lekarz zalecił, należy używać okulary korygujące wzrok.

 

Podstawowe czynności przed rozpoczęciem pracy:

- zaplanować kolejność wykonywania poszczególnych czynności, przygotować potrzebne dokumenty i programy

- sprawdzić stan techniczny urządzeń i oświetlenia stanowiska, a w szczególności stan instalacji elektrycznej

- sprawdzić stan czytelności klawiatury (powierzchnia klawiatury powinna być matowa, a znaki na klawiaturze powinny być kontrastowe i czytelne)

- dostosować biurko, krzesło, podnóżek do wymiarów swego ciała, ustawić odpowiednio uchwyt na dokument

- przygotować stanowisko robocze przez podłączenie do sieci zasilającej

- ustawić ekran monitora względem źródeł światła tak, aby ograniczyć olśnienie i odbicia światła

- wyregulować jasność i kontrast monitora (ewentualnie zastosować filtr lub ekran ochronny)

- zauważone usterki i uchybienia zgłosić natychmiast przełożonemu

 

Zasadnicze czynności podczas pracy:

- podczas wykonywania pracy zwracać uwagę tylko na wykonywane czynności

- zachowywać prawidłową pozycję ciała przy wykonywaniu pracy

- zapewnić przed klawiaturą wystarczającą przestrzeń dla podparcia rąk i dłoni

 

Czynności zabronione:

- spożywanie posiłków podczas pracy

- samowolne naprawianie urządzeń, sprzętu i wyposażenia zasilanego energią elektryczną a także wymiana przewodów zasilających i przewodów linii telefonicznej

- czyszczenie urządzeń wilgotnymi szmatkami bez odłączenia sprzętu od zasilania

- instalowanie urządzeń:

- w miejscach narażonych na działanie opadów atmosferycznych i wilgoci

- w pobliżu urządzeń grzewczych i klimatyzacyjnych

- w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych

- blokowanie przewodów wentylacyjnych urządzeń

- stawianie na urządzeniach ciężkich przedmiotów i rozlewanie płynów

- palenie tytoniu w pomieszczeniach pracy z komputerem

- przechowywanie na stanowisku przedmiotów posiadających pole magnetyczne

- czyszczenie ekranu środkami nie przeznaczonymi do tego celu

- dopuszczenie do użytkowania urządzeń osób nieupoważnionych

- otwieranie osłon podczas pracy urządzeń

 

Podstawowe czynności po zakończeniu pracy:

- wyłączyć zasilanie sprzętu

- uporządkować i sprzątnąć stanowisko pracy

- kopie bezpieczeństwa schować w ustalonym miejscu

- wytrzeć kurz miękką szmatką z powierzchni blatów, biurka, urządzeń i sprzętu

- zabezpieczyć urządzenia przed dostępem osób niepowołanych

 

Uwagi końcowe:

- filtry i ekrany ochronne należy dobrać stosownie do typu i rodzaju monitora

- po przeciwnej stronie monitora, w linii prostej lampy katodowej, w bliskiej odległości nie może znajdować się stanowisko pracy innej osoby (dotyczy starszych typów monitorów)

- kobiety w ciąży mogą pracować bezpośrednio przy monitorze tylko za zgodą lekarza i zgodnie z jego zaleceniami

- gniazdka zasilające podlegają badaniom na skuteczność zerowania

- przy stałej pracy przy komputerze należy :

- łączyć przemienne pracę związaną z obsługą monitora ekranowego z innymi rodzajami prac nie obciążającymi narządu wzroku i wykonywanymi w innych pozycjach ciała - przy nie przekraczaniu 1 godziny nieprzerwanej pracy przy obsłudze monitora ekranowego lub

- co najmniej 5-minutową przerwę, wliczaną do czasu pracy, po każdej godzinie pracy przy obsłudze monitora ekranowego

- jeżeli telefaks dozna mechanicznych uszkodzeń, które spowodują możliwość bezpośredniego dostępu do wewnętrznych części urządzenia, należy natychmiast odłączyć go od prądu

- kserokopiarka powinna być zainstalowana w pobliżu łatwo dostępnego gniazdka sieciowego, na powierzchni płaskiej, w odległości przynajmniej 10 cm od innych przedmiotów

 

Pracodawca jest obowiązany:

1. informować pracowników o wszystkich aspektach ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy na stanowiskach pracy, w tym o wynikach przeprowadzonej oceny oraz wszelkich środkach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

2. bez wiedzy pracownika nie można dokonywać kontroli jakościowej i ilościowej jego pracy.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
markes30
Markes ale określ jakie stażysta bedzie zajmował stanowisko pracy.

Stażysta ma odbyć praktyki studenckie na SKP i ma być "asystentem diagnosty"

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Darek :-)

Stażysta ma odbyć praktyki studenckie na SKP i ma być "asystentem diagnosty"

 

W pewnym sensie to taki strup na tyłku, ni to wyciąć ni przyłatać. Mówiąc krótko kara.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
iras
pewnym sensie to taki strup na tyłku, ni to wyciąć ni przyłatać. Mówiąc krótko kara.

_________________

:o:o:o:o

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
luk

Moze to Ci pomoże :)

 

Kto może być stażystą:

Stażystą może zostać bezrobotny do ukończenia 25. roku życia (art. 53 ust. 1 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - DzU nr 99, poz. 1001 ze zm. - zwana dalej ustawą o promocji zatrudnienia) lub bezrobotny, który w okresie 12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły wyższej, który nie ukończył 27. roku życia (art. 53 ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia).

 

Okres stażu a uprawnienia pracownicze:

 

Okres pobierania stypendium w trakcie wykonywania stażu jest wliczany do okresu pracy wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień pracowniczych oraz okresów składkowych w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (art. 79 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia).

 

Okresu pobierania stypendium nie zalicza się do:

• okresów wymaganych do nabycia prawa i długości okresu pobierania zasiłku,

• okresu zatrudnienia, od którego zależy nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego,

• stażu pracy określonego w odrębnych przepisach, wymaganego do wykonywania niektórych zawodów.

 

Pozyskanie stażysty:

 

Chcąc pozyskać stażystę (stażystów), pracodawca powinien zwrócić się do właściwego powiatowego urzędu pracy z wnioskiem o przyjęcie osoby lub grupy osób, podając we wniosku nazwę i adres firmy (a także telefon, faks, e-mail), formę organizacyjno-prawną, rodzaj i datę rozpoczęcia działalności, REGON, NIP, dane osoby reprezentującej pracodawcę, liczbę pracowników, liczbę przewidzianych miejsc pracy do odbycia stażu, dane opiekuna stażysty (stażystów), proponowany okres odbycia stażu, nie krótszy niż 3 miesiące, oraz opis zadań, jakie miałby bezrobotny wykonywać, oraz wymagania dotyczące predyspozycji psychofizycznych, poziomu wykształcenia oraz minimalnych kwalifikacji niezbędnych do podjęcia stażu lub przygotowania zawodowego (§ 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 24 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu oraz przygotowania zawodowego w miejscu pracy - DzU nr 185, poz. 1912 ze zm.).

 

Umowa ze starostą:

 

Staże odbywają się na podstawie umowy zawartej między pracodawcą przyjmującym stażystę a starostą, według programu określonego w umowie. Przy ustalaniu programu powinno się uwzględnić predyspozycje psychofizyczne i zdrowotne, poziom wykształcenia oraz dotychczasowe kwalifikacje zawodowe bezrobotnego. Program powinien określać nazwę zawodu lub specjalności, której dotyczy, zakres zadań wykonywanych przez bezrobotnego, rodzaj uzyskiwanych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych, sposób potwierdzania nabytych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych oraz opiekuna osoby objętej programem stażu.

 

Pracodawca nie nawiązuje dodatkowej umowy bezpośrednio ze stażystą. Umowa z urzędem pracy wystarczy.

 

WAŻNE!

Staż nie jest zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę, a stażysta ma nadal status bezrobotnego.

Nadzór nad odbywaniem stażu:

 

Nadzór nad odbywaniem stażu sprawuje starosta. Może on na wniosek bezrobotnego rozwiązać zawartą z pracodawcą umowę, jeśli pracodawca nie realizuje warunków odbywania stażu. Natomiast, jeżeli stażysta nie będzie się wywiązywał ze swoich obowiązków, starosta może z urzędu po zasięgnięciu opinii pracodawcy lub na wniosek pracodawcy pozbawić bezrobotnego możliwości kontynuowania stażu. Może tak się zdarzyć w przypadku, gdy stażysta bez usprawiedliwienia nie stawi się w zakładzie pracy lub naruszy podstawowe obowiązki wynikające z regulaminu pracy.

 

Obowiązki pracodawcy:

 

Obowiązkiem pracodawcy jest zapoznanie stażysty z programem stażu, z jego obowiązkami oraz uprawnieniami, a także z treścią regulaminu pracy. Nadto powinien zapewnić stażyście profilaktyczną ochronę zdrowia w zakresie przewidzianym dla pracowników, a także szkolenie w zakresie bhp i przeciwpożarowym na zasadach przewidzianych dla pracowników, oraz przydziela stażyście na zasadach przewidzianych dla pracowników, odzież i obuwie robocze, środki ochrony indywidualnej oraz niezbędne środki higieny osobistej. Ma obowiązek także zapewnienia mu na zasadach przewidzianych dla pracowników, bezpłatne posiłki i napoje profilaktyczne.

 

Poza tym, pracodawca ma obowiązek powiadomić niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni, starostę o przypadkach przerwania odbywania stażu lub przygotowania zawodowego, o każdym dniu nieusprawiedliwionej nieobecności bezrobotnego oraz o innych zdarzeniach istotnych dla realizacji programu. Natomiast po zakończeniu odbywania stażu, pracodawca wydaje bezrobotnemu opinię.

 

Obowiązki i uprawnienia stażysty

 

Stażysta jest zobowiązany przestrzegać ustalonego przez pracodawcę rozkładu czasu pracy, a swoje obowiązki wykonywać sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń pracodawcy i opiekuna, jeśli nie są one sprzeczne z prawem. Nadto stażysta musi przestrzegać przepisów i zasad obowiązujących pracowników w zakładzie pracy, do którego został skierowany, w szczególności regulaminu pracy, tajemnicy służbowej, zasad bhp oraz przepisów przeciwpożarowych.

 

Stażysta sporządza sprawozdanie z przebiegu stażu zawierające informacje o wykonywanych zadaniach oraz uzyskanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

 

Na wniosek stażysty pracodawca jest zobowiązany udzielić czasu wolnego w wymiarze 2 dni za każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu. W tym czasie stażysta zachowuje prawo do stypendium.

 

Koszty stażu

 

W okresie stażu stażysta nie pobiera wynagrodzenia za pracę wykonaną. W tym czasie otrzymuje stypendium wypłacane przez powiatowy urząd pracy.

 

Nadto pracodawca nie musi udzielać urlopu wypoczynkowego, a otrzymywane na wniosek stażysty dni wolne opłacane są w ramach stypendium przez urząd pracy. Pracodawca nie musi także ponosić kosztów badań stażysty, albowiem za badania płaci urząd pracy.

 

Pracodawca nie ponosi w zasadzie żadnych kosztów stażu, z wyjątkiem szkolenia w zakresie bhp i ppoż.

 

Czyli BHP obowiązuje takie same jak pracowników zatrudninych w zakładzie pracy, a program stazysty okreslasz mu sam co bedzie wykonywał jakie zadania mu przedstawiasz. Moze sobie sam ustalic program, z Twoja werifikacją. :):)

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.


×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.