Skocz do zawartości

Serdecznie witamy w nowej wersji forum!

Pierwsze logowanie wcześniejszych użytkowników do nowego forum, wymaga wygenerowania nowego hasła (jest to czynność jednorazowa). W tym celu możemy skorzystać z linku Nie pamiętasz hasła? lub z tego u dołu okna logowania. Uwaga: Proszę podać e-mail taki sam, jaki jest ustawiony na wcześniejszym forum!

mietek

FL czy AT ?

Polecane posty

mietek

Witam, proszę o podpowiedź w kwestii wystawienia zaświadczenia ADR do badania i sklasyfikowania pojazdu który ma przewozić zaolejoną wodę i inne tego typu płyny po czyszczeniu zbiorników na statkach. Pojazd do tej pory posiadał zaświadczenie że nie podlega ADR, ale teraz zrobili przegląd zbiornika w UDT i otrzymali zaświadczenie z odbioru. Zresztą sami chcieli żeby był ADR. Jest to MAN z zamontowanym zbiornikiem (cysterna) na ramie.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
wojteczek

Dowiedz się co konkretnie ma być wożone nr UN i będziesz wiedział jaki pojazd jest do wożenia tego potrzebny. Podając markę pojazdu nikt Ci nie odpowie czy to jest FL czy AT, może nie kwalifikuje się na żaden z ADRów.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
darkdog
ale teraz zrobili przegląd zbiornika w UDT

Chyba raczej TDT bo zbiorniki i cysterny temu organowi podlegają

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
praktyk
ale teraz zrobili przegląd zbiornika w UDT

Chyba raczej TDT bo zbiorniki i cysterny temu organowi podlegają

 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20021201021

obowiązujący.

 

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 i z 2002 r. Nr 74, poz. 676) zarządza się, co następuje:

 

f) zbiorniki na gaz skroplony lub sprężony, służące do zasilania silników spalinowych w pojazdach,

 

g) zbiorniki, w tym cysterny, do przewozu materiałów niezaliczonych jako niebezpieczne, które są

pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone, dla których iloczyn nadciśnienia i pojemności jest większy niż 50 barów x dm3, a nadciśnienie jest wyższe niż 0,5 bara,

3) zbiorniki, w tym cysterny, do przewozu materiałów niebezpiecznych, dopuszczone na podstawie przepisów odrębnych, z wyłączeniem zbiorników ładunkowych, będących integralna częścią konstrukcji statku żeglugi śródlądowej i objętych nadzorem technicznym instytucji klasyfikacyjnej

,

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
michal_k

Praktyk - co ma na celu cytowanie fragmentu tego rozporządzenia, skoro art. 44 ustawy o dozorze technicznym mówi wyraźnie jakie urządzenia podlegają pod TDT?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
praktyk
Praktyk - co ma na celu cytowanie fragmentu tego rozporządzenia, skoro art. 44 ustawy o dozorze technicznym mówi wyraźnie jakie urządzenia podlegają pod TDT?

No jakie ? może takie same jak pod UDT ? Celem moim jest, przedstawienie aktualnych przepisów, czy coś w tym złego ???? :D

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
michal_k
No jakie ? może takie same jak pod UDT ? Celem moim jest, przedstawienie aktualnych przepisów, czy coś w tym złego ???? :D

 

Rozporządzenie wymienia jedynie urządzenia podlegające dozorowi bez podziału na TDT itd., więc nie wnosi nic nowego do sprawy. TDT podlegają urządzenia wymienione w art. 44 ustawy o dozorze technicznym.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
praktyk

Rozporządzenie wymienia jedynie urządzenia podlegające dozorowi bez podziału na TDT itd., więc nie wnosi nic nowego do sprawy. TDT podlegają urządzenia wymienione w art. 44 ustawy o dozorze technicznym.

Aleś Ty wymyślił !

http://www.udt.gov.pl/HTML/index.php?option=com_content&task=view&id=285&Itemid=212

Dozór techniczny

Zgodnie z ustawą o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321, z późn. zmianami) dozór techniczny dotyczy urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U. 2002 nr 120 poz. 1021, zmiana: Dz.U. Nr 28, poz. 240), stwarzających zagrożenie poprzez rozprężanie gazów znajdujących się pod ciśnieniem różnym od atmosferycznego, wyzwolenie energii potencjalnej lub kinetycznej przy przemieszczaniu ludzi lub ładunków w ograniczonym zasięgu oraz rozprzestrzenianie się materiałów niebezpiecznych podczas ich magazynowania lub transportu.

Ja tam dostrzegam różnice między dozorem technicznym a transportowym dozorem technicznym ale mogę się mylić :evil:

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
michal_k

Cytujesz jakieś strony urzędów, a w żaden sposób nie odnosisz się do zapisu art. 44 ustawy o dozorze technicznym, który przecież stanowi co należy do zakresu działania TDT. Zwróć też uwagę na art. 40 tejże ustawy, która ogranicza zakres działania UDT.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Jacdiag
Dowiedz się co konkretnie ma być wożone nr UN
ma przewozić zaolejoną wodę i inne tego typu płyny po czyszczeniu zbiorników na statkach.

 

Podstawowym dokumentem regulującym gospodarkę olejami odpadowymi w krajach Unii Europejskiej jest Dyrektywa Rady Nr 75/439/EWG z dnia 16 czerwca 1975 roku, znowelizowana przez Dyrektywę Rady Nr 87/101/EWG z dnia 22 grudnia 1986 oraz kolejną Dyrektywę Rady Nr 94/31/EC z dnia 27 czerwca 1994 roku. Zgodnie z założeniami Dyrektyw Rady, odpady niebezpieczne muszą być odrębnie traktowane w stosunku do innych odpadów, w zakresie ewidencji, zbiórki i dalszego nimi dysponowania. Na podstawie tych przepisów poszczególne kraje członkowskie wspólnoty wprowadzają wewnętrzne uregulowania prawne dotyczące organizacji i finansowania zbiórki, a także zagospodarowania i unieszkodliwiania olejów przepracowanych, zgodnie z zasadami ekologii.

 

Obowiązująca w kraju Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 62, poz. 628) definiuje oleje odpadowe, bazując na definicji stosowanej w krajach Unii Europejskiej, w myśl której przez: "oleje odpadowe rozumie się wszystkie oleje smarowe lub przemysłowe, które nie nadają się już do zastosowania, do którego były pierwotnie przeznaczone, a w szczególności zużyte oleje z silników spalinowych i oleje przekładniowe, a także oleje smarowe, oleje do turbin i oleje hydrauliczne".

 

Dla właściwego postępowania z olejami odpadowymi wprowadzono w Ustawie o odpadach art.39 (Dz.U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628 wraz ze zmianami " Dz.U. z 2003 r. Nr 7, poz. 78) szczegółowe zasady gospodarowania tymi odpadami. Są one następujące:

 

 

* oleje odpadowe powinny być w pierwszej kolejności poddawane odzyskowi poprzez regenerację, rozumianą jako każdy proces, w którym oleje bazowe mogą być produkowane przez rafinowanie olejów odpadowych, a w szczególności przez usunięcie zanieczyszczeń, produktów utleniania i dodatków zawartych w tych olejach,

* jeżeli regeneracja olejów odpadowych jest niemożliwa ze względu na stopień ich zanieczyszczenia, określony w odrębnych przepisach, oleje te powinny być poddane innym procesom odzysku,

* jeżeli regeneracja olejów odpadowych lub innych procesów odzysku są niemożliwe, dopuszcza się ich unieszkodliwianie,

* posiadacz odpadów w postaci olejów odpadowych, powstałych w wyniku prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, powinien przekazać te odpady podmiotowi gwarantującemu zgodne z prawem ich zagospodarowanie,

* zakazuje się mieszania olejów odpadowych z innymi odpadami niebezpiecznymi, w tym zawierającymi PCB, w czasie ich zbierania lub magazynowania,

* zakazuje się zrzutu olejów odpadowych do wód, do gleby lub do ziemi.

 

 

 

Oleje odpadowe powinny być przechowywane w zbiornikach podziemnych lub naziemnych lub w szczelnych opakowaniach nie przekraczających pojemności 1 m3 pod zadaszeniem i na utwardzonej powierzchni. Zgodnie z Art. 11 pkt 4 Ustawy o odpadach, transport odpadów niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania odpadów odbywa się z zachowaniem przepisów obowiązujących przy transporcie materiałów niebezpiecznych. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 5 marca 2001 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad usuwania, wykorzystywania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 22, poz. 251) "odpady niebezpieczne, dla których przepisy o transporcie materiałów niebezpiecznych nie określają sposobu opakowania, powinny być usuwane w opakowaniach wykonanych z materiału odpornego na działanie składników umieszczanych w nich odpadów i posiadać szczelne zamknięcia, zabezpieczające przed przypadkowym rozproszeniem odpadów w trakcie transportu i czynności załadunkowych i rozładunkowych".

 

Na mocy wydanego do Ustawy o odpadach rozporządzenia w sprawie katalogu opadów (Dz. U. 2001, Nr 112, poz.1206) do olejów odpadowych zaliczamy:

 

 

* 12 01 06* - Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali zawierające chlorowce (z wyłączeniem emulsji i roztworów),

* 12 01 07* - Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali nie zawierające chlorowców (z wyłączeniem emulsji i roztworów),

* 12 01 08* - Odpadowe emulsje i roztwory olejowe z obróbki metali zawierające chlorowce,

* 12 01 09* - Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali nie zawierające chlorowców,

* 12 01 10* - Syntetyczne oleje z obróbki metali,

* 12 01 19* - Oleje z obróbki metali łatwo ulegające biodegradacji,

* 13 01 01* - Oleje hydrauliczne zawierające PCB,

* 13 01 04* - Emulsje olejowe zawierające związki chlorowcoorganiczne,

* 13 01 05* - Emulsje olejowe nie zawierające związków chlorowcoorganicznych,

* 13 01 09* - Mineralne oleje hydrauliczne zawierające związki chlorowcoorganiczne,

* 13 01 10* - Mineralne oleje hydrauliczne nie zawierające związków chlorowcoorgani - cznych,

* 13 01 11* - Syntetyczne oleje hydrauliczne,

* 13 01 12* - Oleje hydrauliczne łatwo ulegające biodegradacji,

* 13 01 13* - Inne oleje hydrauliczne

* 13 02 04* - Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe zawierające związki chlorowcoorganiczne,

* 13 02 05* - Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe nie zawierające związków chlorowcoorganicznych,

* 13 02 06* - Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe,

* 13 02 07* - Oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo ulegające biodegradacji,

* 13 02 08* - Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe,

* 13 03 01* - Oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory i nośniki ciepła zawierające PCB,

* 13 03 06* - Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła zawierające związki chlorowcoorganiczne inne niż wymienione w 13 03 01,

* 13 03 07* - Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła nie zawierające związków chlorowcoorganicznych,

* 13 03 08* - Syntetyczne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła inne niż wymienione w 13 03 01,

* 13 03 09* - Oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła łatwo ulegające biodegradacji,

* 13 03 10* - Inne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła,

* 13 04 01* - Oleje zęzowe ze statków żeglugi śródlądowej,

* 13 04 02* - Oleje zęzowe z nabrzeży portowych,

* 13 04 03* - Oleje zęzowe ze statków morskich,

* 13 05 01* - Odpady stałe z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach,

* 13 05 02* - Szlamy z odwadniania olejów w separatorach,

* 13 05 03* - Szlamy z kolektorów,

* 13 05 06* - Olej z odwadniania olejów w separatorach,

* 13 05 07* - Zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach,

* 13 05 08* - Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach,

* 13 07 01* - Olej opałowy i olej napędowy,

* 13 07 02* - Benzyna,

* 13 07 03* - Inne paliwa (włącznie z mieszaninami),

* 13 08 01* - Szlamy lub emulsje z odsalania,

* 13 08 02* - Inne emulsje,

* 13 08 80 - Zaolejone odpady stałe ze statków,

* 13 08 99* - Inne nie wymienione odpady,

* 16 07 08* - Odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty.

 

http://www.recykling.pl/recykling/index.php/r/odpady/265/o/6

 

:D

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
azot14
Pojazd do tej pory posiadał zaświadczenie że nie podlega ADR, ale teraz zrobili przegląd zbiornika w UDT i otrzymali zaświadczenie z odbioru.

 

Po co ADR ? tu mamy jak napisał kolega Jacdiag, wyłacznie odpady niebezpieczne,

odpady nie są przewożone pod ADR nie mylmy pojęć.

Oczywiście dozór na cysternę jest konieczny.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
mietek

Właściciel w porozumieniu i uzgodnieniu z TDT otrzymał zapewnienie, że w tym przypadku musi starać się o czerwony pasek. Tak mnie poinformowano. Dowiedziałem się żę na początku eksploatacji pojazd jeździł w Niemczech i posiadał pasek na FL i AT.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
azot14

Jeśli tak to nie pozostaje nic innego jak wystąpić właścicielowi z pismem do przedstawiciela producenta pojazdu o wydanie stosownych dokumentów ( min.w jakiej kompletacji pojazd opuścił fabrykę ),

FL i AT jest powiedział bym dość uniwersalne i tu mogło by być .

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Jacdiag
Po co ADR ?

np. dlatego

Dz. U. 2001, Nr 112, poz.1206

§ 3. 1.Katalog odpadów określający grupy, podgrupy i rodzaje odpadów oraz ich kody wraz z listą odpadów niebezpiecznych zawiera załącznik do rozporządzenia.

2.Listę odpadów niebezpiecznych ustala się poprzez oznakowanie odpadów niebezpiecznych w katalogu odpadów indeksem górnym w postaci gwiazdki "*" przy kodzie rodzaju odpadów.

 

przy braku lepszego dopasowania pasuje pod UN 3082

lub 1268

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Bądź aktywny! Zaloguj się lub utwórz konto

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto, to proste!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Posiadasz własne konto? Użyj go!

Zaloguj się

×

Ważne informacje

Umieściliśmy pliki cookie na Twoim urządzeniu, aby pomóc Ci ulepszyć tę witrynę. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym razie zakładamy, że możesz kontynuować.