Skocz do zawartości
Bogusław Maćkowski

PRAWO O RUCHU DROGOWYM stan na dzień: 27.12.2008r.

Rekomendowane odpowiedzi

Bogusław Maćkowski

Jak zwykle jestem na służbie pomocy diagnostom i WK dlatego zamieszczam najnowszą UJEDNOLICONĄ wersję Prawa o ruchu drogowym.

 

Do pobrania najnowsza wersja ujednolicona Prawa o ruchu drogowym ze stanem prawnym na dzień 25.09.2008r. -> 27.12.2008r.

(Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.)

 

[scroll]===================================================

NOWOŚĆ - ZMIANA STANU PRAWNEGO - ZAKTUALIZOWANY DNIA 17.12.2008R.

===================================================[/scroll]

Wersja ta zawiera Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w zakresie art. 130a wchodzącym w życie z dniem 11.06.2009r.

Ostatnia zmiana dotyczy niekaralności u instruktorów nauki jazdy i egzaminatorów z wyłączeniem wykroczeń.

 

PS. W styczniu w Sejmie planowana jest nowa wersja PoRD z wyłączeniem UoDP co oznacza, że w wstępnie kwietniu przewiduje ponowną wersję ujednoliconą :-).

 

PS. 2. Dziękuje Leniwcowi za pomoc w zaktualizowaniu nowej wersji, która zdążyła się zmienić wbrew oczekiwaniom przed styczniem. :-)

 

Przy okazji tej treści jeszcze nie zamieszczam, gdyż w styczniu będzie więcej zmian i wówczas ujednolicę, jednak zamieszczam tutaj byście już wiedzieli:

Dz.U.08.220.1411

 

USTAWA

 

z dnia 15 października 2008 r.

 

o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym

 

(Dz. U. z dnia 12 grudnia 2008 r.)

 

 

Art. 1. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.1)) w art. 79 w ust. 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) mającego co najmniej 25 lat uznanego przez rzeczoznawcę samochodowego za unikatowy lub mający szczególne znaczenie dla udokumentowania historii motoryzacji;".

 

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

oraz drugi przepis nie naniesiony tutaj, gdyż wchodzi w życie w czerwcu 2009r.ws przejmowania na własność Skarbu Państwa pojazdów usuniętych z drogi:

Dz.U.08.100.649

 

WYROK

TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO

 

z dnia 3 czerwca 2008 r.

 

sygn. akt P 4/06

 

(Dz. U. z dnia 11 czerwca 2008 r.)

 

 

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Marek Kotlinowski - przewodniczący,

Zbigniew Cieślak,

Maria Gintowt-Jankowicz - sprawozdawca,

Adam Jamróz,

Teresa Liszcz,

protokolant: Krzysztof Zalecki,

 

po rozpoznaniu, z udziałem Sejmu, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniach 11 marca i 3 czerwca 2008 r., pytania prawnego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, czy:

1) art. 130a ust. 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, ze zm.) jest zgodny z art. 64 ust. 1 i 3, art. 21 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 oraz art. 46 Konstytucji,

2) art. 130a ust. 11 pkt 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, ze zm.) jest zgodny z art. 64 ust. 3 Konstytucji,

3) § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 sierpnia 2002 r. w sprawie usuwania pojazdów (Dz. U. Nr 134, poz. 1133, ze zm.) jest zgodny z art. 130a ust. 11 pkt 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, ze zm.) oraz z art. 92 ust. 1 i art. 46 Konstytucji,

 

orzeka:

 

I

 

1. Art. 130a ust. 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, Nr 109, poz. 925, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1486 i Nr 180, poz. 1494 i 1497, z 2006 r. Nr 17, poz. 141, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 190, poz. 1400, Nr 191, poz. 1410 i Nr 235, poz. 1701, z 2007 r. Nr 52, poz. 343, Nr 57, poz. 381, Nr 99, poz. 661, Nr 123, poz. 845 i Nr 176, poz. 1238 oraz z 2008 r. Nr 37, poz. 214) w zakresie, w jakim dopuszcza odjęcie prawa własności pojazdu bez prawomocnego orzeczenia sądu, jest niezgodny z art. 46, art. 21 ust. 1, art. 64 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 oraz z art. 64 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Art. 130a ust. 11 pkt 3 ustawy powołanej w punkcie 1 jest niezgodny z art. 64 ust. 3 Konstytucji.

3. § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 sierpnia 2002 r. w sprawie usuwania pojazdów (Dz. U. Nr 134, poz. 1133 i Nr 176, poz. 1451 oraz z 2004 r. Nr 32, poz. 283) jest niezgodny z art. 130a ust. 11 pkt 3 ustawy powołanej w punkcie 1 oraz z art. 92 ust. 1 i art. 46 Konstytucji.

 

II

 

Przepisy wymienione w części I w punktach 1 i 2, w zakresie tam wskazanym, tracą moc obowiązującą z upływem 12 (dwunastu) miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

NORCOM_Dz.U.2005.108.908_Prawo o ruchu drogowym_ujednolicony_2008_12_17.pdf

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Psuj

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
bohdang

Serdeczne dzięki Szanowny Bogusławie. ::hey

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
ijm

Stokrotne dzieki.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
leniwiec

dzięki dzięki :ok::hey

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Hudy

Dzięki wielkie :ok

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
rurek777

pierwszych badań nie będzie a o anglikach jest coś :(

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Jackow

Art 81 pkt 4. Okresowe badanie techniczne pojazdu przeprowadza sie corocznie, z zastrzeżeniem ust. 5-9.

pkt 5(...)pojazdu samochodowego konstrukcyjnie przeznaczonego do przewozu osób w liczbie od 5 do 9,(...)

Siedmiomiejscowe vany i tzw suv-y będą badane co rok, nawet nowe?

Art 81 pkt 3. Okresowe badanie techniczne po raz pierwszy jest przeprowadzane przed pierwszą rejestracją pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Badaniu temu nie podlega...

Czyli teraz zamiast pierwszego badania będzie badanie okresowe, oczywiście pojazdu, który nie będzie miał ważnych badań z zagranicy. A jaki zakres i czy DIP będziemy wypełniać?

Art 81 pkt 14. Minister własciwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, zakres i sposób przeprowadzenia badań technicznych oraz wzory dokumentów stosowanych przy tych badaniach, uwzgledniając w szczególności zakres warunków technicznych pojazdów podlegających badaniu.

Wyrobi się w terminie czy nie? :) A może mała ankieta :evil:

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
max72

kolega Jackow proponuję przeczytać obowiązujące PoRD, art. 81 pkt. 4 w zakresie cytowanym się nie zmienił

pozdrowienia

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
abc

kolejna zmiana PRD

Dz.U. nr 223 z 18.12.2008r.

prd1.thumb.JPG.f02b4789ecca4e58f61826a7c6178653.JPG

prd.thumb.JPG.620c80117f58eee984232d5742901c2e.JPG

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
leniwiec

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu

 

 

 

USTAWA

z dnia 6 grudnia 2008 r.

 

o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym

 

 

Art. 1.

W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.[1])) w art. 66a:

a) w ust. 2 w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

„7) zabytkowego, w którym cecha identyfikacyjna nie została umieszczona.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Okoliczności, o których mowa w ust. 2 pkt 6 i 7, powinny być potwierdzone pisemną opinią rzeczoznawcy samochodowego, o którym mowa w art. 79a; opinia powinna wskazywać pierwotną cechę identyfikacyjną lub jednoznacznie wykluczać ingerencję w pole numerowe w celu umyślnego jej zniszczenia lub zafałszowania albo wskazywać na brak oryginalnie umieszczonej cechy identyfikacyjnej.”.

 

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

 

 

MARSZAŁEK SEJMU

 

 

/ - / Bronisław Komorowski

 

[ Dodano: 31-12-2008, 16:49 ]

Dz.U. nr234 z 30 grudnia 2008 jak wyżej

http://infor.pl/skany/spis.php?rodzaj=dzu&rok=2008&num=234&poz=1573&str=0001

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
rurek777

miało nie być pierwszych badań a wmoim powiecie są

który dziennik ustaw mówi o tym i od kiedy to obowiązuje , dzwoniłem do wk. w piątek nie wiedzieli mieli pytać czytać interpretować i na poniedziałek wiedzieć

dzisiaj powiedzieli że na razie nic się nie zmieniło

oszaleć można :razz:

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Psuj
miało nie być pierwszych badań a wmoim powiecie są

 

A masz jakies przepisy wykonawcze? Wyluzuj i ciesz się, że jeszcze mozesz kroić klientów

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
blakop

Poz.1462 z Dz.223 co najmniej... głupia...

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
rurek777

to nasi rządzący przez jesień projektowali co niektórzy cieszyli sie że angliki będą jeżdzić z prawą kierownicą po prawej stronie (szczyl)jeszcze inni myśleli że za pierwsze badania kasę będą oddawać a tu mosz jeszcze przepisy wykonawcze :-D

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Norbert Jezierski
miało nie być pierwszych badań a wmoim powiecie są

A masz jakies przepisy wykonawcze? Wyluzuj i ciesz się, że jeszcze mozesz kroić klientów

Wykonawcze jak wykonawcze - przez PoRD toto jeszcze nie przeszło. Wg mojej wiedzy - na razie rząd przyklepał projekt. Słyszałem o przełomie stycznia i lutego jako najbardziej prawdopodobnym terminie głosowanie tego przez sejm. Czas pokażę ::D ...

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Jackow

W ustawie pisze chyba, że wchodzi w życie 90 dni od daty uchwalenia.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
markes30
W ustawie pisze chyba, że wchodzi w życie 90 dni od daty uchwalenia.

Chyba w projekcie ustawy???

Stan na dziś jest taki że: likwidacja ( a raczej ograniczenie ) pierwszych badań i "rozszerzenie" stacji podstawowych przeszło przez Radę Ministrów.

Do obowiązywania przepisów potrzebne jest przepchnięcie przez Sejm, Senat, Vacatio legis (łac. próżnowanie ustawy :D ) i moim skromnym zdaniem przepisy wykonawcze w rozporządzeniach.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Jackow

Bez przepisów wykonawczych nie można tykać tematu. Nawet dwumetrowym kijem :)

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
blakop
Bez przepisów wykonawczych nie można tykać tematu. Nawet dwumetrowym kijem

 

Teoretycznie nie. W praktyce nie spodziewałbym się tak szybko zmian w przepisach wykonawczych. Niech się na czas ze zmianą PoRD zmieszczą :) I nie pierwszy to raz zresztą... Silniki jak długo jeszcze były w wykonawczych, po zmianie PoRD? A przypadków można mnożyć...

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
W.Wójtowicz

Czy wiecie coś na temat tego, czy wg nowego prawa będzie można rozszerzyć podstawową stację o pojazdy z instalacją gazową?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
S.K.P-POZNAŃ

oczywiście :D

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.


×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.