Skocz do zawartości
Rafał Szczerbicki

[niedobre zmiany] Nowy projekt ustawy o dopuszczeniu ...

Rekomendowane odpowiedzi

Rafał Szczerbicki

Na BIP Ministerstwa Infrastruktury

 

Projekt z dnia 23 maja 2011

 

zamieszczono nowy projekt ustawy o dopuszczeniu pojazdów do ruchu drogowego datowany na dzień 23 maja 2011 r.

 

Przyznam się - jeszcze nie czytałem całości ;)

 

Ale zdążyłem zauważyć nowość w art.114 tj. klauzulę natychmiastowej wykonalności w decyzji o cofnięciu diagnoście uprawnień. :razz:

 

Warto zatem zobaczyć co nowego wymyślono.Niedługo postaram się o dłuższy post z opisem kolejnych kwiatków.

px_projekt_ustawy_o_dopuszczeniu_pojazdow_do_ruchu_drogowego_na_krm_24_maja_2011.pdf

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
radan

Ciekaw jestem jak to będzie gdybym zmienił resort , bo jakoś tego nie doczytałem a może nie znalazłem . A interesuje mnie to czy po zmianie pracy już nie w branży diagnostycznej, to jest to równoznaczne z utratą uprawnień z automatu?, czy może będzie wystarczające jak będę dokonywał szkoleń co dwa lata i takowe zaświadczenie dostarczał do starostwa?

Nurtuje mnie to i martwi, że zmieniając branżę i powiedzmy po kilku latach nie pracując na stacji nie mógłbym wrócić już do zawodu diagnosty.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Rafał Szczerbicki

Raczej bym się nie obawiał, że zmiana branży spowoduje utratę uprawnień diagnosty. Uprawnienie nadane raz nie wygasa samoistnie w przypadku zmiany wykonywanego zawodu. Trzeba będzie tylko pamiętać, jak wejdzie nowa ustawa o przestrzeganiu terminów obowiązkowych szkoleń.

 

Klauzula natychmiastowej wykonalności, którą sygnalizuję, dotyczy tylko i wyłącznie sytuacji cofnięcia decyzją administracyjną uprawnień diagnosty w sytuacjach:

1) uprzedniego skazania diagnosty za przestępstwo,

2) nie odbycia szkolenia,

3) dopuszczenia się przez niego rażącego naruszenia przepisów

 

Zapraszam do lektury projektu i wymiany spostrzeżeń - "co wiele oczu to nie jedne".

 

Generalnie natychmiastowa wykonalność spowoduje, że diagnosta będzie musiał przerwać natychmiast pracę po doręczeniu decyzji a potem dopiero szukać sprawiedliwości. Układ generalnie mało komfortowy. :mad:

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
markes30
1) uprzedniego skazania diagnosty za przestępstwo,

Cy możliwe jest by prawo działało wstecz? Mam jednego diagnostę, skazany 3 lata temu na rok w zawieszeniu na 2lata i zakaz wykonywania zawodu diagnosty na rok, który przeszedł drogę odwoławczą i SKO przywróciło mu uprawnienia, po wejściu ustawy nadal figuruje w rejestrze skazanych! Czy on również straci uprawnienia w związku z wymogiem niekaralności???

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Jackow

Zapis z projektu:

a) okręgowej stacji kontroli pojazdów,

b) podmiotu dokonującego przystosowania pojazdu do zasilania gazem

– wraz z określeniem tytułu prawnego oraz okresu, na jaki przedsiębiorca posiada tytuł prawny do obiektów odpowiednio okręgowej stacji kontroli pojazdów albo podmiotu dokonującego przystosowania pojazdu do zasilania gazem.

Co to znaczy: "tytuł prawny do obiektów" ?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Rafał Szczerbicki

Projekt:

 

Art.164 ust.3

 

Diagnosta, który w dniu wejścia w życie ustawy nie posiada uprawnienia do przeprowadzania wszystkich rodzajów badań technicznych pojazdów w rozumieniu ustawy jest obowiązany ukończyć kurs, o którym mowa w art. 112 ust. 1 pkt 2, w odpowiednim zakresie i złożyć z wynikiem pozytywnym z odpowiedniej części egzamin kwalifikacyjny przed Dyrektorem TDT, w terminie do dnia 31 grudnia 2015 r.

 

Zastanawiam się, czy to będzie oznaczać, że wszyscy diagności, którzy nie maja całego zakresu będą musieli zdać dodatkowe egzaminy.

 

A co jeśli nie zaliczą egzaminu w TDT???

 

Czyżby eliminacja z zawodu!!!! :shock:

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Rafał Szczerbicki
tytuł prawny do obiektów

 

Własność, umowa dzierżawy, użyczenia, najem

 

 

czy on również straci uprawnienia w związku z wymogiem niekaralności???

 

Tak, starosta będzie musiał cofać takim osobom uprawnienia, po wejściu w życie ustawy. Jedyny ratunek we wniosku o przedwczesne zatarcie skazania. Przeprowadzałem już takie procedury - generalnie możliwe do zrobienia.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Jacdiag

Art. 73. 1. Właściciel pojazdu lub posiadacz, o którym mowa w art. 69 ust. 2, jest obowiązany niezwłocznie złożyć wniosek o wydanie nowych tablic (tablicy) rejestracyjnych w przypadku:

1) utraty tablic (tablicy) rejestracyjnych;

2) zniszczenia tablic (tablicy) rejestracyjnych.

2. Starosta wydaje zalegalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne za opłatą oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej.

3. Starosta, wydając zalegalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne nadaje nowy numer rejestracyjny pojazdu:

1) z urzędu – w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1;

2) na wniosek właściciela pojazdu lub posiadacza, o którym mowa w art. 69 ust. 2 – w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.

koniec marzeń o stałym numerze dla pojazdu

 

Art. 92. 1. Badanie techniczne pojazdu przeprowadza diagnosta.

2. Diagnosta, po stwierdzeniu pozytywnego wyniku badania technicznego pojazdu:

1) wpisuje termin kolejnego badania w dowodzie rejestracyjnym pojazdu, po uiszczeniu przez właściciela lub posiadacza pojazdu opłaty ewidencyjnej;

2) wystawia zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu z wynikiem pozytywnym.

wpis do DR i wystawienie zaświadczenia do każdego P :?::?:

 

Art. 164. 1. Diagnostę, który uzyskał uprawnienia do przeprowadzania badań technicznych pojazdów przed dniem wejścia w życie ustawy, uznaje się za posiadającego uprawnienie do przeprowadzania badań technicznych pojazdów, o którym mowa w art. 112 ust. 4, w dotychczasowym zakresie.

2. Diagnosta, który uzyskał uprawnienia do przeprowadzania badań technicznych pojazdów przed dniem wejścia w życie ustawy, jest obowiązany uczestniczyć, po raz pierwszy, w warsztatach doskonalenia zawodowego, o których mowa w art. 113 pkt 2, nie później niż w terminie dwóch lat od dnia wejścia w życie ustawy.

ośrodki szkolenia się ucieszą

 

chwilowo tyle ... :D

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
blakop

Panie Rafale - właśnie bardzo mnie interesuje sytuacja tych diagnostów, którzy na dzień dzisiejszy mają jakieś tam wyroki w zawieszeniu, ale bez zakazu wykonywania zawodu i spokoje sobie póki co pracują - co z nimi??

 

Zastanawiam się, czy to będzie oznaczać, że wszyscy diagności, którzy nie maja całego zakresu będą musieli zdać dodatkowe egzaminy.

 

No ale po co cały zakres uprawnień diagnoście np.na podstawowej?? :razz:

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
markes30
Przeprowadzałem już takie procedury - generalnie możliwe do zrobienia.

 

Jaki to jest mniej-więcej koszt. Jeśli to "tajemnica handlowa" to poproszę o info na PW.

 

Tak, starosta będzie musiał cofać takim osobom uprawnienia, po wejściu w życie ustawy.

Panie Rafale chyba będzie pan miał sporo roboty jak ta ustawa przejdzie w tym kształcie.

Art. 4. § 1. Jeżeli w czasie orzekania obowiązuje ustawa inna niż w czasie popełnienia przestępstwa, stosuje się ustawę nową, jednakże należy stosować ustawę obowiązującą poprzednio, jeżeli jest względniejsza dla sprawcy.

 

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w zakresie, w jakim stanowi podstawę do zastosowania art. 96 ust. 1 pkt 2 tej ustawy do stanów faktycznych zaszłych w czasie obowiązywania ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, jest niezgodny z art. 2 i art. 32 ust. 1 Konstytucji.

 

Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego w obiegu prawnym nie może funkcjonować przepis, który nakazuje – w wypadku, gdy odpowiednie normy naruszono w czasie obowiązywania sankcji mniej uciążliwej – stosowanie wprowadzonej później surowszej sankcji. Tak więc zakwestionowany przepis jest niezgodny z konstytucyjną zasadą demokratycznego państwa prawnego. Trybunał Konstytucyjny zwrócił uwagę na to, iż postępowanie administracyjne o nałożenie kary pieniężnej jest wszczynane przez organ administracji publicznej z urzędu – w związku, z czym to on decyduje o tym, kiedy postępowanie zostanie wszczęte i zakończone decyzją administracyjną. Rozstrzyga tym samym, jakie przepisy – bardziej, czy mniej surowe – będą miały zastosowanie w konkretnej sprawie. W tej sytuacji zostaje naruszona ogólna reguła, że decyzja jakie prawo należy stosować do określonych w czasie stanów faktycznych należy do ustawodawcy nie zaś do organów stosujących prawo. Dodatkowo sprawy o wręcz identycznych stanach faktycznych mogą być rozstrzygane zupełnie różnie w zależności od tego, kiedy dany organ postanowi wydać decyzję administracyjną.. Tak więc istotne zróżnicowanie pozycji prawnej różnych podmiotów znajdujących się w takiej samej sytuacji faktycznej zależy nie od jasnych i uzasadnionych kryteriów ustawowych w tym zakresie, ale od tego kiedy zostanie wydana decyzja nakładająca karę pieniężną. Takie rozwiązanie, w ocenie Trybunału Konstytucyjnego, narusza także zasadę równości.

 

Internetowa Kancelaria Prawna

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
praktyk

Pozdrawiam serdecznie Panie Rafale.

Jestem dziwnie spokojny o losy tej ustawy i wierzę, że po raz kolejny znajdzie swoje miejsce na zasłużonym śmietniku historii. Traktuje ją jako kolejne sondowanie naszego środowiska. Nie słyszałem aby ten projekt przeszedł jakiekolwiek konsultacje ale jest Pan bliżej tej grupy opiniotwórczej, to ja się mogę mylić.

Od wiecznych czasów trwa spór czy wpierw było jajko czy też kura.

Strona 128.

„ W ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321, z późn. zm.) ulega zmianie art. 44 ust. 1, poprzez m.in. zmianę katalogu zadań TDT polegającej na jego rozszerzeniu i dodaniu pkt 7 i 8 w zakresie:

wykonywania zadań określonych w ustawie o dopuszczeniu pojazdów do ruchu drogowego; „

Nic nie uległo zmianie chociaż były podjęte w tym zakresie zabiegi i wysiłki.

Druk nr 4151

Warszawa, 3 marca 2011 r. o zmianie ustawy o dozorze technicznym

1) w art. 37 dodaje się pkt 18 w brzmieniu:

„18) dokonywanie oceny zgodności zgodnie z odrębnymi przepisami.”,

http://orka.sejm.gov.pl/D.../$file/4151.pdf

 

http://www.forum.norcom.pl/viewtopic.php?p=109736&sid=452636ffead995737ee860ddca6db47b#109736

Wcale się jednak nie zdziwię kiedy zostaną podjęte kolejne próby dokonania zmian.

Gdybym miał oceniać ten projekt to podsumował bym go tak : zaczyna się na Dyrektorze TDT i kończy się na Dyrektorze TDT. To jest na tyle groźne że uderza w podstawy demokratycznej przedsiębiorczości. Proponuje się totalitarny system jednego monopolisty, który ma być katem i sędzia w naszych sprawach.

 

Projekt przygotowali kompletni dyletanci.

Wymyślili przepisy które spowodują, że obywatel naszego kraju sprowadzając samochód z zagranicy może go całkowicie utracić jeżeli uzyska negatywny wynik badania technicznego przed jego rejestracją.

Pamiętajmy, że sprowadza się pojazdy ciężarowe które maja służyć celom zarobkowym i kosztują niebagatelne kwoty.

Art. 93. 6. W przypadku gdy wynik badania technicznego, o którym mowa w art. 87 ust. 1, jest negatywny, diagnosta wystawiając zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu z wynikiem negatywnym po stwierdzeniu, że pojazd w wyniku niespełnienia warunków technicznych stwarza bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego lub środowiska lub gdy cechy identyfikacyjne pojazdu są niezgodne z danymi w dowodzie rejestracyjnym lub odpowiadającym mu dokumencie, zatrzymuje dowód rejestracyjny lub odpowiadający mu dokument i nie później niż w terminie 7 dni przesyła do starosty właściwego ze względu na miejsce prowadzenia stacji kontroli pojazdów.

7. Zatrzymany dowód rejestracyjny lub odpowiadający mu dokument, o którym mowa w ust. 6, starosta przechowuje przez okres 30 dni. Po upływie tego terminu dowód rejestracyjny lub odpowiadający mu dokument jest przekazywany przedstawicielstwu państwa, w którym pojazd jest zarejestrowany.

No i o czym tu dyskutować, pomijając pozostałe kwiatki.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Jacdiag
zaczyna się na Dyrektorze TDT i kończy się na Dyrektorze TDT.

a po drodze często (8x) jest zapis

Opłaty, o których mowa w art. (...), stanowią przychód TDT.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
JANUSZ60
Po upływie tego terminu dowód rejestracyjny lub odpowiadający mu dokument jest przekazywany przedstawicielstwu państwa, w którym pojazd jest zarejestrowany.

Biorąc pod uwagę fakt, iż większość takich pojazdów jest wyrejestrowana w celu wywozu za granicę, starostwo może mieć problem z takim DR ,,,

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
praktyk

Niezwykle trafne spostrzeżenie.

Biorąc pod uwagę fakt, iż większość takich pojazdów jest wyrejestrowana w celu wywozu za granicę, starostwo może mieć problem z takim DR ,,,

I co dale, a co z pojazdem?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Rafał Szczerbicki
Jestem dziwnie spokojny o losy tej ustawy i wierzę, że po raz kolejny znajdzie swoje miejsce na zasłużonym śmietniku historii. Traktuje ją jako kolejne sondowanie naszego środowiska. Nie słyszałem aby ten projekt przeszedł jakiekolwiek konsultacje ale jest Pan bliżej tej grupy opiniotwórczej, to ja się mogę mylić.

 

Nie widzę żadnych podstaw do twierdzenia, że ustawa ta nie wejdzie w życie. Pytanie jest tylko jedno - kiedy i w jakim kształcie. Co do tego nie mam obecnie żadnych złudzeń.

 

Jeśli mamy go uznać tylko za sondowanie, to niech wchodzi jak najszybciej, bo kolejne wersje są coraz gorsze dla diagnostów. Aż strach pomyśleć co zostanie dopisane przy następnych tzw. sondowaniach.

 

Ja osobiście obstawiam początek nowej kadencji Sejmu, gdyż projekt nie należy do pakietu przedwyborczego PO i nie będzie głosowany teraz co naraziłoby go na wyrzucenie do kosza z końcem kadencji.

 

Co do konsultacji polecam stronę 131 dokumentu. Alibi projektodawcy w tym względzie jest dobrze udokumentowane.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Jackow
2. Diagnosta, który uzyskał uprawnienia do przeprowadzania badań technicznych pojazdów przed dniem wejścia w życie ustawy, jest obowiązany uczestniczyć, po raz pierwszy, w warsztatach doskonalenia zawodowego, o których mowa w art. 113 pkt 2, nie później niż w terminie dwóch lat od dnia wejścia w życie ustawy.

ośrodki szkolenia się ucieszą

Oj tak na pewno się ucieszą.

2. Kursy i warsztaty, o których mowa w ust. 1, realizowane są zgodnie z programem i obejmują:

1) część teoretyczną przeprowadzaną w formie wykładów i ćwiczeń;

2) część praktyczną w zakresie przeprowadzania odpowiednio badań technicznych albo przystosowania pojazdów do zasilania gazem.

3. Część praktyczną przeprowadza się w okręgowej stacji kontroli pojazdów w przypadku kandydatów na diagnostów i diagnostów lub z wykorzystaniem infrastruktury podmiotu prowadzącego działalność w zakresie przystosowania pojazdów do zasilania gazem w przypadku kandydatów na montażystów.

Art. 121. Ośrodek szkolenia może prowadzić przedsiębiorca, który:

(...)

5) nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie:

a) prowadzenia stacji kontroli pojazdów,

b) przystosowywania pojazdów do zasilania gazem;

A ponieważ nie może prowadzić to musi posiadać

3. Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia jest dokonywany na wniosek przedsiębiorcy zawierający następujące dane:

(...)

5) adres:

a) okręgowej stacji kontroli pojazdów,

b) podmiotu dokonującego przystosowania pojazdu do zasilania gazem

– wraz z określeniem tytułu prawnego oraz okresu, na jaki przedsiębiorca posiada tytuł prawny do obiektów odpowiednio okręgowej stacji kontroli pojazdów albo podmiotu dokonującego przystosowania pojazdu do zasilania gazem.

Czyli:

Jackow napisał/a:

tytuł prawny do obiektów

 

Własność, umowa dzierżawy, użyczenia, najem

A kto za to zapłaci? Oczywiście my - diagności.

Ciekawe ile będzie to kosztować?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
mirek.g

Gdzieś było napisane ,że chyba nie mniej niż 600 zł.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Jackow

Ja nie wiem dlaczego tak uwzięli się na diagnostów? Niech zagwarantują w ustawie zarobki diagnosty na poziomie średniej krajowej jako minimum i ewentualnie uprawnienia przysługujące funkcjonariuszowi publicznemu w czasie badania technicznego tak jak pracownikom TDT to i jakość badań drastycznie się poprawi. A nie tylko kary, kontrole, kary, sankcje, kary itd.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
darkdog

Jackow-A nie tylko kary, kontrole, kary, sankcje, kary itd.Bo my jesteśmy tylko zwykłymi robolami i najłatwiej wine zwalić jest nanas takie są realia niestety :cry:

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
jarek1

NA TO WYCHODZI ZE DIAGNOSTA BEDZIE MUSIAŁ MIEC SKONCZONE PRAWO JESZCZE POZDRAWIAM

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
doktor

"Art. 164. 1. Diagnostę, który uzyskał uprawnienia do przeprowadzania badań technicznych pojazdów przed dniem wejścia w życie ustawy, uznaje się za posiadającego uprawnienie do przeprowadzania badań technicznych pojazdów, o którym mowa w art. 112 ust. 4, w dotychczasowym zakresie."

 

Myślę, że to rozwieje wątpliwości niektórych zaniepokojonych Kolegów.

Pozdrawiam!

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
ARTUR2214

Ale jest jeszcze inny Art.164ust.3

 

cyt

.Art.164 ust.3

 

Diagnosta, który w dniu wejścia w życie ustawy nie posiada uprawnienia do przeprowadzania wszystkich rodzajów badań technicznych pojazdów w rozumieniu ustawy jest obowiązany ukończyć kurs, o którym mowa w art. 112 ust. 1 pkt 2, w odpowiednim zakresie i złożyć z wynikiem pozytywnym z odpowiedniej części egzamin kwalifikacyjny przed Dyrektorem TDT, w terminie do dnia 31 grudnia 2015 r.

 

i co o tm sadzicie?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Jacdiag
Art. 112. 1. Diagnostą jest osoba uprawniona do przeprowadzania badań technicznych, która:

1) posiada:

a) tytuł zawodowy inżyniera mechanika, lub

b) tytuł zawodowy technika mechanika albo dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie

"Art. 164. 1.

to znaczy że nie muszę iść na studia

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Tomek D
"Art. 164. 1.

to znaczy że nie muszę iść na studia

 

Ale studia prawnicze przydały by się nam wszystkim.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Jacdiag

studia prawnicze mamy na forum :medit::viva:

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.


×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.