Skocz do zawartości

protokół TDT po zmianach


abc
 Share

Rekomendowane odpowiedzi

Czy jesteście zainteresowani nowym protokołem TDT po zmianach dz.u. nr 219 z 2005 r.

 

dla istniejących SKP najważniesza zmiana to:

 

Stacja kontroli pojazdów nie spełniająca wymagań, określonych w: §3, §9, §11, §12, §13 ust.1 pkt 1, która w dniu wejścia w życie rozporządzenia przeprowadzała badania techniczne pojazdów uznaje się na podstawie przepisu §2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów (Dz. U. nr 219, poz. 1869) za spełniające te wymagania do dnia 31 grudnia 2010 r.

 

Dla nowych, może wartałoby dokonac poprawki protokołu już istniejącego :?::?:

 

w zależności od Waszego zainteresowania oraz rozmów z Adminem może coś takiego stworzymy :?:

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ja mam skany nowego protokołu ale wykorzystałem limit załączników. Jak to umieścić? Mnie interesuje najbardziej kwestia wsp. 0,15 powieszchni oszklonej do podłogi . Czy jak otrzymaliśmy upoważnienie na podstawie starch przepisów to musimy nadal go spełniać bo moja SKP spełnia ale jak mierzymy otwory okienne bo same szyby już nie. Kuć czy nie kuć oto jest pytanie? Proszę o decyzję admina czy tu je zostawić czy przenieść do działu TDT.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie musisz niczego kuć,w nowych wymaganiach (Dz. U. nr 219, ) nie ma nic o proporcji powierzchni posadzki do powierzchni przeszklonej,jako stara stacja jestem po odbiorze przez TDT na nowych warunkach i niczego nie mierzyli. :)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

popieram Olka

 

stare przepisy mówiły:

§ 11.

5. Stosunek powierzchni oszklonej pomieszczenia stanowiska kontrolnego do powierzchni podłogi powinien wynosić co najmniej 0,15.

 

natomiast dzu z 2005 r. 219

 

3) § 11 i 12 otrzymują brzmienie:

"§ 11. 1. Długość stanowiska kontrolnego mierzona na całej szerokości ławy pomiarowej powinna być większa niż długość:

1) kanału przeglądowego, o której mowa w § 13 ust. 1 pkt 1, o co najmniej 2,0 m albo

2) urządzenia do podnoszenia całego pojazdu, o co najmniej 1,5 m.

Jeżeli sposób wykonywania badań technicznych pojazdów, wynikający z rozmieszczenia urządzeń i przyrządów, wymaga większej długości, stanowisko kontrolne powinno być odpowiednio dłuższe.

2. Szerokość stanowiska kontrolnego mierzona na całej długości ławy pomiarowej bez powierzchni pomocniczych nie powinna być mniejsza niż wymagana szerokość ławy pomiarowej powiększona o szerokość powierzchni roboczych.

3. Po obu stronach ławy pomiarowej lub urządzenia do podnoszenia całego pojazdu powinna znajdować się powierzchnia robocza o szerokości co najmniej 0,7 m. Na powierzchni roboczej nie mogą być zamontowane na stałe urządzenia i przyrządy oraz nie mogą znajdować się elementy konstrukcji budowlanych. Dopuszcza się, aby na powierzchni roboczej zamontowane były elementy składowe urządzeń i przyrządów, jeżeli jest to wymagane ze względu na ich konstrukcję lub technologię wykonywania badań.

4. W przypadku wyposażenia stanowiska kontrolnego w urządzenie do podnoszenia całego pojazdu rozstaw krawędzi zewnętrznych powierzchni roboczych powinien być nie mniejszy niż:

1) 3,8 m - dla stacji kontroli pojazdów przeprowadzających badania techniczne pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t oraz przyczep przeznaczonych do łączenia z tymi pojazdami;

2) 4,2 m - dla stacji kontroli pojazdów przeprowadzających badania techniczne pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t oraz przyczep przeznaczonych do łączenia z tymi pojazdami.

5. Powierzchnia pomocnicza stanowi pozostałą część stanowiska kontrolnego i jej łączna szerokość na całej długości kanału przeglądowego, wynosząca co najmniej 1 m, powinna umożliwiać rozmieszczenie urządzeń i przyrządów.

6. Powierzchnia pomocnicza może stanowić wspólną część sąsiednich nieoddzielonych ścianą stanowisk kontrolnych znajdujących się w jednym pomieszczeniu stacji kontroli pojazdów.

7. Wysokość pomieszczenia, w którym znajduje się stanowisko kontrolne, w obszarze wyznaczonym wzdłuż osi tego stanowiska na szerokości co najmniej 3,0 m:

1) dla stacji kontroli pojazdów przeprowadzających badania techniczne pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t oraz przyczep przeznaczonych do łączenia z tymi pojazdami, nie powinna być mniejsza niż:

a) 3,3 m - w przypadku wyposażenia stanowiska kontrolnego w kanał przeglądowy,

b) 4,6 m - w przypadku wyposażenia stanowiska kontrolnego w urządzenie do podnoszenia całego pojazdu - w miejscu przewidzianym do podnoszenia całego pojazdu, a poza tym miejscem wysokość nie powinna być mniejsza niż 3,3 m;

2) dla stacji kontroli pojazdów przeprowadzających badania techniczne pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t oraz przyczep przeznaczonych do łączenia z tymi pojazdami, nie powinna być mniejsza niż:

a) 4,2 m - w przypadku wyposażenia stanowiska kontrolnego w kanał przeglądowy,

b) 5,7 m - w przypadku wyposażenia stanowiska kontrolnego w urządzenie do podnoszenia całego pojazdu.

8. Wymiary bramy wjazdowej i wyjazdowej stanowiska kontrolnego nie powinny być mniejsze niż:

1) 4,1 m - wysokość bramy; przy czym dopuszcza się wysokość 3,1 m dla stacji kontroli pojazdów przeprowadzających badania techniczne pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t oraz przyczep przeznaczonych do łączenia z tymi pojazdami;

2) 3,4 m - szerokość bramy.

§ 12. 1. Wymiary ław pomiarowych powinny spełniać następujące wymagania:

1) szerokość ław mierzona między krawędziami zewnętrznymi nie powinna być mniejsza niż:

a) 2,4 m - dla stacji kontroli pojazdów przeprowadzających badania techniczne pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t oraz przyczep przeznaczonych do łączenia z tymi pojazdami,

b) 2,8 m - dla stacji kontroli pojazdów przeprowadzających badania techniczne pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t oraz przyczep przeznaczonych do łączenia z tymi pojazdami,

przy czym rozstaw krawędzi wewnętrznych powinien odpowiadać szerokości kanału przeglądowego, o której mowa w § 13 ust. 1 pkt 2;

2) długość ław nie powinna być mniejsza niż:

a) 5,0 m - dla stacji kontroli pojazdów przeprowadzających badania techniczne pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t oraz przyczep przeznaczonych do łączenia z tymi pojazdami,

b) 8,0 m - dla stacji kontroli pojazdów przeprowadzających badania techniczne pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t oraz przyczep przeznaczonych do łączenia z tymi pojazdami,

przy czym powinna zapewniać możliwość ustawienia na nich wszystkimi kołami każdego badanego pojazdu oraz umieszczania przed jego przednimi światłami przyrządu do pomiaru ustawienia i światłości świateł pojazdu.

2. Nawierzchnia ław pomiarowych:

1) powinna być pozioma, przy czym dopuszczalne odchylenie od poziomu nie powinno przekraczać:

a) 3 mm/m - w odniesieniu do stacji kontroli pojazdów przeprowadzających badania techniczne pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t oraz przyczep przeznaczonych do łączenia z tymi pojazdami,

b) 4 mm/m - w odniesieniu do stacji kontroli pojazdów przeprowadzających badania techniczne pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t oraz przyczep przeznaczonych do łączenia z tymi pojazdami;

2) na szerokości czynnej rolek urządzenia rolkowego do kontroli działania hamulców powinna być odporna na ścieranie.

3. Urządzenie do podnoszenia całego pojazdu może stanowić część ławy pomiarowej albo powierzchni roboczej, o ile odpowiada wymaganiom, o których mowa w ust. 2.";

 

nie ma już nic na temat stosunku powierzchni oszklonej do podłogi

 

pozostają przepisy prawa budowlanego - ale jeśli kiedyś był odbiór to i teraz nie powinno być z tym problemów

 

poniżej cytuję:

 

Dz.U.02.75.690 ze zm.

 

 

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA INFRASTRUKTURY

 

z dnia 12 kwietnia 2002 r.

 

 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

 

 

(Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.)

 

Rozdział 2

 

Oświetlenie i nasłonecznienie

 

§ 57. 1. Pomieszczenie przeznaczone na pobyt ludzi powinno mieć zapewnione oświetlenie dzienne, dostosowane do jego przeznaczenia, kształtu i wielkości, z uwzględnieniem warunków określonych w § 13 oraz w ogólnych przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy.

2. W pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi stosunek powierzchni okien, liczonej w świetle ościeżnic, do powierzchni podłogi powinien wynosić co najmniej 1:8, natomiast w innym pomieszczeniu, w którym oświetlenie dzienne jest wymagane ze względów na przeznaczenie - co najmniej 1:12.

 

§ 58. 1. Dopuszcza się oświetlenie pomieszczenia przeznaczonego na pobyt ludzi wyłącznie światłem sztucznym, jeżeli:

1) oświetlenie dzienne nie jest konieczne lub nie jest wskazane ze względów technologicznych,

2) jest uzasadnione celowością funkcjonalną zlokalizowania tego pomieszczenia w obiekcie podziemnym lub w części budynku pozbawionej oświetlenia dziennego.

2. W przypadku gdy pomieszczenie, o którym mowa w ust. 1, jest pomieszczeniem stałej pracy w rozumieniu ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, dla zastosowania wyłącznie oświetlenia światłem sztucznym, w tym elektrycznym, jest wymagane uzyskanie zgody właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, wydanej w porozumieniu z właściwym okręgowym inspektorem pracy.

3. Uzgodnienie, o którym mowa w ust. 2, nie dotyczy budynków służących obronności państwa.

 

§ 59. 1. Oświetlenie światłem sztucznym pomieszczenia przeznaczonego na pobyt ludzi powinno odpowiadać potrzebom użytkowym i spełniać wymagania Polskiej Normy dotyczącej oświetlenia wnętrz światłem elektrycznym.

2. Ogólne oświetlenie światłem sztucznym pomieszczenia przeznaczonego na stały pobyt ludzi powinno zapewniać odpowiednie warunki użytkowania całej jego powierzchni.

3. Oświetlenie światłem sztucznym połączonych ze sobą pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi oraz do ruchu ogólnego (komunikacji) nie powinno wykazywać różnic natężenia, wywołujących olśnienie przy przejściu między tymi pomieszczeniami.

 

§ 60. 1. Pomieszczenia przeznaczone do zbiorowego przebywania dzieci w żłobku, przedszkolu i szkole, z wyjątkiem pracowni chemicznej, fizycznej i plastycznej, powinny mieć zapewniony czas nasłonecznienia co najmniej 3 godziny w dniach równonocy (21 marca i 21 września) w godzinach 8oo-16oo, natomiast pokoje mieszkalne - w godzinach 7oo-17oo.

2. W mieszkaniu wielopokojowym dopuszcza się ograniczenie wymagania określonego w ust. 1 co najmniej do jednego pokoju, przy czym w śródmiejskiej zabudowie uzupełniającej dopuszcza się ograniczenie wymaganego czasu nasłonecznienia do 1,5 godziny, a w odniesieniu do mieszkania jednopokojowego w takiej zabudowie nie określa się wymaganego czasu nasłonecznienia.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Byłem prawie pewien że nie muszę ( ale prawie robi czasem wielką różnicę ;) ) dzięki za potwierdzenie w nowym protokole również nic niema o wsp. 0,15 pow. oszklona / podłogi.

Skany nowego protokołu przesyłam Norbertowi.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 7 months later...

Dla wszystkich zainteresowanych skan protokołu TDT

 

Jest prośba niech ktoś przerobi to na PDF a najlepiej na Worda tak by móc wprowadzać własne wartości (zabierałem się za to kilka razy ale praca na 2 etaty nie służy takim wyzwaniom)

P.S. Miałem problemy z umieszczeniem spakowanego katalogu więc umieszczam skany i zawaliłem cały upload czyli "promocja trwa do wyczerpania zapasów" ;)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Z tego PDF'a czy DOC'a nie zrobisz - za niska jakość.

To MUSI być przepuszczone przez skaner z rozdzielczością min. 300 dpi - po cyfrówce nie idzie niczego z tym zrobić. Może jak będziesz miał więcej czasu to uda ci się to zrobić ? Ja to chętnie przerobię ...

 

Ale do wglądu - jak najbardziej ... :mrgreen:

 

Ps. Przypomniałem sobie - rzeczywiście coś takiego od Ciebie już otrzymałem. Ale - j/w - nie można było tego przetworzyć więc temat sobie odpuściłem ...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 5 years later...

Witam

Mam pytanko mamy odbiór w styczniu /poprzedni 2006/ czy zmienił sie protokół od 2006? jeżeli tak czy ktoś ma wzór to proszę o udostępnienie.

pozdr

Arttur

 

[ Dodano: 22-12-2011, 08:44 ]

Witam

Jestem przed odbiorem stacji /styczeń/ poprzedni miałem 2006.Czy od 2006 zmienił sie protokół TDT? jeżeli tak to proszę o udostępnienie

pozdr

Artur

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Protokół raczej się nie zmienił. Wpisz w wujka googla "protokół z oględzin i badań skp" , znalazłem bez problemu , na forum nie wrzucę bo się może ktoś upomnieć o prawa autorskie.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

 Share

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.