Skocz do zawartości
Marek1

Stanowisko NIK, protokół pokontrolny

Rekomendowane odpowiedzi

Marek1

Warszawa, dnia 19 czerwca 2008 r.

NAJWY.SZA IZBA KONTROLI

DELEGATURA W WARSZAWIE

ul. Filtrowa 57, 00-950 Warszawa

Tel. 444 - 57 - 72

Fax 444 - 57 - 62

P/08/063

LWA . 41014.2.08

Pan

Czes.aw Gizi.ski

Starosta Powiatu .osickiego

WYST.PIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwy.szej Izbie

Kontroli (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701), zwanej dalej .ustaw. o NIKh, Najwy.sza Izba

Kontroli Delegatura w Warszawie przeprowadzi.a w Starostwie Powiatowym w .osicach,

kontrol. dotycz.c. sprawowania przez Starost. .osickiego nadzoru nad stacjami

diagnostycznymi dopuszczaj.cymi pojazdy samochodowe do ruchu drogowego w latach

2006-2007.

W zwi.zku z kontrol., ktorej wyniki przedstawione zosta.y w protokole kontroli

podpisanym w dniu 16 maja 2008 r., Najwy.sza Izba Kontroli, na podstawie

art. 60 ustawy o NIK, przekazuje Panu Staro.cie niniejsze wyst.pienie pokontrolne.

Najwy.sza Izba Kontroli negatywnie ocenia realizacj. przez Starost. zada. w zakresie

nadzoru nad stacjami diagnostycznymi (zwanymi dalej .SKPh lub .stacjamih), wynikaj.cych

z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108,

poz. 908 ze zm.).

2

1. Starosta nie kontrolowa. SKP prowadz.cych dzia.alno.. na terenie powiatu .osickiego,

pomimo i. zgodnie z art. 83b ust. 2 ww. ustawy, w ramach sprawowanego nadzoru,

zobowi.zany by. co najmniej raz w roku przeprowadza. kontrol. ka.dej z tych stacji

obejmuj.c.: zgodno.. stacji z wymaganiami, o ktorych mowa w art. 83 ust. 3 ustawy;

prawid.owo.. wykonywania bada. technicznych pojazdow; prawid.owo.. prowadzenia

wymaganej dokumentacji.

Na dziewi.. SKP prowadz.cych w badanym okresie dzia.alno.. na terenie powiatu

.osickiego (z ktorych jedna zawiesi.a dzia.alno.. z dniem 8 wrze.nia 2006 r.), tylko

w przypadku jednej Stacji (WLS/009/P) udokumentowano w formie notatki s.u.bowej fakt

przeprowadzenia tego rodzaju kontroli, przez kierownika Referatu Komunikacji, ktora

dotyczy.a g.ownie sprawdzenia sposobu prowadzenia rejestrow bada. technicznych

pojazdow.

W odniesieniu do wyja.nie. Wicestarosty Andrzeja Lipki (do ktorego zada. nale.y

nadzorowanie pracy Referatu Komunikacji), w ktorych jako przyczyn. nie

przeprowadzania kontroli wskazano braki kadrowe w Referacie Komunikacji, nale.y

zaznaczy., .e Starosta nie wykorzysta. w tym zakresie mo.liwo.ci wynikaj.cych

z art. 83 b ust. 3 ustawy Prawo o ruchu drogowym, zgodnie z ktorym przeprowadzanie

czynno.ci kontrolnych w SKP mog. powierzy., w drodze porozumienia, Dyrektorowi

Transportowego Dozoru Technicznego (TDT).

Porozumienie takie z TDT zosta.o podpisane dopiero w dniu 14 kwietnia 2008 r.

tj. w trakcie niniejszej kontroli NIK, w zwi.zku z jej ustaleniami (na okres do ko.ca

2008 r.). Do dnia zako.czenia kontroli NIK, tj. 16 maja 2008 r., pracownicy TDT

przeprowadzili kontrol. jednej SKP (WLS/002), w wyniku ktorej ustalili, .e znajduj.cy si.

na tej stacji .opo.nieniomierz AMX-520 zgodnie z certyfikatem ITS Z/15/23/00, nie jest

dostosowany do kontroli hamulcow motocyklih.

2. Starostwo nie podejmowa.o dzia.a. na rzecz wykorzystania innych .rode. informacji

odno.nie prawid.owo.ci i rzetelno.ci wykonywania bada. technicznych pojazdow

samochodowych w nadzorowanych SKP.

2.1. Nie analizowano i nie sprawdzano, czy po up.ywie terminu wa.no.ci posiadanych

przez SKP certyfikatow, wystawionych przez Instytut Techniki Samochodowej,

przedsi.biorcy prowadz.cy SKP uzyskali po.wiadczenia zgodno.ci wyposa.enia

i warunkow lokalowych z wymaganiami odpowiednio do zakresu przeprowadzanych

3

bada., tj. czy spe.niaj. wymogi do prowadzenia tego rodzaju dzia.alno.ci okre.lone

w art. 83 ust. 3 pkt 5 ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Z ustale. kontroli NIK wynika, .e w siedmiu SKP dzia.aj.cych

na terenie powiatu przeprowadzano badania techniczne pojazdow samochodowych,

mimo i. nie posiada.y one przez pewien okres (od 3 do 93 dni) ww. po.wiadcze..

W trzech z tych stacji, w przypadku ktorych okresy braku posiadania przez

przedsi.biorcow je prowadz.cych wa.nych po.wiadcze. by.y najd.u.sze

(odpowiednio 93, 58 i 30 dni), wykonano w tym czasie ..cznie 473 badania techniczne

pojazdow samochodowych, za ktore pobrano op.aty na ..czn. kwot. 50.692 z..

2.2. Nie dokonywano analizy przypadkow zatrzymania przez organy kontroli drogowej

dowodow rejestracyjnych (przes.anych do Starostwa), z powodu z.ego stanu

technicznego pojazdow samochodowych, w celu sprawdzenia, czy stwierdzone

w trakcie kontroli istotne nieprawid.owo.ci w zakresie stanu technicznego,

nie dotycz.c. pojazdow, ktore krotko wcze.niej by.y poddane badaniom technicznym

w SKP na terenie powiatu .osickiego, co w powtarzaj.cych si. przypadkach,

wskazywa. mog.o na nierzetelno.. przeprowadzanych bada. przez poszczegolnych

diagnostow zatrudnianych w tych stacjach.

W wyniku sprawdzenia nieodebranych do dnia kontroli NIK (24 kwietnia 2008 r.)

przez w.a.cicieli pojazdow dowodow rejestracyjnych, zatrzymanych z powodu z.ego

stanu technicznego (12 spraw), ustalono, .e w jednym przypadku zatrzymanie dowodu

(z powodu m.in. niesprawnego hamulca awaryjnego, niesprawnego o.wietlenia

pozycyjnego przedniego i niesprawnych spryskiwaczy) nast.pi.o po 27 dniach od daty

badania przeprowadzonego w SKP (WLS/008/P) nadzorowanej przez Starost..

2.3. Nie nawi.zano wspo.pracy z organami policji, Transportowego Dozoru Technicznego,

w sprawach dotycz.cych nieprawid.owo.ci w zakresie wykonywania bada.

technicznych pojazdow w SKP.

Jak wynika z ustale. kontroli NIK, Komenda Powiatowa Policji w .osicach

prowadzi.a post.powania przygotowawcze w sprawach dotycz.cych po.wiadczenia

nieprawdy przez diagnostow zatrudnionych w SKP nadzorowanych przez Starost.,

a Prokuratura Rejonowa w Siedlcach skierowa.a dwa akty oskar.enia

do S.du Rejonowego w Siedlcach w tych sprawach. W jednej z tych spraw S.d

Rejonowy wyda. w dniu 5 maja 2008 r. wyrok skazuj.cy w stosunku do 3 osob

4

(nieprawomocny na dzie. zako.czenia kontroli NIK), w drugim przypadku termin

rozprawy w S.dzie wyznaczony zosta. na dzie. 10 czerwca 2008 r.

3. Pomimo .e Starosta wydawa. przedsi.biorcom prowadz.cym SKP za.wiadczenia o wpisie

do rejestru przedsi.biorcow prowadz.cych stacje kontroli pojazdow, w Starostwie taki

rejestr nie by. prowadzony, co stanowi.o naruszenie art. 83a ust. 1 ustawy Prawo o ruchu

drogowym. Za.o.ono go dopiero w trakcie mniejszej kontroli NIK, w zwi.zku z jej

ustaleniami. Nie stwierdzono natomiast nieprawid.owo.ci przy rozpatrywaniu z.o.onego

w badanym okresie wniosku o wpis przedsi.biorcy do tego rejestru. Stosowne

za.wiadczenie o dokonaniu tego wpisu wystawiono po przedstawieniu przez

wnioskodawc. ca.o.ci wymaganych dokumentow i informacji okre.lonych

w art. 83a ust. 3 i 4 ustawy Prawo o ruchu drogowym, wraz z dokumentacj.

potwierdzaj.c. rzetelno.. do..czonego do wniosku o.wiadczenia odno.nie spe.niania

wymaga. dotycz.cych prowadzenia stacji kontroli pojazdow.

4. Starosta nie podj.. dzia.a. okre.lonych w art. 84 ust. 3 ustawy Prawo o ruchu drogowym,

odno.nie cofni.cia nadanych uprawnie. diagnosty, pomimo otrzymania w sierpniu 2006 r.

prawomocnego wyroku S.du Rejonowego w Bia.ej Podlaskiej z dnia 13 czerwca 2006 r.,

w ktorym S.d ten skaza. osob., ktora mia.a takie uprawnienia nadane przez Starost.,

na kar. 1 roku pozbawienia wolno.ci w zawieszeniu na dwa lata za po.wiadczenie

nieprawdy (w okresie zatrudnienia w stacji kontroli pojazdow w Bia.ej Podlaskiej)

polegaj.ce na dokonaniu wpisu, w dowodzie rejestracyjnym ci.gnika marki Wladimirec

T-25, badania technicznego tego pojazdu w dniu 18 wrze.nia 2004 r., podczas gdy

w rzeczywisto.ci bada. tych nie dokona.. Diagnosta ten na dzie. zako.czenia kontroli

NIK zatrudniony by. na jednej ze stacji kontroli pojazdow w .osicach. W ocenie NIK,

zachodz. w takim przypadku, okoliczno.ci wskazane w art. 84 ust. 3 pkt 2 ww. ustawy,

stanowi.ce podstaw. do cofni.cia uprawnie. diagno.cie: .wydanie przez diagnost.

za.wiadczenia albo dokonanie wpisu do dowodu rejestracyjnego niezgodnie ze stanem

faktycznym lub przepisamih, niezale.nie od tego z jakiego .rod.a (prawomocne orzeczenie

S.du, kontrola) Starosta dowiedzia. si. o takim zdarzeniu.

5. W ocenie NIK jedn. z przyczyn nieprawid.owego wykonywania zada. Starosty

w ww. zakresie by.a s.abo.. systemu kontroli wewn.trznej.

W badanym okresie w Starostwie nie przeprowadzono ani jednej kontroli

wewn.trznej. Nie opracowano .adnych procedur okre.laj.cych zasady systemu kontroli

wewn.trznej odno.nie wykonywania zada. nadzorczych nad stacjami diagnostycznymi.

5

Wicestarostowie, do ktorych zada. nale.a.o sprawowanie nadzoru nad

wykonywaniem tych zada., nie wywi.zywali si. z tego obowi.zku.

Nale.y doda., .e osoba (kierownik Wydzia.u Komunikacji), ktorej powierzono

wykonywanie zada. Starosty dotycz.cych nadzoru nad SKP, w tym zada. w zakresie

przeprowadzania ich kontroli, posiada.a wykszta.cenie .rednie ogolnokszta.c.ce.

Przedstawiaj.c powy.sze oceny i uwagi Najwy.sza Izba Kontroli wnosi o:

1. Przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli ka.dej SKP nadzorowanej przez

Starost..

2. Korzystanie z innych potencjalnych .rode. informacji o rzetelno.ci wykonywanych

bada. technicznych pojazdow w nadzorowanych SKP, poprzez m.in.:

- nawi.zanie wspo.pracy z odpowiednimi s.u.bami i organami uprawnionymi

do przeprowadzania kontroli stanu pojazdow oraz prowadz.cymi post.powania

w sprawach dotycz.cych po.wiadczania nieprawdy w dokumentacji dotycz.cej

przeprowadzanych bada. technicznych pojazdow,

- analizowanie przyczyn zatrzymania dowodow rejestracyjnych z powodu z.ego stanu

technicznego pojazdow, w aspekcie rzetelno.ci wykonywanych bada. technicznych

w poszczegolnych SKP nadzorowanych przez Starost..

3. Wszcz.cie post.powania administracyjnego o cofni.cie uprawnie. diagnosty,

w stosunku do osoby, skazanej wyrokiem s.dowym, za po.wiadczenie nieprawdy

odno.nie przeprowadzonego badania technicznego ci.gnika.

4. Zapewnienie w.a.ciwego nadzoru nad prac. pracownikow odpowiedzialnych

za wykonywanie zada. Starosty dotycz.cych nadzoru nad SKP, w tym m.in.,

opracowanie procedur okre.laj.cych system kontroli wewn.trznej w Starostwie

w odniesieniu do realizacji ww. zada..

Najwy.sza Izba Kontroli Delegatura w Warszawie, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy

o NIK, zwraca si. do Pana Starosty o przedstawienie, w terminie 14 dni

od daty otrzymania niniejszego wyst.pienia pokontrolnego, informacji o sposobie

wykorzystania uwag i wykonania wnioskow, b.d. o dzia.aniach podj.tych w celu realizacji

wnioskow lub przyczynach niepodj.cia takich dzia.a..

6

Zgodnie z tre.ci. art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania

niniejszego wyst.pienia pokontrolnego, przys.uguje Panu prawo zg.oszenia na pi.mie

do dyrektora Delegatury NIK w Warszawie umotywowanych zastrze.e. w sprawie ocen,

uwag i wnioskow zawartych w tym wyst.pieniu.

W razie zg.oszenia zastrze.e., zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy o NIK, termin nades.ania

informacji, o ktorym mowa wy.ej, liczy si. od dnia otrzymania ostatecznej uchwa.y

w.a.ciwej komisji NIK.

D.W.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
blakop

No czyta się to fatalnie - brak polskich znaków, poucinane słowa, brak interpunkcji akapitów itd... Jak już coś wklejasz, to z głową, albo podrzuć linka gdzie można znaleźć oryginał bez tych "krzaczków" 8)

Swoją drogą - fajne starostwo :P

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Jacdiag
Jak już coś wklejasz, to z głową, albo podrzuć linka gdzie można znaleźć oryginał bez tych "krzaczków"

linka google nie znalazło, ale jest pdf :D

P-08-063-LWA-02-01.pdf

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Marek1
Jak już coś wklejasz, to z głową, albo podrzuć linka gdzie można znaleźć oryginał bez tych "krzaczków"

linka google nie znalazło, ale jest pdf :D

No tak "się wkleiło"

Właśnie wpisywałem od rana te polskie znaki ale dodałem to tekst przepadł.

Dzięki Jacdiag bo nie mogłem na czas dopisać linka.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.


×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.