Skocz do zawartości
Psuj

Zbiornik LPG w samochodzie tylko z TDT

Rekomendowane odpowiedzi

Psuj

Ważne !!!!!

 

http://www.udt.gov.pl/HTML/index.php?option=com_content&task=view&id=397&Itemid=263

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZBIORNIKÓW LPG, SŁUŻĄCYCH DO ZASILANIA SILNIKÓW SPALINOWYCH W POJAZDACH

 

 

Zgodnie z ustawą o dozorze technicznym zbiorniki LPG, służące do zasilania silników spalinowych oraz przeznaczone na rynek polski mogą być eksploatowane tylko na podstawie decyzji zezwalającej na ich eksploatację, wydanej przez Transportowy Dozór Techniczny.

 

Informujemy strony zainteresowane, że Urząd Dozoru Technicznego może, działając jako jednostka certyfikująca UDT-CERT, na wniosek wytwórcy zbiorników LPG, przeprowadzić certyfikację dobrowolną w oparciu o ustalony między stronami dokument odniesienia.

 

Przeprowadzenie przez UDT-CERT procesu certyfikacji zbiorników LPG nie zwalnia z konieczności uzyskania decyzji zezwalającej na eksploatację, wydanej zgodnie z przepisami ustawy o dozorze technicznym.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Psuj

Ja sobie wydrukowałem i zalaminowane umieściłem na tablicy na stacji :)

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Qnick

Miałem ostatnio taki zbiornik, odmówiłem badania oraz posłałem na legalizację do TDT ale nie wrócił do mnie, pewnie trafił na inną SKP ale to już nie mój problem :)

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Stoned44

Ja zrobiłem podobnie tylko ze w ramkę :)

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Jacdiag
Zgodnie z ustawą o dozorze technicznym

ale już konkretnie § § nie podali :razz:

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Psuj
Zbiorniki stanowiące wyposażenie pojazdów samochodowych (LPG,CNG,LNG)

 

Zgodnie z §1, pkt 1, lit. f) rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120, poz. 1021, ze zm.), zbiorniki na gaz skroplony lub sprężony, służące do zasilania silników spalinowych w pojazdach, tj.: zbiorniki LPG, CNG oraz LNG, podlegają dozorowi technicznemu. Właściwą jednostką dozoru technicznego wyznaczoną do sprawowania dozoru technicznego nad ww. zbiornikami jest tylko Transportowy Dozór Techniczny, który na podstawie art. 44 ust. 1, pkt 1, lit. c) ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321, z późn. zm.), sprawuje dozór techniczny nad zbiornikami m.in. w ruchu drogowym. Powyższe zbiorniki mogą być eksploatowane tylko na podstawie decyzji wydanej zgodnie z art. 14 ust. 1 ww. ustawy, zezwalającej na ich eksploatację i wydanej przez Transportowy Dozór Techniczny.

 

http://www.tdt.pl/jednostka-inspekcyjna-tdt/zbiorniki-stanowiace-wyposazenie-pojazdow-samochodowych-lpgcnglng.html

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Regan55
Ja zrobiłem podobnie tylko ze w ramkę

Będziesz miał więcej kurzu do wycierania niz Psuj.... :x:D

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
pentagram

Ja mam podobną opinię przedstawioną przez TDT i nic dziwnego, przecież Dz.U. 155 zał. 1 pkt 11.7 wyraźnie mówi jaki dokument jest wymagany przy OBT pojazdu zasilanego gazem oraz przez kogo ma być wydany i nie ma znaczenia jaki rodzaj gazu zamontowano w pojeździe. :shock:

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
arafal25

No to w końcu jak się trafi pojazd ze zbiornikiem firmy IRENE poświadczony decyzją UDT to robimy OBT ???????????????????????????????????????????????????????????

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
abcs

Niestety, ale nie.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
pentagram
No to w końcu jak się trafi pojazd ze zbiornikiem firmy IRENE poświadczony decyzją UDT to robimy OBT ???????????????????????????????????????????????????????????

 

Klientowi mówię PA-PA. ::hey

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
praktyk

 

To też jest bardzo ważne.

http://www.udt.gov.pl/HTML/index.php?option=com_content&task=view&id=102&Itemid=204

Sądy rozstrzygają nie na podstawie pism, lecz na podstawie ustaw i rozporządzeń.

http://www.udt.gov.pl/pdf/akty/RozpRozdzUrzDTtjed.pdf

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 16 lipca 2002 r.

w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu.

(Dz. U. Nr 120, poz. 1021, z dnia 29 lipca 2002 r.)

§ 1. Dozorowi technicznemu podlegają następujące rodzaje urządzeń technicznych:

f) zbiorniki na gaz skroplony lub sprężony, służące do zasilania silników spalinowych w pojazdach,

Warto także w swoich rozważaniach przyjrzeć się ustawie PoRD.

Kieruje ten apel do diagnostów i zaznaczam z góry, że nikogo nie straszę nawet gdybym miał opinie sporządzoną przez najlepszego adwokata. Przedstawiam tylko fakty i daje pod rozwagę jeżeli Wasza majętność będzie pozwalała na wydanie wyniku negatywnego dla badań pojazdu z gazem z uwagi na rodzaj zainstalowanej butli.

 

Wyrokiem z dnia 3 lutego 2011 r. (Sygn. akt VI SA/Wa 2165/10) uchylona została decyzja Ministra Infrastruktury nr TD-5ph-27-3/II/10 z dnia 5 sierpnia 2010 w przedmiocie niezezwolenia na eksploatację urządzeń.

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/8B8C3130AD

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Ewa Frąckiewicz Sędziowie Sędzia WSA Jolanta Królikowska-Przewłoka (spr.) Sędzia WSA Andrzej Wieczorek Protokolant st. sekr. sąd. Jan Czarnacki po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 lutego 2011 r. sprawy ze skargi J. R. na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...] sierpnia 2010 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie niezezwolenia na eksploatację urządzeń 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. stwierdza, że uchylona decyzja nie podlega wykonaniu; 3. zasądza od Ministra Infrastruktury na rzecz skarżącego J. R. kwotę 757 (siedemset pięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Tak twierdzi minister.

„Bezzasadne wydaje się również twierdzenie strony, iż "aktualnie na stacjach diagnostycznych, w wyniku przedmiotowej decyzji nie dokonuje się (odmawia się) przeglądów okresowych urządzeń eksploatowanych przez właścicieli samochodów, pomimo, że ich urządzenia dopuszczone były do obrotu przez TDT w latach wcześniejszych zgodnie z wymaganiami". W punkcie 9.2. Załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2009 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz. U. Nr 155, poz. 1232), sprawdzeniu przez diagnostę podlega również dokument stwierdzający sprawność urządzenia technicznego wydany przez właściwy organ dozoru technicznego. Brak przedmiotowego dokumentu stanowi podstawę do uznania stanu technicznego pojazdu, przedmiotów jego wyposażenia i części za niezgodny z warunkami technicznymi. W związku z powyższym, zarzut Strony, iż diagności nie będą wiedzieli, które zbiorniki "zostały wprowadzone do eksploatacji z pominięciem obowiązujących w tym zakresie przepisów ustawy o dozorze technicznym'", zdaniem Ministra Infrastruktury, nie znajduje uzasadnienia.

Szanownych diagnostów uprzejmie proszę aby zwrócili uwagę na ten szczególny zapis i zweryfikowali dotychczasowe poglądy w tej spawie z dawaniem wyniku N jeżeli dokument będzie wystawiony przez inny organ dozoru niż TDT.

„sprawdzeniu przez diagnostę podlega również dokument stwierdzający sprawność urządzenia technicznego wydany przez właściwy organ dozoru technicznego.”

Pan Minister wyparł się tego iż nakazuje diagnostom sprawdzać aby zbiornik był tylko z decyzja Dyrektora TDT i na tej podstawie uznawać pozytywny wynik badania.

W skardze na tę decyzję skarżący zarzucił:

1. naruszenie prawa materialnego mające wpływ na wynik sprawy, w tym poprzez błędną wykładnię art. 4 pkt 1 lit. a) oraz art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21.12.2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.) - dalej zwana ustawą o dozorze, w zw. z § 1 pkt 1 lit. f) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16.07.2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U. Nr 120, poz. 1021 z późn. zm.), skutkującą przyjęciem, że zbiornik na gaz LPG stanowi urządzenie techniczne objęte dozorem technicznym, podczas, gdy taki zbiornik stanowi jedynie element urządzenia technicznego, którym staje się dopiero po wyposażeniu w odpowiedni osprzęt umożliwiający jego użytkowanie;

2. naruszenie przepisów postępowania, mające istotny wpływ na wynik sprawy, w szczególności:

- art. 6, 157 § 1, 156 § 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 14.06.1960 r. kpa w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy o dozorze, poprzez odmowę stwierdzenia nieważności decyzji Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego (TDT) z dnia [...].01.2010 r., która zapadła z naruszeniem przepisów o właściwości, została wydana bez podstawy prawnej i została skierowana do osoby nie będącej stroną w sprawie, a więc jest obciążona kwalifikowanymi wadami prawnymi uzasadniającymi jej wyeliminowanie z obrotu prawnego;

- art. 6, 19, 20, 156 § 1 pkt 1 kpa w zw. z art. 7 ust. 1 oraz art. 44 ust. 1 pkt 1 lit c) ustawy o dozorze i § 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 20.10.2006 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji, naprawy i modernizacji specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych (Dz.U. Nr 199, poz. 1469), poprzez utrzymanie w mocy decyzji wydanej przez Dyrektora TDT z naruszeniem przepisów o właściwości;

- art. 6, 11 oraz art. 156 § 1 pkt 2 i 4 kpa w zw. z art. 7 i 18 ustawy o dozorze, poprzez utrzymanie w obrocie prawnym decyzji Dyrektora TDT wydanej bez podstawy prawnej oraz skierowanie jej do osoby nie będącej stroną w sprawie, gdyż podstawy do zakazu eksploatacji i nakazu wycofania z obrotu zbiorników na gaz LPG nie mógł stanowić przepis art. 18 ust. 1 ustawy o dozorze, ponieważ Strona nie była podmiotem eksploatującym przedmiotowe zbiorniki, a zatem nie można jej zakazać ich eksploatacji, gdyż eksploatowane są one przez posiadaczy pojazdów napędzanych gazem LPG;

- art. 7 i art. 77 kpa w zw. z art. 7 ustawy o dozorze, poprzez naruszenie zasady prawdy obiektywnej w następstwie nie wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy, w tym w zakresie naruszenia przez Stronę przepisów o dozorze technicznym, i oparcie rozstrzygnięcia w zasadzie wyłącznie na podstawie protokołu z inspekcji z dnia [...].01.2010 r., który jednak, że wskazanych niżej przyczyn, nie może stanowić dowodu w sprawie;

- art. 10 § 1, 61 § 4, 75 § 1, 81 kpa w zw. z art. 7 ustawy o dozorze, w następstwie naruszenia zasady czynnego udziału strony w postępowaniu poprzez niepoinformowanie jej o wszczęciu postępowania, wykorzystanie w sprawie protokołu z przeprowadzonej poza prowadzonym postępowaniem w dniu [...].01.2010 r. inspekcji, bez umożliwienia się stronie wypowiedzenia się co do zebranych materiałów i dowodów; konsekwencją czego uzyskany z naruszeniem prawa protokół z inspekcji nie stanowi dowodu w sprawie i nie może być podstawą rozstrzygnięcia;

Badając skargę wg powyższych kryteriów Sąd uznał, iż skarga zasługuje na uwzględnienie. Zaskarżona decyzja narusza bowiem prawo w stopniu uzasadniającym jej uchylenie.

Mam pytanie do szanownych kolegów , jaki termin kolejnego badania okresowego wyznaczacie w sytuacji gdy termin ważności butli – zbiornika kończy się w czasookresie rocznego terminu ważności badania technicznego .

Np. Badanie pojazdu 1.04.2011 , ważność zbiornika- butli na gaz do 13.05. 2011. Czy potwierdzacie spełnienie art.66 do 1.04. 2012. ???

Pozdrawiam

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
adam1501

Jest to typowy bełkot prawniczy pomiędzy producentem a TDT. Mamy przepisy tak niespójne i niejednoznaczne, że u nas można wszystko zrobić, kwestia jest tylko dobrego "papugi".

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
bogusław
Np. Badanie pojazdu 1.04.2011 , ważność zbiornika- butli na gaz do 13.05. 2011. Czy potwierdzacie spełnienie art.66 do 1.04. 2012. ???

 

A czy potwierdzamy, że do 1.04.2012 nie przepali się żadna żarówka, nie zużyje się bieżnik opony itp. ?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Qnick

A ja mam jasno napisane w Dz.U. nr 155 zał. 1 pkt. 11.7

 

Kryteria uznania stanu technicznego pojazdu, przedmiotów jego wyposażenia i części za niezgodny z

warunkami technicznymi

 

1. Brak dokumentu wydanego przez

Transportowy Dozór Techniczny i tabliczki

znamionowej na zbiornik lub butlę,

potwierdzających jego sprawność.

 

oraz dalej :

§ 2. Przed przystąpieniem do właściwego sprawdzenia należy skontrolować:

1) ważność protokołu i decyzji wydanej przez Transportowy Dozór Techniczny (TDT) dotyczącej

sprawności zbiornika (butli) do gazu;

 

Czy jest tam gdzieś napisane o innym dozorze NIE jest wymieniony tylko TDT więc jak mam uwzględniać kwity z UDT czy jakiś innych zagranicznych legalizacji nie ma takiej opcji :evil:

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
pentagram
Czy jest tam gdzieś napisane o innym dozorze NIE jest wymieniony tylko TDT więc jak mam uwzględniać kwity z UDT czy jakiś innych zagranicznych legalizacji nie ma takiej opcji :evil:

 

:ok i tak trzymać :evil:

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Grzegorz Łódź

Witam! Mam do Kolegów takie pytanie.Z jakimi konsekwencjami może liczyć się diagnosta który wykonał okresowe badanie pojazdu z instalacją gazową który miał protokół na zbiornik gazowy wydany przez UDT (zbiornik IRENE).

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
blakop

Do praktyka pisz na PW, albo użyj "szukaj" bo poematy na ten temat na forum już były 8) Nawet w ostatnich dniach, więc chyba faktycznie nie ma co od nowa tego maglować...

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Marek1
poematy na ten temat na forum już były

 

Były, były, mocno wydumane i rozwlekłe. :mad:

Kończy je prosty kilku zdaniowy komunikat stosownego urzędu. :ok

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
IVVO

Wszystko niby OK. Tylko czy prawo może działać wstecz. Do tej pory Panowie z TDT przymykali oczy na działanie pewnych firm produkujących zbiorniki i nagle chryja. Jedno pisemko załatwia wszystko. Tylko dlaczego tak późno. Proceder znany od lat. Zakłady montowały te zbiorniki, wydawały Homologacje na instalacje z tymi zbiornikami - czyli te homologacje potwierdzają nieprawdę- jako klient zgłosił bym sprawę do prokuratury- dlaczego mam płacić powtórnie za wymianę zbiornika na taki zgodny z TDT skoro założyłem go w dobrej wierze. Ktoś zawalił a w d...ę dostaje klient.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
JANUSZ60
Z jakimi konsekwencjami może liczyć się diagnosta który wykonał okresowe badanie pojazdu z instalacją gazową który miał protokół na zbiornik gazowy wydany przez UDT (zbiornik IRENE).

To zależy kto, kiedy i w jakich okolicznościach się o tym dowie, gdyż ten diagnosta nie jest odosobniony,,,

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
danielg539

Z tego co mi wiadomo konsekwencji za wykonywanie OBT z poswiadczeniem UDT najprawdopodobniej nie będzie. UDT ponoć też może badać takie zbiorniki. Cała gra sie toczy o interpretacje przepisów, które w tym zakresie jak to u nas bywa nie są jasne i całkiem mozliwe, że roztrzygnięcie nastapi dopiero po orzeczeniu NSA.

Kiedyś na forum zamieszczone było takie oto pismo wysłane przez UDT do TDT:

udt-pismo_do tdt_.pdf

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
praktyk
Wszystko niby OK. Tylko czy prawo może działać wstecz. Do tej pory Panowie z TDT przymykali oczy na działanie pewnych firm produkujących zbiorniki i nagle chryja. Jedno pisemko załatwia wszystko. Tylko dlaczego tak późno. Proceder znany od lat. Zakłady montowały te zbiorniki, wydawały Homologacje na instalacje z tymi zbiornikami - czyli te homologacje potwierdzają nieprawdę- jako klient zgłosił bym sprawę do prokuratury- dlaczego mam płacić powtórnie za wymianę zbiornika na taki zgodny z TDT skoro założyłem go w dobrej wierze. Ktoś zawalił a w d...ę dostaje klient.

I to jest realna ocena sytuacji. Dopóki w ustawie nie zostanie napisane, że tylko zbiorniku z decyzja TDT mają być dopuszczone do ruchu, to na wszelkie inne pisma i komunikaty nie reaguje i tak zalecam uczynić innym. Pisma podpisane przez AB w tej samej sprawie były diametralnie różne i sromotną porażkę poniósł starosta, który z tego powodu chciał pozbawić uprawnień diagnosty.(przyczepa lekka).

Mamy też na tym forum „stającego kciuka :ok który czyni wszelkie poczynania aby zapewnić jak najlepszy wizerunek dla TDT, pomawia szacowne osoby i sieje nieprzeciętną propagandę aby uwiarygodnić swoje karkołomne hipotezy i zamiłowanie do TDT. Może się znajdą tacy diagności i uwierzą w to, że robi to bezinteresownie.

 

Dobrze że Pan Prezes SDS podjął się trudu wyjaśnienia tej niebywałej sytuacji.

http://www.diagnostasamochodowy.pl/blogi.php?postPage=2 24/05/2012 10:53:13

II.

To mi nie daje spokoju, więc telefonicznie rozmawiałem z panem Dyrektorem WK w Rzeszowie a potem z nadzorującym SKP panem Henrykiem Progorowiczem w sprawie 12-tu UDS-ów rzekomo pozbawionych uprawnień za pozytywne BR pojazdów z gazem, które były wyposażone w zbiorniki firmy „Irene”.

Pan Henryk Progorowicz prosił o jednoznaczne ogłoszenie, że w ostatnim okresie (1 rok) w ich WK nie wdrożono żadnej procedury zmierzające do odebrania uprawnień jakiemukolwiek UDS-owi z tego powodu.

A uzasadnienie tego fakty jest, jego zdaniem, bardzo proste: gdy tylko powzięli wiadomość o tym, że jakaś partia zbiorników firmy „Irene” nie ma stosownych poświadczeń TDT, to ich listę przesłali do wszystkich podległych im SKP.

Do lity tej załączyli czytelną informacja o tym, że pojazdy z tymi zbiornikami nie powinny być poddawane BT lub wynik BT powinien być „N” – i tyle.

I przy okazjo dowiedziałem się też o tym, że tamtejszy WK systematycznie prowadzi spotkania informacyjne z pracownikami i właścicielami SKP, gdzie rozmawiają o bieżących sprawach mających wpływ na naszą pracę.

Szkoda tylko, że nie jest to stała praktyka wszystkich WK w kraju! Bo jest to zaledwie drugi przykład takich „dobrych praktyk WK”, o których słyszałem.

 

Pozdrawiam.

Ps.Daniel 539 masz u mnie coraz wieksze uznanie i dobrze że pewne watpliwości tak powinniśmy sobie wyjaśniać.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
praktyk
UDT ponoć też może badać takie zbiorniki. ...

...Kiedyś na forum zamieszczone było takie oto pismo wysłane przez UDT do TDT:

 

 

Zmienili zdanie???? Pismo nie podpisane przez nikogo, a info na stronie UDT jest jasne http://www.udt.gov.pl/HTML/index.php?option=com_content&task=view&id=397&Itemid=263

Też nie podpisane :razz::evil:

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.


×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.