Skocz do zawartości

Serdecznie witamy w nowej wersji forum!

Pierwsze logowanie wcześniejszych użytkowników do nowego forum, wymaga wygenerowania nowego hasła (jest to czynność jednorazowa). W tym celu możemy skorzystać z linku Nie pamiętasz hasła? lub z tego u dołu okna logowania. Uwaga: Proszę podać e-mail taki sam, jaki jest ustawiony na wcześniejszym forum!

praktyk

Ocena sprawności butli a Art.66.

Polecane posty

praktyk

Chciałbym zainteresować forumowiczów następującą sprawą i wyrażenie swojej opinii.

I część :

Sprawa dotyczy wyposażenia pojazdu którego przedmiotem jest butla gazowa do napędu pojazdu.

Art. 68.7. Świadectwo homologacji wydaje się za opłatą na podstawie wyników badań homologacyjnych polegających na sprawdzeniu, czy dany typ pojazdu, przedmiot jego wyposażenia lub część odpowiadają warunkom określonym w:

1) przepisach art. 66 oraz ust. 19;

2) regulaminach stanowiących załączniki do Porozumienia dotyczącego przyjęcia jednolitych wymagań technicznych dla pojazdów kołowych, wyposażenia i części, które mogą być stosowane w tych pojazdach, oraz wzajemnego uznawania homologacji udzielonych na podstawie tych wymagań, sporządzonego w Genewie dnia 20 marca 1958 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 104, poz.1135 i 1136), przyjętych do stosowania przez Rzeczpospolitą Polską wraz ze zmianami obowiązującymi od daty wejścia ich w życie;

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20011041135

Artykuł 4 .Jeżeli właściwe władze Umawiającej się Strony stosującej regulamin w homologacji typu stwierdza, że niektóre pojazdy kołowe, wyposażenie lub części noszące znaki homologacji nadane zgodnie z tym regulaminem przez jedna z umawiających się Stron nie odpowiadają homologowanym typom, powiadomią one właściwe władze tej umawiającej się Strony, która dokonała homologacji……..

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20011041136

Warunki techniczne pojazdów Art. 66.

1. Pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego:

1) nie zagrażało bezpieczeństwu osób nim jadących lub innych uczestników ruchu, nie naruszało porządku ruchu na drodze i nie narażało kogokolwiek na szkodę;

2) nie zakłócało spokoju publicznego przez powodowanie hałasu przekraczającego poziom określony w przepisach szczegółowych;

3) nie powodowało wydzielania szkodliwych substancji w stopniu przekraczającym wielkości określone w przepisach szczegółowych;

4) nie powodowało niszczenia drogi;

5) zapewniało dostateczne pole widzenia kierowcy oraz łatwe, wygodne i pewne posługiwanie się urządzeniami do kierowania, hamowania, sygnalizacji i oświetlenia drogi przy równoczesnym jej obserwowaniu;

6) nie powodowało zakłóceń radioelektrycznych w stopniu przekraczającym wielkości określone w przepisach szczegółowych.

Diagnosta nie może się kierować sentymentami władzy do określonej instytucji, tylko przepisami i na tyle ten temat jest ważny. Ministerstwo nie potrafiło zająć stanowiska w tej sprawie a to świadczy o tym że jest problem w dotychczasowej interpretacji. Moim celem jest jedynie sprowokowanie myślenia aby diagnosta nie dał się zwieść przeróżnym manipulantom albo autorom pouczeń, różnych opinii czy też stanowisk, którzy chcą na siłę udowodnić uznawanie tylko ich argumentów. Kiedy zaczyna ich brakować to zaczynają osobiste wycieczki , albo też dyskredytują prawomocne wyroki bo są one niezgodne z ich zamierzeniem. Mamy na forum bardzo dobrego prawnika i zapewne też przeanalizuje jak to wygląda to zagadnienie w jego ocenie.

W celu zamówienia duplikatu paszportu należy odczytac dane z tabliczki znamionowej przyspawanej do zbiornika.

poz.1 - numer fabryczny zbiornika (przykład -399/2394)

poz.2 - rok i miesiąc wyprodukowania zbiornika RR/MM (przykład - 02/05 - 2002r/5maj)

poz.3 - numer homologacji E..67R.... (przykład - E20 67R-010426)

poz.4 - pojemność zbiornika (przykład - 40L)

poz.5 - ciśnienie próbne (przykład - 3.0 Mpa)

http://www.forumsamochodowe.pl/male-pytanko-waznosc-butli-lpg-vt30520.htm

Szanowni diagności proszę udzielić odpowiedzi: czy ten zbiornik spełnia art. 66 ustawy PoRD ?

Dlatego że w ustawie, jest napisane tak:

Art. 71.2. Pojazdy określone w ust. 1 są dopuszczone do ruchu, jeżeli odpowiadają warunkom określonym w art. 66 oraz są zarejestrowane i zaopatrzone w zalegalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne, a w przypadku pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, w nalepkę kontrolną.

1.Jeżeli ten zbiornik według Was nie spełnia art.66 to proszę wymienić powody nie spełnienia a także uzasadnić sądowi powód wyniku negatywnego i niedopuszczenie pojazdu do ruchu w oparciu o ustawę.

2.Jak w tej sprawie powinien postąpić sąd wobec diagnosty, którego starosta pozbawił uprawnień z powodu tego, że podstawowe informacje do rejestru wpisane zostały z butli bez sprawdzenia zgodności z jakąkolwiek decyzją ?

II część

.Art. 81.12. Badanie techniczne pojazdu z zamontowanym urządzeniem technicznym podlegającym dozorowi technicznemu może być przeprowadzone po przedstawieniu dokumentu wydanego przez właściwy organ dozoru technicznego, stwierdzającego sprawność urządzenia technicznego.

Uważam że podstawowym błędem jest uznawanie, że przepis ten dotyczy urządzenia jakim jest butla gazowa i to już jest nie tylko moja opinia.

Po niekorzystnym rozstrzygnięciu minister zmienia § 6 ust. 6 rozporządzenia Dz. U. nr 155 poz. 1232. i aktualnie obowiązują obydwa zapisy. http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20091551232 stary i nowy wyrażające zupełnie inny sens zapisany w ustawie.

„6. W przypadku badania technicznego pojazdu z zamontowanym urządzeniem technicznym, o którym mowa w art. 81 ust. 12 ustawy, uprawniony diagnosta w rejestrze zamieszcza informację o dopuszczeniu urządzenia technicznego do eksploatacji, podając numer i datę wystawienia protokołu oraz decyzji dopuszczającej urządzenie do eksploatacji wydanej przez właściwy organ dozoru technicznego. Dla zbiorników gazu LPG, dla których nie określono numeru protokołu lub numeru decyzji wydanej przez Dyrektora TDT zamieszcza się numer zbiornika oraz datę ważności decyzji wydanej przez Dyrektora TDT.

Problem jest w tym że w art. 81 ust.12 ustawy mówi się o dokumencie stwierdzającym sprawność urządzenia technicznego a nie o urządzeniu dopuszczonym do eksploatacji i to jest zasadniczą różnice między rozporządzeniem a ustawą .

Na dodatek minister nie wprowadza zmian do załącznika nr 1. które preferują dwa rodzaje oceny z wyraźnym podziałem na różne urządzenia.

Poz. 9.2 Urządzenia techniczne podlegające organom dozoru technicznego stanowiące wyposażenie pojazdu.
W tym przypadku o wyniku negatywnym decyduje „Brak ważnego w dniu badania technicznego dokumentu stwierdzającego sprawność urządzenia technicznego wydanego przez właściwy organ dozoru technicznego.”
Poz.11.7. Pojazd przystosowany do zasilania gazem

W tym przypadku sugeruje sie uznanie za wynik negatywny badania z powodu „ braku dokumentu wydanego przez Transportowy Dozór Techniczny, potwierdzających jego sprawność.”

A więc o jaki dokument tutaj chodzi potwierdzający sprawność urządzenia czy dopuszczający urządzenie do eksploatacji ?

Decyzja Dyrektora TDT nie jest dokumentem potwierdzającym sprawność urządzenia technicznego w dniu badania okresowego.

Według jakiego zakresu ma przeprowadzić badanie techniczne diagnosta aby nie postawiono mu zarzutu związanego z Art. 84.3.

1) przeprowadzenie przez diagnostę badania technicznego niezgodnie z określonym zakresem i sposobem wykonania;

Podkreślić należy, że następnego dnia po badaniu butla może utracić jej cechy ważności zezwalające na używanie w ruchu a mimo to jest nadal użytkowana i nikt nie sprawdza jej stanu bezpieczeństwa do następnego badania okresowego.

Żadne decyzje dozoru technicznego nie mogą mieć wpływu na wynik oceny sprawności butli przez diagnostę gdyż o tym decyduje faktyczny stan techniczny tego urządzenia w dniu przeprowadzania badania.Gdyby tego typu decyzja dozoru technicznego miała poświadczać jej sprawność w dniu badania okresowego to rola diagnosty zostałaby ograniczona tylko do tej czynności – sprawdzenia tej decyzji.

Przykładem może być także rozporządzenie uzasadniające doraźne badanie butli, które dotyczy jej użytkownika i dotychczasowy dokument nie decyduje o sprawności butli jako urządzenia technicznego zapisanego w art.81 ust.12 PoRD.

Dz.U. 2011r . 156 poz.932 http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111560932 Na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1.3. Zbiorniki LPG, CNG, LNG i wodoru zamontowane w pojazdach lub statkach żeglugi śródlądowej, które uczestniczyły w wypadku lub uległy awarii, powinny być wymontowane i zgłoszone przez eksploatującego do badania doraźnego.

Za stan techniczny i sprawność butli w tym przypadku ponosi odpowiedzialność eksploatujący butle.

Ważne też jest rozporządzenie które dotyczy opłat za urządzenia podlegające cyklicznemu dozorowi technicznemu i to właśnie dotyczy urządzeń zawartych w art.81 ust.12 PoRD.

http://www.lex.pl/du-akt/-/akt/dz-u-2010-229-1502 . Na podstawie art. 34 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: § 2. 1.Ustala się opłatę roczną z tytułu wykonywania dozoru technicznego nad urządzeniami technicznymi podlegającymi dozorowi technicznemu, w wysokości określonej w pkt 1 załącznika do rozporządzenia.
http://www.tdt.pl/jednostka-certyfikujaca-tdt-cert/cennik-uslug-tdt-cert.html Opłaty za czynności TDT-CERT: ustala się na podstawie: rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 grudnia 2001 r. w sprawie wysokości opłat za czynności jednostek dozoru technicznego (Dz.U.2001.153.1762 z póź. zm.) odnośnie aktualnej stawki za 1 godzinę pracy TDT-CERT,

Nie spotkałem się z sytuacja aby butle gazowe do zasilania pojazdów podlegały opłacie rocznej z tytułu dozoru technicznego.

Ta argumentacja okazała się bardzo skuteczna , proszę więc o wyrażenie swojej opinii ?

Pozdrawiam.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
michal_k
Cytat:

.Art. 81.12. Badanie techniczne pojazdu z zamontowanym urządzeniem technicznym podlegającym dozorowi technicznemu może być przeprowadzone po przedstawieniu dokumentu wydanego przez właściwy organ dozoru technicznego, stwierdzającego sprawność urządzenia technicznego.

 

Uważam że podstawowym błędem jest uznawanie, że przepis ten dotyczy urządzenia jakim jest butla gazowa i to już jest nie tylko moja opinia.

 

Dlaczego błędem? Zbiornik jest urządzeniem podlegającym dozorowi.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
praktyk

Dlaczego błędem? Zbiornik jest urządzeniem podlegającym dozorowi.

Ale nie podlega pod podany art. ustawy PoRD, przeczytaj jeszcze raz co napisałem i proszę nie mylić pojęć.

Pozdrawiam.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
michal_k
Ale nie podlega pod podany art. ustawy PoRD, przeczytaj jeszcze raz co napisałem i proszę nie mylić pojęć.

 

Dlaczego zbiornik miałby nie podlegać pod art. 81 ust. 12 PORD :?:

 

Cytujesz za dużo niemających wspólnego ze sprawą przepisów.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
praktyk

Dlaczego zbiornik miałby nie podlegać pod art. 81 ust. 12 PORD :?:

 

Cytujesz za dużo niemających wspólnego ze sprawą przepisów.

Cytowane przepisy mają ścisły zwiazek ze sobą nic nie poradzę że czegoś nie rozumiesz.

Odpowiedz sobie dlaczego w zakresie badań są zapisane róznice w badaniach tego urzadzenia ?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
michal_k

Rozmawiamy w tej chwili o ustawie i nadal nie podałeś podstawy dlaczego zbiornik miałby być wyłączony z ustawowego obowiązku.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
praktyk
Rozmawiamy w tej chwili o ustawie i nadal nie podałeś podstawy dlaczego zbiornik miałby być wyłączony z ustawowego obowiązku.

Jakiego ustawowego obowiazku :cry: o czym Ty piszesz , wydaje mi się że piszemy o różnych sprawach ? PoRD to nie ustawa o dozorze technicznym ?

Pozdrawiam.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
michal_k
Rozmawiamy w tej chwili o ustawie i nadal nie podałeś podstawy dlaczego zbiornik miałby być wyłączony z ustawowego obowiązku.

Jakiego ustawowego obowiazku :cry: o czym Ty piszesz , wydaje mi się że piszemy o różnych sprawach ? PoRD to nie ustawa o dozorze technicznym ?

Pozdrawiam.

 

Chyba się faktycznie nie rozumiemy. Napisałeś, że zbiornik nie podlega art. 81 ust. 12 PORD. Zapytałem więc dlaczego.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
praktyk

Chyba się faktycznie nie rozumiemy. Napisałeś, że zbiornik nie podlega art. 81 ust. 12 PORD. Zapytałem więc dlaczego.

Bo tak napisał ustawodawca :D i ja nie widzę w tym problemu. W ustawie są zapisane urządzenia techniczne nad którymi nadzór sprawuje dozór techniczny. Po wydaniu decyzji przez urzad dozoru technicznego na butle zezwalający na jego eksploatacje, kończy sie jego nadzór podlegajacy stałym opłatom roczny.

Czy to tak naprawdę trudno zrozumieć :idea:

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
blakop
W ustawie są zapisane urządzenia techniczne nad którymi nadzór sprawuje dozór techniczny. Po wydaniu decyzji przez urzad dozoru technicznego na butle zezwalający na jego eksploatacje, kończy sie jego nadzór podlegajacy stałym opłatom roczny.

 

No i myślę, że o to zdanie chodziło :) Teraz wiem o co Ci chodzi... Hmmm - no jest to pewna gra słów... Faktycznie... Butla wcale nie podlega dozorowi, tak jak np. winda, tylko jest raz, jednokrotnie sprawdzana przy produkcji. Potem zasadniczo już temu dozorowi w literalnym brzmieniu nie podlega... No tylko pytanie- czy dozór jest tylko wtedy, gdy organ dozorujący przeprowadza badania okresowe? Czy badanie początkowe i brak późniejszych okresowych wyklucza już dozór??

No trochę gra słów jak dla mnie...

 

Ale fakt jest faktem. Jak już raz byłem na SKP z tym kwitem, który opisano i zapisano w rejestrach SKP (często nawet kserując), to po kiego grzyba mam go okazywać przez kolejne 9 lat przy każdym okresowym?? Przecież to ciągle ten sam - niejako archiwalny dokument....

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
danielg539
Butla wcale nie podlega dozorowi, tak jak np. winda, tylko jest raz, jednokrotnie sprawdzana przy produkcji. Potem zasadniczo już temu dozorowi w literalnym brzmieniu nie podlega...

 

A może podchodząc z drugiej strony do zagadnienia to butla podlega dozorowi ale częstotliwość badań wynosi 10 lat?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
DARIO64
A może podchodząc z drugiej strony do zagadnienia to butla podlega dozorowi ale częstotliwość badań wynosi 10 lat?

Uprzedziłeś mnie . Różnica jest jeszcze taka że posiadacz pojazdu z lpg nie musi mieć podpisanej umowy z konserwatorem .

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
praktyk
A może podchodząc z drugiej strony do zagadnienia to butla podlega dozorowi ale częstotliwość badań wynosi 10 lat?

Uprzedziłeś mnie . Różnica jest jeszcze taka że posiadacz pojazdu z lpg nie musi mieć podpisanej umowy z konserwatorem .

Tylko czy z takiej decyzji wynika, że potwierdza ona sprawnosc butli w dniu badnia okresowego bo takiego dokumentu powinien wymagać diagnosta :?: Czy ta decyzja dotyczy dopuszczenia do uzywania butli a to chyba nie to samo co stwierdzenie jej sprawnosci w dniu badania :!::roll:

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
danielg539
Czy ta decyzja dotyczy dopuszczenia do uzywania butli a to chyba nie to samo co stwierdzenie jej sprawnosci w dniu badania

Z windą jest podobnie, bo potwierdzenie jej sprawności też mogło nastapić 1,5 roku przed data badania pojazdu.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
praktyk
Czy ta decyzja dotyczy dopuszczenia do uzywania butli a to chyba nie to samo co stwierdzenie jej sprawnosci w dniu badania

Z windą jest podobnie, bo potwierdzenie jej sprawności też mogło nastapić 1,5 roku przed data badania pojazdu.

Niestety, tutaj jest zasadnicza różnica bo na badaniu okresowym tylko sprawdzasz dokument. Może się mylę i nic więcej nie interesuje diagnostę, czy to urządzenie jest sprawne czy nie. Właściwie nie powinienem o tym pisać bo przecież jesteś diagnosta i wiesz na czym polega ta różnica. A tak sobie zaprzeczać to bezsensu. :cry:

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
danielg539
danielg539 napisał/a:

praktyk napisał/a:

Czy ta decyzja dotyczy dopuszczenia do uzywania butli a to chyba nie to samo co stwierdzenie jej sprawnosci w dniu badania

 

Z windą jest podobnie, bo potwierdzenie jej sprawności też mogło nastapić 1,5 roku przed data badania pojazdu.

 

Niestety, tutaj jest zasadnicza różnica

 

praktyk, możesz mi wytłumaczyc na czym polega ta zasadnicza róznica pomiędzy dokumentem dozoru wydanym na butle a tym wydanym na windę?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
max72

A może podchodząc z drugiej strony do zagadnienia to butla podlega dozorowi ale częstotliwość badań wynosi 10 lat?

 

a co ze SATKO które mają koniec eksploatacji po 10 latach

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
danielg539
co ze SATKO które mają koniec eksploatacji po 10 latach

Zawsze badanie może sie zakończyć 'N' :D

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
max72
Zawsze badanie może sie zakończyć 'N'

 

chyba się nie zrozumieliśmy

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
blakop
a co ze SATKO które mają koniec eksploatacji po 10 latach

 

Właśnie? jak coś co jest raz przebadane na początku i koniec nazwać "przedmiotem podlegającym dozorowi"? :) A kto i co w nim dozoruje??

 

Pytam jeszcze raz - jaki jest cel wielokrotnego przedstawiania tego samego dokumentu podczas badań okresowych na SKP? :)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
JANUSZ60
jaki jest cel wielokrotnego przedstawiania tego samego dokumentu podczas badań okresowych na SKP? :)

No pewnie tylko taki, że jak go zgubisz to musisz kupić duplikat,,,

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Marek1
Pytam jeszcze raz - jaki jest cel wielokrotnego przedstawiania tego samego dokumentu podczas badań okresowych na SKP? :)

Bo zgodnie z przepisami ten dokument potwierdza sprawność urządzenia podlegającego pod dozór.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
seba6772

a jak winda będzie miała widoczne wycieeki z siłowników to tez sprawdzasz tylko papier??

jesli chodzi o poswiadczenie tdt to klient może co roku pojechac na inna stacje

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
blakop
Bo zgodnie z przepisami ten dokument potwierdza sprawność urządzenia podlegającego pod dozór.

 

No to juz raz potwierdził. Co się przez rok miało w tym dokumencie zmienić??

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Regan55
potwierdza sprawność urządzenia podlegającego pod dozór.

Marek1, -ja nie byłbym tego taki pewny.Mnie się wydaje ze on potwierdza jedynie tylko sprawnośc tego urzadzenia w momencie odbioru przez TDT.Natomiast pózniej to własnie Ty potwierdzasz ze to urzadzenie jest sprawne i moze być w dalszym ciągu dopuszczone do eksploatacji....No chyba ze się mylę.. :?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Bądź aktywny! Zaloguj się lub utwórz konto

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto, to proste!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Posiadasz własne konto? Użyj go!

Zaloguj się

×

Ważne informacje

Umieściliśmy pliki cookie na Twoim urządzeniu, aby pomóc Ci ulepszyć tę witrynę. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym razie zakładamy, że możesz kontynuować.