Skocz do zawartości

badanie pojazdów zasilanych gazem


abc
 Share

Rekomendowane odpowiedzi

  • 1 year later...

Czekam na dalszy rozwój sytuacji ponieważ mnie to dosięgło w trakcie inwestycji.

Proszę się zapoznać z tym:

Treść interpelacji nr 1631

 

 

Interpelacja w sprawie wprowadzonego ograniczenia przeprowadzania badań kontroli pojazdów napędzanych gazem LPG w lokalnych stacjach kontroli oraz ustawy o działalności gospodarczej

INTERPELACJA NR 1631

 

wpłynęła dnia 09-03-2006

zgłosił Mieczysław Marcin Łuczak

 

ADRESAT

minister transportu i budownictwa

 

Od jakiegoś czasu otrzymuję sygnały od prowadzących działalność gospodarczą dotyczące zmiany ustawy z dnia 20. czerwca 1997 roku, która to została dokonana 21. 08. 2004 r.

 

Prawo o ruchu drogowym (Dz. U z 2003 r. Nr 58 poz 515) w art. 83 ust 1 pkt 2 przewiduje przeprowadzenie obowiązkowego badania pojazdów przystosowanych do zasilania gazem jedynie przez okręgową stację kontroli pojazdów, a nie jak to było dotychczas przez lokalne. Zmiana ta, obowiązująca od 21. sierpnia 2004 r., została wprowadzona w życie w związku z uchwaleniem przepisów wprowadzających ustawę o swobodzie gospodarczej z dnia 2. lipca 2004 roku (Dz. U z 2004r Nr 173, poz 1807).

 

W związku z powyższym, wielu przedsiębiorców, którzy rozpoczęli działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, znalazło się w trudnej sytuacji. Rozpoczęte inwestycje, w postaci budowy stacji, miały zgodnie ze starymi przepisami przeprowadzać podstawowy zakres badań pojazdów oraz zakres poszerzony o przegląd aut wyposażonych w instalacje gazowe, pojazdów powypadkowych, pierwszy raz rejestrowanych na terenie Polski oraz pojazdów po zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego przez policję.

 

Kiedy inwestorzy kończyli swoje zakłady, zmieniły się przepisy regulujące zakres prowadzenia działalności gospodarczej. Planowane zmiany nie zostały poprzedzone informacjami w wyniku czego inwestorzy zostali zaskoczeni zaistniałą sytuacją. Spowodowało to nierówne traktowanie istniejących i nowo powstających stacji kontroli pojazdów do 3,5 tony. Ograniczono w nich możliwość przeglądu pojazdów zasilanych gazem LPG, natomiast istniejącym i działającym już od dłuższego czasu stacjom zezwolono na dalsze działanie nie wymagając dostosowania się do nowych przepisów oraz wygórowanych kryteriów.

 

W tej sytuacji proszę Pana Ministra o ustosunkowanie się do kwestii:

 

- czy taka regulacja zgodna jest z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz na terytorium Unii Europejskiej,

 

- wprowadzenia zmiany zezwalającej na badanie pojazdów przystosowanych do zasilania gazem LPG do 3,5 tony przez lokalne stacje kontroli.

 

- czy Ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej Dz.U. 2004.173.1807, oraz przepisy wprowadzające tą ustawę Dz.U. 2004.173.1808, ograniczająca prawa do przeglądu nowo powstających stacji kontroli pojazdów do 3,5 tony, nie jest sprzeczna z konstytucyjną zasadą równości wobec prawa.

 

z poważaniem

 

Mieczysław M. Łuczak

 

Odpowiedź

 

Piotr Stomma – podsekretarz stanu w Ministerstwie Transportu i Budownictwa

 

Wpłynęła dnia 30-03-2006

 

Ogłoszona dnia 27-04-2006 na posiedzeniu 16 (zał.2)

 

Odpowiadając na pismo Nr SPS-023-1631/06 z dnia 14 marca 2006 r., w sprawie interpelacji posła Mieczysława Marcina Łuczaka w sprawie wprowadzonego ograniczenia przeprowadzania badań kontroli pojazdów napędzanych gazem LPG w lokalnych stacjach kontroli oraz ustawy o działalności gospodarczej uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 83 ust. l lit. b, ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, póz. 908 z późn. zm), badanie pojazdów przystosowanych do zasilania gazem mogą dokonywać okręgowe oraz podstawowe stacje kontroli pojazdów o rozszerzonym zakresie działania, które zachowały prawa nabyte, jeżeli stacja posiadała zezwolenie na wykonywanie tych badań wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, póz. 1808). Wyżej wymieniona ustawa wprowadziła taki podział badań przeprowadzonych w stacjach kontroli pojazdów.

 

Uwzględniając zasadność podniesionych w interpelacji Pana posła Mieczysława Marcina Łuczaka argumentów oraz głosy napływające w tej sprawie do Ministra Transportu i Budownictwa zaproponuję zmianę przepisów w tym zakresie w przygotowywanej nowelizacji ustawy - Prawo o ruchu drogowym. Zmiana polegać będzie na rozszerzeniu uprawnień do badań pojazdów przystosowanych do zasilania gazem na podstawowe stacje kontroli pojazdów.

 

[ Dodano: 08-08-2007, 17:30 ]

I jeszcze jedna interpelacja i odpowiedz

 

Interpelacja w sprawie wprowadzonego ograniczenia przeprowadzania badań kontroli pojazdów napędzanych gazem LPG w lokalnych stacjach kontroli oraz ustawy o działalności gospodarczej

INTERPELACJA NR 7424

wpłynęła dnia 28-03-2007

ogłoszona dnia 12-04-2007 na posiedzeniu 39

Szanowny Panie Ministrze! Z dniem 21.08.2004 r. dokonana została zmiana ustawy ,,Prawo o ruchu drogowym˝, która zaskoczyła inwestorów będących w trakcie budowy stacji kontroli pojazdów oraz ograniczyła możliwość działania nowo uruchamianych stacji, co jest sprzeczne z zasadami zapisanymi w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. Odbiło się to również na właścicielach pojazdów z instalacją LPG. Okazuje się więc, że tracą kierowcy, właściciele nowo otwartych podstawowych stacji kontroli pojazdów, a zyskują właściciele stacji okręgowych.

 

Marszałek Transportu obiecał Marszałkowi Sejmu i Senatu oraz wielu posłom, że w IV kwartale 2006 r. ma zostać przez nowelizację ustawy ,,Prawa o ruchu drogowym˝ dokonana zmiana dla właścicieli podstawowych stacji kontroli pojazdów. IV kwartał 2006 r. minął, a projekt nowelizacji nawet nie wpłynął do Sejmu.

 

W związku z powyższym proszę Pana Ministra o ustosunkowanie się do poniższych pytań:

 

1. Dlaczego Minister Transportu nie dotrzymał obietnicy?

 

2. Jaka będzie procedura dotycząca osób, które mają podstawowe stacje kontroli pojazdów?

 

3. Kiedy ostatecznie zostanie rozwiązany ten problem w sposób równo traktujący wszystkie podmioty?

 

ODPOWIEDZ

 

 

Piotr Stomma - podsekretarz stanu w Ministerstwie Transportu

wpłynęła dnia 20-04-2007

ogłoszona dnia 26-04-2007 na posiedzeniu 40 (zał.2)

 

 

Szanowny Panie Marszałku! Nawiązując do pisma, nr SPS-023-7424/07, przekazującego interpelację poselską pana posła Mieczysława Marcina Łuczaka w sprawie nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym, uprzejmie wyjaśniam, że w trakcie prowadzonych prac legislacyjnych nad projektem zmian podjęto decyzję o wydzieleniu z przedmiotowej ustawy zagadnień związanych z techniką samochodową oraz działalnościami gospodarczymi z tym związanymi i stworzenie w oparciu o te regulacje nowej ustawy o dopuszczeniu pojazdów do ruchu.

 

 

Decyzja ta jest wynikiem dyskusji prowadzonej na forum Sejmu odnośnie do częstych nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym, które dezorientują kierowców co do wprowadzanych zmian, w rzeczywistości faktycznie niewpływających na zasady ruchu drogowego.

 

 

W projekcie nowej ustawy zawarte będą zagadnienia związane m.in. ze stacjami kontroli pojazdów, w tym upoważnienie wszystkich stacji spełniających stosowne wymagania do przeprowadzania badań technicznych pojazdów przystosowanych do zasilania gazem. Poprzez wprowadzenie okresów przejściowych stacje kontroli pojazdów oraz diagności będą mieli możliwość dostosowania się do nowych wymagań.

 

 

Planowany termin przekazania projektu ustawy do Sejmu to II kwartał 2007 r.

 

 

Łączę wyrazy najwyższego szacunku

 

 

Podsekretarz stanu

 

 

Piotr Stomma

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 1 month later...

witam po dłuższej przerwie :oops:

 

Czy ktos z Was mógłby mi powiedzieć ile kosztuje przegląd samochodu z instalacja gazową (tzn przegląd standardowy + przegląd lpg) ??

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 6 months later...

Kolejna poprawka do ustawy Prawo o ruchu drogowym

Kategorie: ustawa - Prawo o ruchu drogowym stacje kontroli pojazdów

 

Do sejmowej Komisji Infrastruktury został przesłany tekst poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym. Jak piszą projektodawcy w swoim uzasadnieniu: W art. 83 ust. 1 pkt 1 lit b Ustawy prawo o ruchu drogowym ustawodawca stworzył sztuczną barierę prawną dla rozwoju przedsiębiorców prowadzących podstawowe stacje kontroli pojazdów. Stację działające w dniu wejścia w życie Ustawy – przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej zachowały możliwość wykonywania niektórych badań właściwych obecnie tylko dla tzw. stacji okręgowych w tym także zakresie badań pojazdów zasilanych gazem. Od czasu wejścia w życie tej ustawy tj. od 21 sierpnia 2004r. powstało na rynku wiele stacji podstawowych, które jednak ze względu na sprzeczną zasadę swobody działalności gospodarczej nie mogą rozwijać swojej działalności gospodarczej. Proponowany zapis pozwoli im rozszerzyć możliwość przeprowadzenia badań na pojazdy zasilane gazem przy minimalnych nakładach finansowych. W celu wykonania takich badań, zgodnie z obecnymi uregulowaniami prawnymi, stacja powinna zostać wyposażona w prawidłowo działające układy wentylacyjne oraz należy zakupić urządzenia w postaci detektorów gazu. W znakomitej większości stacje dokonały już modernizacji układów wentylacyjnych ze względu na istniejący w rozporządzeniu Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10 marca 2006r., w sprawie szczegółowych wymagań dla stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów (Dz. U. Nr 40, poz. 275), termin dostosowawczy w tym zakresie określony na dzień 31 grudnia 2010r. Problem nie dotyczy stacji nowo powstałych, które od początku muszą spełniać dodatkowe kryteria. Zakup detektorów to koszt maksymalnie 500zł, co nie jest dużym wydatkiem dla przedsiębiorcy prowadzącego stację kontroli pojazdów. Mając na względzie coraz większą liczbę pojazdów zasilanych gazem poruszających się po naszych drogach – na chwilę obecną szacuje się, że takich pojazdów jest około 3 mln – zasadnym jest wprowadzenie nowych uregulowań prawnych rozszerzających możliwości ich badania. Z pewnością wpłynie to korzystnie na dostępność takich badań technicznych dla posiadaczy pojazdów (w chwili obecnej użytkownik pojazdu może dokonać badania tylko na stacji okręgowej lub tej, która zachowała tzw. rozszerzenia), a także na kondycję przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów, ograniczonych w tej chwili w możliwości rozwoju przez sztuczną barierę prawną. Biorąc pod uwagę fakt, że gaz jest jednym z trzech paliw i co raz powszechniej stosowanym do napędu pojazdów silnikowych należy rozważyć możliwość przeprowadzania tego badania przez większą ilość stacji kontroli pojazdów co wpłynie na mniejszą uciążliwość dla użytkowników i przestanie być sprzeczne z ideą swobody działalności gospodarczej.

Link do źródła:

e-PrawoDrogowe - DODATKI - Poselski projekt ustawy - Prawo o ruchu drogowym

Sejm RP

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

 Share

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.