Skocz do zawartości
blakop

Jakie przepisy musi uwzględnić diagnosta przy badaniu??

Rekomendowane odpowiedzi

blakop

Myślicie, że błahe pytanie z tematu?? A może niekoniecznie??

 

Może ktoś mnie wyprowadzi z błędu? Może ktoś mnie naprowadzi na prawidłowy tor?

 

Oto do czego zmierzam.

 

Aktem prawnym na podstawie którego wykonuje się badania techniczne na SKP jest rozp. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach.

 

I teraz - na początku tego aktu mamy wyjaśnione na czym polega badanie techniczne. A mianowicie:

 

„§ 1. Badania techniczne polegają na:

1) sprawdzeniu, czy pojazd odpowiada warunkom technicznym określonym w:

a) ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, z późn. zm.5)), ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, zwanej dalej „ustawą”, ustawie z dnia 11 mar¬ca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054) lub ustawie z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 247, poz. 1652 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 585),

b) rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262, z późn. zm.6)), zwanego dalej „rozporządze¬niem o warunkach technicznych”,

c) rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 21 października 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz trybu nadawania i umieszczania w pojazdach cech identyfikacyjnych (Dz. U. Nr 236, poz. 1401),

d) rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z 2007 r. Nr 186, poz. 1322, z późn. zm.),

e) przepisach Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 110, poz. 641), zwanej dalej „umową ADR”, jeżeli pojazd jest przystosowany do przewozu takich towarów,

f) międzynarodowych porozumieniach dotyczących transportu drogowego, oraz

2) ocenie prawidłowości działania pojazdu.”

 

Pytanie jedno i zasadnicze

Czy w związku z tym, że w powyższym przepisie mamy zamknięty katalog aktów prawnych na bazie których ma działać diagnosta przy badaniu, to czy diagnosta może / powinien stosować również inne akty prawne do sprawdzania zgodności pojazdu z warunkami technicznymi, a jeśli tak to na jakiej podstawie?

 

PRZYKŁAD

Paragraf 43 rozp.o warunkach technicznych (Dz.U.Nr 32 z 2003) mówi jakim warunkom ma odpowiadać pojazd do nauki jazdy - np. autobus. Nie ma tam nic o wymiarach tego autobusu.

Ale - rozporządzenie w sprawie szkolenia, egzaminowanie i uzyskiwanie uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów już takie tabelki jaki pojazd do nauki jazdy ile ma mieć metrów zawiera.

 

Ale rozporządzenia o badaniach mówi, że warunki techniczne mają diagnostę interesować tylko te, które znajdzie w Dz.U.Nr 32 - czy więc musi diagnostę interesować to co w innych aktach prawnych jest na ten temat?? A jeśli tak to dlaczego??

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Grzegorz Łódź

Jest Kolego w Dz.U 32 z 2003 ze zmianami.Paragraf 43.1 punt 4 ust 7) autobus w zakresie kategoriD ust8) autobus w zakresie kategorii D1.

 

[ Dodano: 04-10-2012, 21:43 ]

7) autobus w zakresie kategorii D powinien:

a) być przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu więcej niŜ 17 osób łącznie z kierowcą,

b) mieć długość co najmniej 10 m,

c) mieć szerokość co najmniej 2,40 m,

d) osiągać prędkość co najmniej 80 km/h;

8) autobus w zakresie kategorii D1 powinien:

a) być przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niŜ 17 osób łącznie z kierowcą,

b) mieć długość co najmniej 5 m,

c) mieć dopuszczalną masę całkowitą co najmniej 4 t,

d) osiągać prędkość co najmniej 80 km/h;

 

Ale jest taka uwaga

 

11. Przepis § 43 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 4 pkt 5-17 stosuje się od dnia 30 września 2013 r.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
blakop

No więc na dzień dzisiejszy się tego przepisu jeszcze nie stosuje.

 

Wracam zatem do sedna pytania.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Grzegorz Łódź

No to na razie robimy warunki dla autobusu a wymiary

 

5) autobusu przegubowego - 18,75 m;

6) autobusu dwuosiowego - 13,50 m;

7) autobusu o liczbie osi większej niŜ dwie - 15,00 m;

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
blakop

A skąd to wziąłeś??

Może się nie rozumiemy. Moje pytanie jest bardziej w stronę - czy zrobisz badanie na elke dla autobusu o długości 7 m i 18 miejscach na przykład.

 

No?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Grzegorz Łódź

Rozdział 5

Warunki dodatkowe dla autobusu

§ 17. 1. Liczba miejsc dla pasaŜerów siedzących i stojących powinna być tak ustalona, aby nie nastąpiło

przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej autobusu.

2. Przyjmuje się, Ŝe średnia masa jednego pasaŜera wraz z bagaŜem wynosi:

1) dla autobusu miejskiego - 68 kg;

2) dla pozostałych autobusów - 71 kg.

 

 

§ 18. 1. Autobus powinien być wyposaŜony w:

1) co najmniej jedne drzwi po prawej stronie, a autobus regularnej miejskiej komunikacji publicznej - co

najmniej w dwoje drzwi po prawej stronie, wyposaŜone w uchwyty lub poręcze; w razie urządzenia

oddzielnego przedziału kierowcy przedział ten powinien umoŜliwiać wyjście na zewnątrz autobusu;

2) wyjścia awaryjne - w przypadku autobusu o długości przekraczającej 6,00 m; dostęp do tych wyjść nie

powinien być niczym utrudniony, przy czym siedzenia z oparciem odchylanym oraz z oparciem nie

wyŜszym niŜ 450 mm nie uwaŜa się za utrudnienie; przepis stosuje się do autobusu zarejestrowanego po

raz pierwszy po dniu 31 grudnia 1965 r.;

3) dwie gaśnice, z których jedna powinna być umieszczona moŜliwie blisko kierowcy, a druga - wewnątrz

autobusu, w miejscu łatwo dostępnym w razie potrzeby jej uŜycia; autobus o długości nieprzekraczającej

6,00 m moŜe być wyposaŜony w jedną gaśnicę;

4) zasłonę za miejscem kierowcy, zabezpieczającą przed pogorszeniem widoczności drogi w razie włączenia

oświetlenia wnętrza autobusu; przepis stosuje się do autobusu miejskiego uŜywanego w komunikacji

miejskiej lub miejskiej i podmiejskiej o długości przekraczającej 6,00 m;

5) apteczkę doraźnej pomocy;

6) ogumione koło zapasowe; przepisu nie stosuje się do autobusu miejskiego uŜywanego w komunikacji

miejskiej lub miejskiej i podmiejskiej;

7) urządzenie do oświetlania wnętrza;

Dz.U.2003r.32.262 z późn. zm. – rozp. w/s warunków techn. pojazdów i zakresu ich wyposaŜenia. – stan prawny na dzień 08.10.2012. v.1.7 z 25-09-2012r.

Pobrano ze strony: www.norcom.com.pl - forum dyskusyjne dla SKP i Wydziałów Komunikacji Opracował: B. Maćkowski z materiałów:LEX - 18 -

8) zasłony w bocznych oknach, jeŜeli nie jest wyposaŜony w szyby przeciwsłoneczne;

9) urządzenie słuŜące do dawania sygnałów z wnętrza autobusu do kierowcy, jeŜeli znajduje się on w

oddzielnym pomieszczeniu;

10) lusterko wewnętrzne zapewniające kierowcy widoczność wnętrza autobusu;

11) bagaŜnik urządzony w taki sposób, aby umieszczony w nim bagaŜ był zabezpieczony przed wypadnięciem,

uszkodzeniem lub zanieczyszczeniem;

12) napis wskazujący dopuszczalną liczbę miejsc do siedzenia i do stania;

13) tablice kierunkowe - na autobusie regularnej komunikacji publicznej;

14) materiały wnętrza pomieszczenia pasaŜerskiego o prędkości spalania nie większej niŜ 100 mm/min

zgodnie z przepisami o homologacji pojazdów; przepisu nie stosuje się do autobusu o całkowitej liczbie

miejsc dla pasaŜerów mniejszej niŜ 22 oraz autobusu z miejscami do stania.

2. Przepisu ust.1 pkt 5, 6, 8 i 11 nie stosuje się do autobusu miejskiego uŜywanego w komunikacji

miejskiej lub miejskiej i podmiejskiej.

3. Ponadto autobus moŜe być wyposaŜony w:

1) dachowe wyjścia awaryjne;

2) światło przeznaczone do oświetlania stopni drzwi.

§ 19. 1. Liczba wyjść awaryjnych, o których mowa w § 18 ust.1 pkt 2, nie moŜe być mniejsza niŜ:

1) przy liczbie miejsc dla pasaŜerów nie większej niŜ 22 - trzy;

2) przy liczbie miejsc dla pasaŜerów większej niŜ 22, lecz nie większej niŜ 35 - cztery; dwa z prawej i dwa z

lewej strony albo dwa z prawej strony, jedno z lewej i jedno z tyłu;

3) przy liczbie miejsc dla pasaŜerów większej niŜ 35 - pięć; dwa z prawej strony, dwa z lewej strony i jedno z

tyłu albo trzy z prawej strony i dwa z lewej strony.

2. JeŜeli miejsce kierowcy znajduje się w pomieszczeniu niepołączonym drzwiami z pomieszczeniem dla

pasaŜerów, pomieszczenie takie powinno być wyposaŜone w wyjście awaryjne w innej ścianie niŜ drzwi

wejściowe niezaleŜnie od wyjść awaryjnych dla pasaŜerów, o których mowa w ust.1.

§ 20. Światło przeznaczone do oświetlania stopni drzwi, o których mowa w § 18 ust. 3 pkt 2, powinno

odpowiadać następującym warunkom:

1) liczba: co najmniej jedno;

2) barwa: biała;

3) rozmieszczenie: nad górną krawędzią drzwi lub przy stopniach;

4) połączenia elektryczne: włączenie światła powinno nastąpić po otwarciu drzwi lub równocześnie z ich

otwarciem, a wyłączenie powinno nastąpić równocześnie z zamknięciem drzwi; działanie tego oświetlenia

moŜe być uzaleŜnione od włączenia świateł pozycyjnych pojazdu.

 

[ Dodano: 04-10-2012, 22:17 ]

PLUS

 

Rozdział 13

Warunki dodatkowe dla pojazdu przeznaczonego do nauki jazdy i egzaminowania osób

ubiegających się o uprawnienia do kierowania

§ 43. 1. Pojazd silnikowy przeznaczony do nauki jazdy i egzaminowania, z zastrzeŜeniem ust. 2, powinien

być wyposaŜony w:

1) przyrząd kontrolny - tachograf samochodowy; przepis stosuje się do pojazdów wymienionych w ust. 4 pkt

5-8 i 11;

2) układ hamulcowy posiadający urządzenia przeciwblokujące koła jezdne; przepis stosuje się do pojazdów

wymienionych w ust. 4 pkt 5-8 i 11;

3) dodatkowy pedał hamulca roboczego, który umoŜliwia przejęcie sterowania układem hamulcowym;

4) dodatkowe lusterka zewnętrzne: prawe i lewe;

5) dodatkowe lusterko wewnętrzne;

6) ogrzewaną tylną szybę; przepis stosuje się do samochodu osobowego;

7) apteczkę doraźnej pomocy;

8) ogumione koło zapasowe.

 

[ Dodano: 04-10-2012, 22:27 ]

Czyli jeżeli spełnia warunki dla autobusu (liczba wyjść awaryjnych,gaśnice,czy jest odpowiednia liczba miejsc z zależności od DMC itp)oraz dodatkowe dla nauki jazdy (apteczka ,koło zapasowe,lusterka,pedały itd) to dałbym L.Myślę że nas diagnostów nie powinny interesować te wymiary (długość,liczbę miejsc,masę) bo to dotyczy kategorii prawa jazdy.No chyba że coś zmienią i będzie w DR w adnotacjach np. L kat D1.Ale to dopiero za rok.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
blakop

Czyli opisany autobus - oczywiście, że zakładam spełnianie wszelkich innych warunków technicznych na podstawie Dz.U.Nr 32 jak najbardziej byś dopuścił jako "L" na badaniu na dzień dzisiejszy?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Grzegorz Łódź

Na dzień dzisiejszy dopuściłbym jako "L". Jeśli jestem w błędzie napisz proszę,bo może ja czegoś nie wiem lub przeoczyłem.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
blakop

Moim zdaniem niczego nie przegapiłeś. Zgodnie z warunkami technicznymi i z Dz.Z 155 ten autobus może być L. Przecież wszystko ładnie przytoczyłeś, napisałeś...

 

Niestety - zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szkolenia, egzaminowanie i uzyskiwanie uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów podany przez mnie przykład autobusu nie nadaje się do szkolenia i egzaminowania ani na D, ani na D1.

 

A Ty dałeś mu "L"... To poświadczyłeś nieprawdę, czy nie? :)

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Grzegorz Łódź

Na dzień dzisiejszy diagnosta sprawdza czy dany pojazd odpowiada warunkom dodatkowym dla nauki jazdy (L). Nie mamy nic na temat jaka to ma być kategoria prawa jazdy.Chyba że coś się zmieni w tym kierunku.Moim zdaniem to ten podział kategorii praw jazdy i odpowiadające im pojazdy bardziej dotyczy ośrodków szkoleniowych i egzaminacyjnych.

Wyobraź sobie że przyjeżdża klient nie "L" tylko zwykłym autobusem,który ma kategorię prawa jazdy np.D1 .Skąd możemy wiedzieć jakie ma prawo jazdy.Będziemy też sprawdzać i legitymować go????My sprawdzamy autobus.Najwyżej panowie z policji go sprawdzą.

Takie jest moje zdanie,ale może się mylę

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
blakop
Na dzień dzisiejszy diagnosta sprawdza czy dany pojazd odpowiada warunkom dodatkowym dla nauki jazdy (L).

 

Ale warunkom określonym gdzie??? Wg jakiego aktu prawnego sprawdzisz czy spełnia warunki?

 

Bo nie wiem czy się dobrze rozumiemy

 

Chodzi mi o to, że Dz.U.Nr 32 określa tylko ogólne warunki na L.

Natomiast inne akty prawne (cytowane przez mnie wyżej rozporządzenie) stawia również inne, dodatkowe warunki techniczne dla pojazdów L. Pytanie czy diagnosta też ma je sprawdzać, skoro Dz.U.Nr 155 wprost mu tego nie każe??

 

Bo efekt jest taki - Ty robisz badanie takiego autobusu na "L" i niby wszystko gra. Tylko jak do przedsiębiorcy prowadzącego OSK wpadnie kontrola, to ma ciepło, bo taki autobus nie może służyć do nauki jazdy. Czyli STAROSTA jako organ nadzoru na OSK musiałby "zamknąć" tą OSK... Pytanie co ma zrobić w stosunku do SKP, którą przecież też nadzoruje, która to badanie zrobiła?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Grzegorz Łódź

To może się nie rozumiemy??????

 

Napisz może najpierw czemu taki autobus nie może służyć do nauki jazdy.

 

Będzie nam łatwiej dojść do porozumienia :)

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
blakop

Już napisałem - nie czytasz?? 8)

 

Ale - rozporządzenie w sprawie szkolenia, egzaminowanie i uzyskiwanie uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów już takie tabelki jaki pojazd do nauki jazdy ile ma mieć metrów zawiera.

 

Rozporządzenie o którym mówię od początku tego tematu określa dla każdej kategorii PJ określone parametry pojazdu na którym ma się odbywać szkolenie i egzamin (oczywiście do września 2013, bo po tej dacie te warunki "pojawią" się w Dz.U.Nr 32). W tym rozporządzeniu jest jest stosowna tabela ile pojazd ma mieć metrów, jaki tonaż itd.

 

Czyli powtarzam - poza warunkami w Dz.U.Nr 32 są jeszcze inne warunki dla "L" określone jednak w całkowicie innym akcie prawnym. Pytanie więc pozostaje - czy diagnosta ma obowiązek znać ten akt prawny i dlaczego?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Qnick
Napisz może najpierw czemu taki autobus nie może służyć do nauki jazdy.

 

Nie spełnia tego rozporządzenia

 

rozporządzenie w sprawie szkolenia, egzaminowanie i uzyskiwanie uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów już takie tabelki jaki pojazd do nauki jazdy ile ma mieć metrów zawiera.

 

Ale spełnia Dz.U. 32 ze zm.

Rozdział 5

Warunki dodatkowe dla autobusu

 

A w Dz.U. 155 masz sprawdzić czy pojazd spełnia te przepisy:

§ 1. Badania techniczne polegają na:

1) sprawdzeniu, czy pojazd odpowiada warunkom technicznym określonym w:

a) ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, z późn. zm.5)), ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, zwanej dalej „ustawą”, ustawie z dnia 11 mar¬ca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054) lub ustawie z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 247, poz. 1652 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 585),

b) rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262, z późn. zm.6)), zwanego dalej „rozporządze¬niem o warunkach technicznych”,

c) rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 21 października 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz trybu nadawania i umieszczania w pojazdach cech identyfikacyjnych (Dz. U. Nr 236, poz. 1401),

d) rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z 2007 r. Nr 186, poz. 1322, z późn. zm.),

e) przepisach Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 110, poz. 641), zwanej dalej „umową ADR”, jeżeli pojazd jest przystosowany do przewozu takich towarów,

f) międzynarodowych porozumieniach dotyczących transportu drogowego, oraz

2) ocenie prawidłowości działania pojazdu.”

 

I gdzie tu jest wpisane rozporządzenie w sprawie szkolenia, egzaminowanie i uzyskiwanie uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów.

 

NIE MA, to nie sprawdzasz i autobus "L" przechodzi BT pomimo że nie spełnia tego rozporządzenia :razz:

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
danielg539

Podobnie sprawa wygląda z pojazdami uprzywilejowanymi Straży Pożarnej, Policji, SW itp, gdzie szczegółowe przepisy określają warunki jakie powinny spełniac te pojazdy.

Ja osobiście uważam, że diagnosta powinien stosować sie tylko do aktów prawnych podanych w Dz U 155 (996).

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Grzegorz Łódź

Kolego blakop. Chyba powoli wiem o co Ci chodzi.Mówisz pewnie o Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151

USTAWA

z dnia 5 stycznia 2011 r.

o kierujących pojazdami

 

W nowym ujednoliconym dz.u.32 już są uwzględnione warunki (wymiary,liczba miejsc..)jakie mają spełniać pojazdy dla odpowiedniej kategorii prawa jazdy.Jednak w przepisach przejściowych jest napisane że stosujemy je od września 2013r.

 

Czyli możemy spodziewać się kolejnej nowelizacji tego nowego rozporządzenia (996 :) )

i dołożą że badania techniczne polegają na sprawdzeniu czy pojazd odpowiada warunkom technicznym określonym w :

a)

b)

.

.

g) Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151

USTAWA

z dnia 5 stycznia 2011 r.

o kierujących pojazdami

 

Choć już to będzie zawarte w 32.

Dlatego napisałem że na dzień dzisiejszy opisany przez Ciebie autobus dałbym "L"

A co będzie za rok .....

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
blakop

Brawo Qnick - dokładnie o to chodzi. Cieszę się,że w końcu ktoś mnie rozumie :)

 

Podobnie sprawa wygląda z pojazdami uprzywilejowanymi Straży Pożarnej, Policji, SW itp, gdzie szczegółowe przepisy określają warunki jakie powinny spełniac te pojazdy.

 

Dobrze Daniel. Ale tu jest trochę inna sytuacja, bo sam Dz.U.32 czy nawet PoRD zwalnia te pojazdy z warunków techn. czy wręcz wymienia (32) te pojazdy jako nie objęte zakresem działania tych przepisów.

 

W przypadku "elek" tej analogii nie ma.

 

Jak dla mnie wychodzi na to, że minister dał ciała, bo zamieścił warunki techniczne dla pewnej grupy pojazdów w akcie prawnym, który absolutnie nie powinien o takich rzeczach traktować, przez co przepisy te stają się martwe - np. dla SKP. Ale już nie dla samych użytkowników tych pojazdów. Klasyczny paradoks.

 

Sprawa się wyjaśni ww wrześniu przyszłego roku, bo wtedy omawiane tu warunki wskoczą do 32. Ale co do tego czasu???

 

Sprawę poruszam, bo już się taki problem pojawił - nomen omen w Twoje okolicy Danielu.

Diagnosta zrobił badanie, właściciel OSK zaczął jeździć, ale podczas kontroli zarzucono mu szkolenie na niewłaściwym pojeździe. Linia obrony OSK jest taka, że przecież diagnosta poświadczył i dał URZĘDOWY DOKUMENT że to jest elka, więc? Oczywiście organ nadzoru który kontrolował OSK jest również organem który nadzoruje ową SKP... Sprawa jest w toku...

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Grzegorz Łódź

Ja osobiście uważam, że diagnosta powinien stosować sie tylko do aktów prawnych podanych w Dz U 155 (996).

Dokładnie :)

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
blakop

Nie kolego Grzegorzu - nadal nie wiesz o co chodzi. Nigdzie nie piszę o ustawie o kierujących pojazdami. Wytłuściłem o jakich aktach mówię. Mówię też o aktualnym, a nie przyszłym stanie prawnym. Poczytaj pierwszy post - tam jest wszystko.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
eborg

Chyba zacznę wymieniać klocki .... , z powrotem.... :razz:

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Jacdiag
Przepisy obowiązujące od 17 września 2009 roku stanowią, iż każdy pojazd przewożący odpady komunalne musi być wyposażony w:

1) apteczkę pierwszej pomocy;

2) pojemniki z solą fizjologiczną lub wodą destylowaną do przemywania oczu;

3) pojemnik zapewniający dostęp do czystej wody;

4) podręczny sprzęt gaśniczy, w którym ilość środka gaśniczego jest odpowiednia do ilości i rodzaju transportowanych odpadów.

http://www.norcom.com.pl/nowe_forum/viewtopic.php?t=6560

czy ktoś to sprawdza na BT :?::lol:

& § 30. 1. ...

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Grzegorz Łódź

Kolego blakop!Masz rację MINISTER dał ciała i to nie jeden raz.Mamy dużo luk prawnych.W opisanym przez Ciebie przypadku nie widzę innej możliwości jak kolejne zmiany rozporządzeń.Już nie wystarczy sam wpis do dowodu w adnotacjach "L" tak jak do tej pory tylko np. "L-kat.D" "L-kat.D1" itp.Bo skąd diagnosta ma wiedzieć na jaką kategorie dany pojazd będzie jeździł.

Wprowadzamy nowości a nie jesteśmy na to przygotowani.To moje zdanie :)

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
blakop

Dokładnie jac - analogiczna sytuacja.

 

Jakiś akt prawny stawia pewne warunki techniczne dla pojazdów. Ale nie jest to żaden z aktów prawnych wskazany w 155 (ani akt "pośredni", czyli taki, który jest wydany na podstawie delegacji ustawowych czy wytycznych wskazanych w tych wymienionych). Czy te warunki diagnosta musi zatem sprawdzać na SKP, czy nie?? I na jakiej podstawie?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Grzegorz Łódź

Czyli stosujemy

b) rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262, z późn. zm.6)), zwanego dalej „rozporządze¬niem o warunkach technicznych”,

 

Mówię na dzień dzisiejszy.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
blakop
Czyli stosujemy

b) rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262, z późn. zm.6)), zwanego dalej „rozporządze¬niem o warunkach technicznych”,

 

Mówię na dzień dzisiejszy.

 

Tak. Ale wytyczne co do wymiarów i mas też już obowiązują na dzień dzisiejszy na mocy innego rozporządzenia - żeby było ciekawiej wytyczne te są nieco inne od tych które zaczną obowiązywać od września 2013 na mocy Dz.U.Nr 32.

 

Na dzień dzisiejszy narażasz się zatem na to, że jak gość szkoli na niewłaściwym pojeździe, to jak będzie uparty to w pierwszej linii powie "diagnosta mi tak podbił to szkoliłem" - a jak do tego będzie złośliwy to jeszcze do kontrolującego powie "przecież tego diagnostę też pan nadzoruje to proszę wobec niego też wyciągnąć konsekwencje skoro to niby nieodpowiedni pojazd"... :-?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.


×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.