Skocz do zawartości
rafiii

Czy muszę zamknąć stację ?

Rekomendowane odpowiedzi

rafiii

witam, mam pytanie- jeśli jeden z dwóch zatrudnionych diagnostów się zwolnił i został tylko jeden to stacja kontroli jako działalność musi być zawieszona ?

diagnosta który został może wykonywać badania?

na stacji kontroli musi być zatrudniony diagnosta na stałe ? czy obaj mogą być na część etatu?

w razie zawieszenia działalności pieczątki muszę odesłać do urzędu?

pieczątkę zwolnionego diagnosty komisyjnie zniszczyć czy odesłać?

 

diagnosta który się zwolnił był na całe etat , a ten co został na część .

 

pozdrawiam

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
aboz
jeśli jeden z dwóch zatrudnionych diagnostów się zwolnił i został tylko jeden to stacja kontroli jako działalność musi być zawieszona ?
Teoretycznie tak, ponieważ PORD mówi o zatrudnieniu diagnostów, czyli co najmniej dwóch osób.
diagnosta który został może wykonywać badania?
Vide powyżej.
na stacji kontroli musi być zatrudniony diagnosta na stałe ? czy obaj mogą być na część etatu?
Zapytałbym w nadzorze' date=' ale jest wiele SKP, z których właściciel-diagnosta zatrudnia dwóch innych na część etatu, żeby tylko spełnić wymóg ustawowy.
w razie zawieszenia działalności pieczątki muszę odesłać do urzędu?
Zawieszenie działalności nie jest równoznaczne z chwilowym zamknięciem SKP, do czasu zatrudnienia nowego diagnosty. W przypadku faktycznego zawieszenia działalności temat pieczątek ustalić trzeba z nadzorem. Niektóre WK przyjmują jedynie zgłoszenie o zamknięciu SKP do czasu ustania przyczyny zamknięcia (np. remontu, wymiany urządzeń, braku pełnej obsady itp.). W takim przypadku nie trzeba zawieszać działalności.
pieczątkę zwolnionego diagnosty komisyjnie zniszczyć czy odesłać?
Tryb postępowania ustalić z nadzorem.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Gentleman
jeśli jeden z dwóch zatrudnionych diagnostów się zwolnił i został tylko jeden to stacja kontroli jako działalność musi być zawieszona ?
Teoretycznie tak, ponieważ PORD mówi o zatrudnieniu diagnostów, czyli co najmniej dwóch osób.

 

...o zatrudnieniu diagnostów a nie malarzy, dekarzy, policjantów, ogrodników, informatyków. Nie ma tu mowy o liczbie a o zawodzie/specjalizacji.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
aboz
Nie ma tu mowy o liczbie a o zawodzie/specjalizacji.
Jakby był zapis "co najmniej jednego diagnostę" to też mowa by była o zatrudnianiu nie malarzy, dekarzy, cukierników itp. Zapis wskazuje, że nie jednego.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
markes30
Zapis wskazuje, że nie jednego.

I tak to jest najczęściej interpretowane przez WK i TDT.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Psuj

zazwyczaj nadzór daje czas na znalezienie nowego pracownika, ale tak czy siak nalaży ich niezwłocznie powiadomić i się z nimi porozumieć...

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
michal_k

3. Pieczątki oraz rejestr prowadzony w formie informatycznego nośnika danych przekazuje się staroście w przypadku:

 

4) niespełnienia przez przedsiębiorcę, o którym mowa w pkt 1, któregokolwiek z wymagań określonych w art. 83 ust. 3 ustawy.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Bogusław Maćkowski
Dnia 6.01.2018 o 21:00, rafiii napisał:

w razie zawieszenia działalności pieczątki muszę odesłać do urzędu? 

Nie ma czegoś takiego jak zawieszenie działalności SKP z powodu braku 1 diagnosty czy remontu stacji.

Ktoś kto wpadł na pomysł takiego zapisu w 776 o treści:

 

§  8. 

ust. 3.  Pieczątki oraz rejestr prowadzony w formie informatycznego nośnika danych przekazuje się staroście w przypadku:

2) zawieszenia przez przedsiębiorcę, o którym mowa w pkt 1, wykonywania działalności gospodarczej;

 

aktem niższej rangi musi się stosować do aktu wyższego jakim jest aktualnie Prawo przedsiębiorców (poprzednio do 30.04.2018r art. 14a ustawy o swobodzie działalności gospodarczej)

Art.  22.  [Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej]

1.  Przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na zasadach określonych w niniejszej ustawie, z uwzględnieniem przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych.

2.  Z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, może skorzystać również przedsiębiorca zatrudniający wyłącznie pracowników przebywających na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie wychowawczym lub urlopie rodzicielskim niełączących korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu. W przypadku zakończenia korzystania z urlopów lub złożenia przez pracownika wniosku dotyczącego łączenia korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu, pracownik ma prawo do wynagrodzenia jak za przestój, określonego przepisami prawa pracy, do zakończenia okresu zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej.

3.  Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą jako wspólnik spółki cywilnej oraz poza tą spółką może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w jednej z tych form. Przepisy art. 24 i art. 25 stosuje się do zawieszonej formy wykonywania działalności gospodarczej.

4.  Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą jako wspólnik w więcej niż jednej spółce cywilnej może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w jednej lub kilku takich spółkach. Przepisy ust. 5 oraz art. 24 i art. 25 stosuje się odpowiednio.

5.  W przypadku wykonywania działalności gospodarczej w spółce cywilnej zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej jest skuteczne pod warunkiem jej zawieszenia przez wszystkich wspólników.

 

Art.  23.  [Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej przed przedsiębiorcę wpisanego do CEIDG]

1.  Przedsiębiorca wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na czas nieokreślony albo określony, nie krótszy jednak niż 30 dni.

2.  Przedsiębiorca wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy.

3.  Jeżeli okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej obejmuje wyłącznie pełny miesiąc luty danego roku kalendarzowego, za minimalny okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przyjmuje się liczbę dni miesiąca lutego przypadającą w danym roku kalendarzowym.

4.  Do obliczania okresu zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 oraz z 2018 r. poz. 149 i 650), zwanej dalej "Kodeksem postępowania administracyjnego".

 

Art.  24.  [Wnioskowy tryb zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej; początek okresu zawieszenia; wpis informacji do rejestru przedsiębiorców lub do CEIDG]

1.  Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej oraz wznowienie wykonywania działalności gospodarczej następują na wniosek przedsiębiorcy, chyba że przepis odrębny stanowi inaczej.

2.  W przypadku przedsiębiorcy wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej i trwa do dnia wskazanego w tym wniosku albo do dnia wskazanego we wniosku o wznowienie wykonywania działalności gospodarczej.

3.  W przypadku przedsiębiorcy wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej, nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku, i trwa do dnia wskazanego we wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej, który nie może być wcześniejszy niż dzień złożenia wniosku.

4.  Wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej oraz o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej w przypadku przedsiębiorców podlegających obowiązkowi wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej następuje na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

5.  Wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej oraz o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej w przypadku przedsiębiorców podlegających obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego następuje na podstawie przepisów o Krajowym Rejestrze Sądowym.

6.  W przypadku przedsiębiorcy wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej trwa nie dłużej niż do dnia poprzedzającego dzień automatycznego wpisu informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 700, 1089 i 1133 oraz z 2018 r. poz. 398 i 650).

7.  W przypadku zobowiązań o charakterze publicznoprawnym zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej wywiera skutki prawne od dnia, w którym rozpoczyna się zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej, do dnia poprzedzającego dzień wznowienia wykonywania działalności gospodarczej.

 

Art.  25.  [Dozwolone działania przedsiębiorcy w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej]

1.  W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

2.  W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca:

1) może wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, w tym rozwiązywania zawartych wcześniej umów;

2) może przyjmować należności i jest obowiązany regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;

3) może zbywać własne środki trwałe i wyposażenie;

4) ma prawo albo obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;

5) wykonuje wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa;

6) może osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;

7) może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą.

 

Przytoczone przepisy jasno precyzują, że przedsiębiorca nie zatrudniający żadnego pracownika (wyjątki to urlopy macierzyńskie itp) może zawiesić działalność. Jednak zatrudniając chociaż 1 osobę np. sprzedawcę, księgowego, kasjerkę, sekretarkę, pierwszego diagnostę nie może jej zawiesić. Podane są również czasookresy zawieszenia oraz uprawnienia organów kontroli w trakcie zawieszenia.

Nie zapominajcie, że inne ustawy szczególne jak np. ustawa o transporcie drogowym ogranicza okres zawieszenia np z bezterminowo w Prawie przedsiębiorców na 1 rok maksymalnie.

 

Ważne informacje dla wspólników Spółki cywilnej, nie wystarczy nie zatrudniać pracowników, trzeba pamiętać, aby wszyscy wspólnicy zawiesili w tym samym czasie działalność.

 

Czyli można zawiesić działalność gospodarczą, ale w przypadku stacji kontroli pojazdów w działalności regulowanej będzie to rzadko możliwe praktycznie gdy Kowalski będzie miał stacje i opuści go 2 diagnostów wówczas spokojnie będzie mógł szukać diagnostów.

 

Z mojego doświadczenia zamknięcie stacji na 2 miesiące oznacza spadek klientów o 70%. Dlatego uważam, że w SKP procedura zawieszenia ma znikome zastosowanie. Ma tylko uratować przedsiębiorcę, gdy zostanie sam a mimo to nie będzie chciał się poddać i zdobyć diagnostów :-)

 

 

 

 

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Norbert Jezierski
Dnia 6.01.2018 o 21:00, rafiii napisał:

witam, mam pytanie- jeśli jeden z dwóch zatrudnionych diagnostów się zwolnił i został tylko jeden to stacja kontroli jako działalność musi być zawieszona ?

diagnosta który został może wykonywać badania?

[...]

 

Kotlet co prawda odgrzewany - bo ze stycznia, więc pewnie nieaktualny - ale napisze i ja dwa słowa:

 

Jeżeli możesz pracować - to pracuj, nawet ze skróconymi godzinami.

Załatwienie kogoś (diagnosty) wyłącznie na tablicę, do listy pracujących na SKP diagnostów (aby były min. 2 osoby), na (martwą) umowę zlecenie, to niewielki problem - dasz sobie przez to odpowiednio dużo czasu na poszukiwania ...

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
piter1973
10 godzin temu, Norbert Jezierski napisał:

na (martwą) umowę zlecenie,

ale diagnosta nie może być zatrudniony na umowę zlecenie ani umowę o dzieło . w rachubę wchodzi tylko umowa o pracę , niekoniecznie na cały etat .

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
cezary
14 minut temu, piter1973 napisał:

diagnosta nie może być zatrudniony na umowę zlecenie

nie polemizuję ale mój zmiennik na innej stacji jest tak zatrudniony i pracuje tam w soboty, to można czy nie można, oto jest pytanie.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Norbert Jezierski
ale diagnosta nie może być zatrudniony na umowę zlecenie ani umowę o dzieło . w rachubę wchodzi tylko umowa o pracę , niekoniecznie na cały etat .
Moze.
Zatrudnienie to zatrudnienie, nie musi byc na umowe o prace :-)

Sent from my Passport using Tapatalk

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
piter1973

oj.

niech wypowie się p.Bogusław Maćkowski , który opracował  "poradę - informację " ( nie wiem jak to nazwać )  w Niezbędniku diagnosty ( zielona książka ) powołując się na akty prawa pracy .

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Paprock
33 minuty temu, piter1973 napisał:

ale diagnosta nie może być zatrudniony na umowę zlecenie ani umowę o dzieło . w rachubę wchodzi tylko umowa o pracę , niekoniecznie na cały etat .

Może, może. Brak doprecyzowanie na jakiej zasadzie stosunek pracy może być zawarty. Wielu diagnostów ciągnie pół etatu na drugiej stacji nie koniecznie na "państwowej" umowie o pracę. Sam jechałem kilka razy na umowie-zleceniu. 

Z tego co wiem, to zespoły kontrolujące sprawdzają "stosunek pracy" i negują takie praktyki jak "działalność gospodarcza - badania techniczne" lub umowy o dzieło przy badaniach.

 

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Mecher
12 godzin temu, Norbert Jezierski napisał:

....Załatwienie kogoś (diagnosty) wyłącznie na tablicę, do listy pracujących na SKP diagnostów (aby były min. 2 osoby), na (martwą) umowę zlecenie, to niewielki problem - dasz sobie przez to odpowiednio dużo czasu na poszukiwania ...

Na pewno nie byłby pierwszy  ani ostatni, który by tak zrobił. 

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
blakop

Słuchaj ekspertów ?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Bogusław Maćkowski
Napisano (edytowane)

Norbert, nie może. 

 

Jeśli powołasz się na opinię Min Inf to mam 2. Jedna Dep Transp Drog mówi może być zatrudnienie diagnosty na um. Cywilno-prawną np. um. zlecenie. Druga Dep Legistacyjnego mówi zatrudnienie diagnosty wylacznie um o prace. 

W tej sytuacji poprosilismy o stanowisko PIP w konkretnej sprawie. 

Tak w skrocie zlecenie 1. mozesz wykonac w dowolnym miejscu np w domu a nie na stanowisku diagnostycznym 2. w dowolnym czasie np poza godzinami pracy stacji. 3. zlecenie wykonujesz samodzielnie bez nadzoru kierownika dyrektora wlasciciela itp. 

PIP odniosla sie do wyroku strony w zakresie ze zatrudnienie lesnika to nie to samo co zatrudnienie diagnosty samochidowego. 

 

No i Norbert pewnie nie czytał Niezbędnika Diagnosty. 

 

Oczywiście co prawnik to bedzie inna opinia jednak Prawo pracy jednoznacznie wskazuje zakaz zastepowania umowy o prace, umowa cywilno-prawna. Do tego kary za taki proceder sa bardzo wysokie dla przedsiebiorcy w Kodeksie pracy. 

 

Aczkolwiek temat jest glebszy. Jesli diagnosci uciejaja od danego wlasciciela stacji i nie chca u niego pracowac to znaczy, ze powinien zmienic profesje. Oczywiscie sytuacje sa losowe jak zgony, emerytury itp. 

 

Z mojego doswiadczenia wynika, ze stacje sa w stanie w 14 dni znalezc diagnoste na um o prace korzystajac np z forum, ogloszen prasowych, albo przekazania informacji do srodowiska motoryzacyjnego. 

W skrajnych przypadkach raz na kilka lat zdarzy sie zamknac stacje z braku diagnostow. W tych skrajnych przypadkach nie szanowano diagnosty i nawet po podniesieniu pensji nikt tam nie chcial przyjsc. 

 

Podsumowujac jesli jest problem wystarczy poradzic sie osoby nadzorujacej stacje w danym Starostwie i on zaproponuje kilka rozwiazan. 

 

PS. W przypadku instruktorow nauki jazdy jest taki sam zapis zatrudnienia instruktora. Tu takze MI zajelo 2 rozne stanowiska. Aczkolwiek PIP w pewnym momencie podala argumenty jak u diagnostow tzn instruktor nie musi wykonywac nauki w trakcie godzin otwartego biura i moze torobic w dowolnym miejscu np w niedziele na stacji paliw. Stad moze byc dla instruktora um cywilno-prawna z naciskiem na zlecenie a nie dzielo. 

 

PS. 2. Skutek uboczny dla diagnostow to walka o ich prawa do urlopu, chorobowego, socjalu tak niektórzy mają dodatki socjalne, staz pracy, przyszla wysokosc emerytury itp

 

PS. 3 Faktem jest, ze to Ministerstwo Infrastruktury jakby sie nie nazywalo od kiedy Polska weszla do Unii robi co w Jego mocy, aby przepisy nie byly jednoznaczne tylko niedopowiedziane. Obojetnie jaka partia by nie sprawowala wladzy Prawo o ruchu drogowym i przepisy wykonawcze sa chyba celowo niedopowiadane. Byl taki okres nie dawno za poprzedniej wladzy gd, ie przepis mowi jedno a Ministerstwow pismach pisalo cos przeciwnego co w procesie legislacji nie przeszlo. 

 

Przywolam tu slowa jednego instruktora nauki jazdy. Przeniosl sie do Irlandii kilka lat temu. Jak pojawia sie w Polsce to powtarza jak jest zachwycony stabilnoscia ich Pord nie wspominajac o wysokosci skladki ZUS i prostocie prowadzenia dzial gosp przy braku porownania ciagle zmiennych i nie jasnych przepisow w Polsce, ktora jest w tej samej Unii. 

Edytowane przez Bogusław Maćkowski
PS.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
aboz

@Bogusław Maćkowski nie mogę się zgodzić z oceną PIP, a to z tej prostej przyczyny, że warunki realizacji umowy cywilno-prawnej określają strony umowy. O ile w przypadku umowy o dzieło jest pewien poważny problem w odniesieniu do funkcjonowania SKP, bo dzieło to niejako pojęcie zamknięte co w przypadku badań jest nie do zrealizowania, to przypadek zlecenia jest całkiem do zaakceptowania. Nie może być przecież tak, że działalność regulowaną wykonuje się nie zważając na przepisy prawa w tym zakresie. Dlatego przy pewnej dowolności zawierania umów zlecenie, strony jednak są zobowiązane do określenia, że czynności będą wykonywane przez uprawnioną osobę, w strukturze SKP i w czasie jej otwarcia, co musi być zgodne z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Hudas

I masz prawo się nie zgodzić. Pamiętaj tylko że:

  • Zawieranie i rozwiązywanie umów cywilnoprawnych powinno odbywać się na zasadach wskazanych w kodeksie cywilnym (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19640160093). Podstawę dla zawarcia umowy o pracę stanowi kodeks pracy (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19740240141).
  • Jeżeli z treści umowy zlecenie wynika konieczność wykonywania pracy w warunkach podporządkowania, osobiście oraz odpłatnie, w określonym miejscu i czasie, to umowa ta jest w rzeczywistości umową o pracę.
  • Przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie. Chodzi tutaj o prowadzenie spraw w zastępstwie i w cudzym interesie. Przyjmujący zlecenie może podjąć się dokonania czynności prawnej w imieniu dającego zlecenie jako jego przedstawiciel albo w imieniu własnym. Jest to umowa polegająca na dołożeniu wszelkich starań przez zleceniobiorcę w celu osiągnięcia założonego celu. Rezultat nie jest tutaj elementem koniecznym, lecz właśnie te działania w celu jego osiągnięcia.
  • Gdy powyższe cechy występują w przypadku umowy zlecenie, pracodawca popełnia wykroczenie przeciwko prawom pracownika. W przypadku kontroli Państwowej Inspekcji Pracy może on zostać ukarany mandatem. Ponadto, jeśli inspektor stwierdzi wykroczenie, to zobowiąże pracodawcę do zawarcia umowy o pracę wstecz i będzie on zobowiązany do wypłaty wszystkich należności ze stosunku pracy, wynagrodzenia urlopowego, nadgodzin, a także wyrównania do minimalnego wynagrodzenia.

     

P.S. Tyle w skrócie. A tak w ogóle to zauważyłem ,że na nowym forum kiedy pojawiła się zakładka POPULARNI AUTORZY  to przybywa postów tzw. sztuka dla sztuki. Nie ważne co, byle by tylko napisać.

  • Piwo 1

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
JANUSZ60
22 minuty temu, Hudas napisał:

na nowym forum ......przybywa postów tzw. sztuka dla sztuki.

Takie posty zawsze były, na nowym tylko bardziej to widać ,,,

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
michal_k
20 godzin temu, Bogusław Maćkowski napisał:

Norbert, nie może.

 

A ja uważam, że może. PORD nie mówi, że zatrudnienie musi być zatrudnieniem w rozumieniu Kodeksu pracy.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Bogusław Maćkowski

Użyto słowa zatrudnienie. Umowa zlecenie to jest nie zatrudnienie tylko wykonanie zlecenia w myśl Kodeksu cywilnego. Natomiast słowo zatrudnienie definiiowane jest w Kodeksie pracy i rozroznia rozne umowy w art 2 z uszczegolowieniem w art 20 do 25. 

Domniemam ze tylko przedsiebiorca robi wszystko aby wykorzystywac nieswiadomych diagnostow i proponiwac im cos co jest wykroczeniem. 

Juz kilka osob tu wykazalo ze nie mozna zatrudniac diagnostow na um. zlecenie i zwracamy na to uwage. Aczkolwiek nie widze problemu, gdyz diagnosci z ktorymi wspolpracuje nie tylko w swoim miescie sa na um o prace. 

 

Skoro nie prawnie to ujmę to jak dla facetów wzrokowców: w art 83 Pord NIE zapisano wymogu ze Stacja zleca wykonywanie badań tylko zatrudnia diagnostów. Podkreslam ZATRUDNIA a NIE ZLECA. Jednoczesnie w Kp zabrania się zastępowania umowy o pracę, umową cywilno-prawną np. zlecenia. 

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
michal_k
Napisano (edytowane)
10 godzin temu, Bogusław Maćkowski napisał:

Użyto słowa zatrudnienie.

 

Nawet inspektorzy pracy używają słów "zatrudnić na umowę zlecenie", więc nie można powiedzieć, że chodzi tylko o umowę o pracę.

 

Poza tym, starosta nie jest od tego, by bawić się w PIP i stwierdzać, że przedsiębiorca powinien zawrzeć umowę o pracę. Ważne, że warunek jest spełniony, tzn. diagnosta "zatrudniony".

Edytowane przez michal_k

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
blakop

Ważne jest, że na chwilę obecną nadzór pozostaje w starostwach i każde z nich samodzielnie dokonuje interpretacji prawa. W przypadku braku odwołania przez którąkolwiek ze stron, to nawet dwa skrajnie odmienne stanowiska dwóch różnych organów nadzoru są w świetle prawa poprawne i obowiązujące.

Zatem żaden z Was nie powinien mówić co można, a co nie, a jedynie co można na jego terenie.

 

Parafrazując zatem znany film - "obaj macie rację i obaj się mylicie" :)

 

No chyba, że patrzymy na rangę, to Michał jako wyższy rangą ma więcej racji ;)

  • Lubię 1

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
UDS-MON

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1), MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW2) ORAZ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie badań technicznych pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji i innych pojazdów użytkowanych w sposób szczególny

 

§ 3. [Upoważnienie do przeprowadzania badań technicznych pojazdów]

1. Na wniosek kierownika komórki lub jednostki organizacyjnej, której stacja kontroli pojazdów podlega, kierownicy jednostek nadzorujących, o których mowa w § 2, wydają upoważnienia do przeprowadzania badań technicznych pojazdów, jeżeli stacja ta:

1) spełnia wymagania techniczno-organizacyjne określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) zatrudnia co najmniej jednego uprawnionego diagnostę;

To jakaś dyskryminacja, w służbach mundurowych można a w skp cywilnych już nie?

 

 

 

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.


×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.