Skocz do zawartości

Czy trzeba złożyć wniosek o zezwolenie dla SKP do starostwa?


;Andrzej
 Share

Rekomendowane odpowiedzi

Mam pozytywną opinie z TDT . Starostwo powiatowe karze mi złozyc wszystkie dokumenty - zaswiadczenie o niekaralnosci, ZUS,US(opłata 480 zl).( mimo ze jestem juz wpisany do rejestru stacji kontroli pojazdow )

Czy maja racje?

Słyszalem ze inne starostwa tego nie wymagaja,podobno wystarczy opinia zTDT.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Czy maja racje?

Słyszalem ze inne starostwa tego nie wymagaja,podobno wystarczy opinia zTDT.

 

Oczywiście że ma rację . Wynika to bezpośrednio z Ustawy PORD Dz.U. 108 z2005 tekst jednolity + zmiany

Art. 83a. 1. Organem własciwym do prowadzenia rejestru przedsiebiorców prowadzacych

stacje kontroli pojazdów jest starosta własciwy ze wzgledu na miejsce wykonywania działalnosci

objetej wpisem.

2. W przypadku gdy przedsiebiorca wykonuje działalnosc gospodarcza, o której mowa w art. 83

ust. 2, w jednostkach organizacyjnych połoonych na obszarze rónych powiatów, jest on

obowiazany uzyskac wpis w odrebnych własciwych rejestrach na kada z tych jednostek.

a wcześniej :

3. Stacje kontroli pojazdów moe prowadzic przedsiebiorca, który:

1) posiada siedzibe lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) nie jest przedsiebiorca, w stosunku do którego otwarto likwidacje lub ogłoszono upadłosc; (dla tego zaś z ZUS i US)

3) nie był prawomocnie skazany za przestepstwo popełnione w celu osiagniecia korzysci

majatkowej lub przestepstwo przeciwko dokumentom - dotyczy osoby fizycznej lub członków (dla tego zaś o nie karalności uwaga ważne tylko 6mieś oile nie 3mieś)

organów osoby prawnej;

4) posiada wyposaenie kontrolno-pomiarowe oraz warunki lokalowe gwarantujace wykonywanie

odpowiedniego zakresu badan technicznych pojazdów zgodnie ze szczegółowymi warunkami

przeprowadzania tych badan;

5) posiada poswiadczenie zgodnosci wyposaenia i warunków lokalowych z wymaganiami

odpowiednio do zakresu przeprowadzanych badan wpisanego do rejestru przedsiebiorców

prowadzacych stacje kontroli pojazdów;

6) zatrudnia uprawnionych diagnostów. (wykaz diagnostów ich imienne upoważnienia )

4. Poswiadczenie, o którym mowa w ust. 3 pkt 5, wydaje za opłata, w drodze decyzji, Dyrektor

Transportowego Dozoru Technicznego, po dokonaniu sprawdzenia stacji kontroli pojazdów.

Poswiadczenie zachowuje wanosc do czasu zmiany stanu faktycznego, dla którego zostało

wydane, nie dłuej ni przez 5 lat od daty jego wydania.

wybaczcie braki literek ale to wina PDF dla tego wolę pracować w Wordzie

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Panowie - spokojnie.

Mało szczegółów w zapytaniu??

Jeśli ma już wpis do rejestru działalności regulowanej SKP - to nie ma żadnego nowego wniosku - wpis jest bezterminowy, jeśli to inna stacja to nowy wpis po złożeniu wniosku wraz z oswiadczeniem bez załączników.

Przedsiebiorca ma mieć w firmie dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów ustawowych a starosta to sprawdza na kontroli.

Inna sytuacja gdy przedsiebiorca został wykreślony z rejestru i teraz stara sie jeszcze raz o wpis, to oczywiscie musi złozyc wniosek do starosty wraz z oświadczeniem i uiścić opłate 400 zł za wpis.

 

A z ciekawości to żądają zaswiadczenia o nie zaleganiu z podatkami i ZUS ??

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jestem na stanowisku abc .Jeżeli przedsiębiorca jest wpisany w rejestr firm prowadzących SKP to nie można od niego pobierac dokumentów już danych.

Cała dokumentacja jest już przedłożona.I faktycznie jest to sprawa bezterminowa.

Oczywiście z wyjątkami jak pisał abc :D

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

:Andrzej bądź uprzejmy dodać czy posiadałeś przed 1.01.2005r. zezwolenie starosty czy jesteś nowym przedsiębiorcą chcącym prowadzić po 1.01.2005r. stację kontroli pojazdów bo ta data wszystko przesądza.

 

Tak jak to Tobie napisał ABC jeśli posiadałeś zezwolenie (mam, że w tym czasie nie wykonywałeś badań bo miałeś tylko kilka tygodni na uzyskanie wpisu do rejestru działalności regulowanej - opisz więcej szczegółów bo Twa radość w styczniu 2006 że uzyskałeś już certyfikat TDT a jeszcze nie jesteś wpisany do rejestru działalnoścui regulowanej jest zadziwiająca) wówczas wpis dokonywany jest z urzędu bez wniosku a jedynie oświadczenia.

 

O ile wiem a trochę się znam od 1.01.2005r. nie jest już wymagane zaświadczenie o niezaleganiu oraz regon.

 

Jeśli natomiast jesteś nowym przedsiębiorcom zapraszam Cię do zapoznania się z procedurą uzyskania zaświadczenia o wpisie do działalności regulowanej:

http://www.norcom.com.pl/nowe_forum/viewtopic.php?t=138 i nie 480 tylko 400 zł. na rzecz Skarbu Państwa.

 

Zaświadczenie o wpisie nie ma terminu jednak jest ważne tak długo jak spełnia się art. 83 czyli brak np. ważności certyfikatu TDT czy legalizacji analizatora spalin czy słynny brak KRS powoduje wszczęcie postępowania o wykreślenie stacji z rejestru.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

podaje wiecej danych , stacje prowadze nieprzerwanie od 12 lat , opinie TDT ODEBRALEM 10.12.2005 , zezwolenie ze Starostwa mam wazne do 15.03.2006. Wpis do rejestru przedsiebiorcow prowadzacych SKP mam od 23.12.2004

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

jeśli nie jest to Warsztat Szkolny czy też Gospodarstwo pomocnicze - to możesz spać spokojnie.

Na 100% nie musisz składać żadnego wniosku i uiszczać opłat.

Natomiast co do dokumentów to już zależy od Starosty, może w ramach kontroli żądać każdego dokumentu potwierdzającego spełnienie warunków wymaganych dla SKP zawartych w art. 83 ustawy prawo o ruchu drogowym

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Natomiast co do dokumentów to już zależy od Starosty

Czysta racja. Na odczepnego z końcem roku pisałem oświadczenie o spełnieniu warunków. Chciał, niech ma.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W naszym przypadku wystarczyły ksera wszystkich dokumentów: niekaralność, niezaleganie z podatkami do skarbówki i ZUS, KRS itd. Ponieważ wszystkie te dokumenty mieliśmy w miarę aktualne - obyło sie bez dodatkowych kosztów.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Podane fakty:

Stacja działa od 12 lat i posiada zezwolenie straosty. (terminowe i ważne do 15.03.2006r.)

Zaświadczenie o wpisie do działalności regulowanej przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów uzyskano: 23.12.2004r.

Wnioskuje zatem skoro zezwolenie starosty było ważne do 15.06.2006r. więc scertyfikat ITS był ważny do tej daty. Inaczej jest nie wytłumaczalny podany termin w zezwoleniu starosty.

Decyzja TDT otrzymana 10.12.2005r.

 

(Dz. U. z 2004r. Nr 173, poz. 1808) - przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej.

Art. 73. 3. Przedsiębiorców, którzy w dniu wejścia w życie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej posiadają ważne zezwolenie na wykonywanie działalności gospodarczej, określonej w ustawach, o których mowa w art. 5, 16, 18, 20, 22-ustawa Prawo o ruchu drogowym, 28, 34, 36, 37, 41, 50, 52, 54, 61-63, wpisuje się z urzędu do rejestru działalności regulowanej, określonego w tych ustawach zgodnie z zakresem zezwoleń, o ile z przepisów ustawy nie wynika szerszy zakres wykonywania działalności.

5. Do dnia doręczenia przedsiębiorcy zaświadczenia o dokonaniu wpisu do rejestru działalności regulowanej zachowują moc zezwolenia na wykonywanie działalności gospodarczej wydane na podstawie ustaw, o których mowa w ust. 3.

8. Organ prowadzący rejestr działalności regulowanej potwierdza dokonanie wpisu do rejestru poprzez wydanie zaświadczenia, nie później niż do dnia 31 grudnia 2004 r.

 

Oznacza to, że w dniu 23.12.2005r. poprzednie zezwolenie starosty starcilo ważność z mocy ustawy. Od tego dnia otrzymaliście zaświadczenie o wpisie do działalności regulowanej.

 

(Dz. U. z 2004r. Nr 173, poz. 1807) - ustawa o swobodzie działalności gospodarczej.

Art. 66. 5. Przedsiębiorca jest obowiązany zgłosić zmianę danych wpisanych do rejestru w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych.

Oznacza to, że w ciągu 14 dni musicie powiadomić straostę o uzyskaniu decyzji TDT-5,50 zł. w znaczkach skarbowych - z praktyki powiadomienie jest telefoniczne gdyż TDT przesyła oryginał decyzji również staroście i z urzędu odnotowywana jest zmiana zakresu wpisu przedłużająca go o kolejne 5 lat.

Nie potrzeba wówczas żadnych oświadczeń, kserokopi jakich kolwiek dokumentów oprócz decyzji TDT jeśli jakimś cudem nie dotrze do starosty.

PS. nie ma podstawy prawnej od 1.01.2004r. do żądania od stacji zaświadczeń o niezaleganiu z US lub ZUS (zniesiono z tym dniem taki obowiązek). Za to przedsiębiorca nie może być w upadłości lub w trakcie likwidacji.

 

 

Starostwo powiatowe karze mi złozyc wszystkie dokumenty - zaswiadczenie o niekaralnosci, ZUS,US(opłata 480 zl).( mimo ze jestem juz wpisany do rejestru stacji kontroli pojazdow )

 

Odpowiedź pierwsza brzmi: nie ma prawa żądać dokumentów tylko dlatego, że stacja uzyskała poświadczenie TDT, musi w tym celu wszcząć oficjalne postępowanie kontrolne zgodnie z procedurą określoną w ustawie o swobodzie dzialalności gospodarczej lub wystosować odpowiednie wezwanie.

 

Ale nie jest tak pięknie. Są wyjątki:

Art. 70. (ustawa o sw.dz.gosp.) Spełnianie przez przedsiębiorcę warunków wymaganych do wykonywania działalności regulowanej podlega kontroli, w szczególności przez organ prowadzący rejestr danej działalności. Przepis art. 57 stosuje się odpowiednio.

 

Art. 83b. 1. (Dz. U. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) Nadzór nad stacjami kontroli pojazdów sprawuje starosta.

2. W ramach wykonywanego nadzoru starosta:

1) co najmniej raz w roku przeprowadza kontrolę stacji kontroli pojazdów w zakresie:

 

Jeżeli to żądanie wynika z przeprowadzonej kontroli (z pisemnym upoważnieniem do kontroli) wówczas Starosta może wszystko, po to by sprawdzić czy składane oświadczenia są zgodne ze stanem faktycznym i prawdą. Jeżeli natomiast składacie jakiś wniosek wówczas starosta żąda okazania stosownych dokumentów potwierdzających zmianę bądź przyjmuje Wasze oświadczenie wynikające z przepisów.

 

Odpowiedź druga: jeśli żądanie wynika z faktu prowadzenia kontroli o której mowa w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej (może być standardowa minimum raz w roku lub na wniosek - skargę itp) lub w wyniku złożenia przez Was wniosku o zmianę wpisu w rejestrze wówczas Starosta może żądać ośwadczeń i dokumentów.

 

Wyjątek był jeden, gdy wpisywano Was z urzędu do rejestru działalności gospodarczej lub gdy otworzycie nową stację wówczas piszecie tylko oświadczenia.

 

W żadnym wypadku starosta nie posiada obecnie uprawnień do żądania dokumentów potwierdzających nie zaleganie. Nawet jeśli to stwierdzi to i tak nie wykreśli stacji z rejestru bo nie ma podstawy prawnej. Na potwierdzenie, że przedsiębiorca nie jest w likwidacji w przypadku osoby prawnej (Sp. Jawna - na prawach os. prawnej, Sp. z o.O., S.A.) żąda się aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców KRS i wówczas widnieje tam zapis o likwidacji bądź upadłości. W przypadku osoby fizycznej przedsiębiorca składa oświadczenie pisemne przed przedsiębiorcą. Należy pamiętać, iż za złożenie oświadczenia niezgodnego z prawdą decyzji zakazującej prowadzenia stacji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

Te 480 zł. już ktoś sprostował na 400zł. a zmiany liczy się 50%.

 

I tu pamiętajcie, że większość zgłaszanych zmian wpisu jest darmowa, tzn. tylko płacicie 5zł. za wniosek i 0,50 zł. za załączniki no i 15 zł. od pełnomocnictwa jak przedsiębiorca osobiście nie pofatyguje się do biura.

 

Natomiast wspomniane 200zł. płacicie tylko wtedy jak wnioskujecie o zwiększenie zakresu badań np. z stacji podstawowej na okręgową. Wynika to z ustawy o opłacie skarbowej.

 

Odp. 3. Pamiętajcie kto sprawuje nadzór bo jak czegoś teraz starosta nie będzie mógł to zrobi kontrolę. Jest takie powiedzonko: kto nie pracuje nie popełnia błędów. Byłby to cios poniżej pasa, jeśli przedstawiciel starosty by tak podszedł, ale wówczas można przy ciągle zmieniających się przepisach znaleźć mnóstwo naruszeń uprawniających do zamknięcia stacji.

 

Odpowiedź 4: Jeśli przypadkowo żądanie uzupełnienia dokumentów nałożyło się z czasem, gdy stacja uzyskała poświadczenie TDT to Starosta może żądać od stacji dodatkowych dokumentów zakresie objętym wpisem w każdym czasie. Wynika to z przepisów wprowadzających ustawę o swobodzie działalności gospodarczej:art. 73 ust. 6. Organ prowadzący rejestr działalności regulowanej może wezwać przedsiębiorcę do uzupełnienia danych objętych zakresem wpisu, w terminie 90 dni od dnia doręczenia wezwania.

 

 

Mam nadzieję, że odpowiedź jest wyczerpująca. Zaznaczam, że dotyczy tylko omawianej sytuacjji.

PS. Czasami się zastanawiam, dlaczego nie poszedłem na aplikację radcowską. :lol:

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zgodnie z konstytucją nikt nie sprawuje nadzoru nad urzędnikami nadzorującymi SKP. Jak sama nazwa mówi jest to samorząd grodzki bądź powiatowy. Można się od ich decyzji odwołać do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Nad wszystkimi instytucjami nadzór sprawuje Najwyższa Izba Kontroli. W niektórych incydentalnych przypadkach dla starosty wiążąca jest decyzja wojewody (np. geodezja, uchwały rady miasta), ale to nie dotyczy stacji.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

to jak to jest, obowiązują nas przepisy prawa uchwalane przez sejm, rozporządzenia wydawane przez ministra, badania są urzędowe, a nadzór nad skp i wszystkim co się z tym wiąże może mieć każdy kogo upoważni starosta nie patrząc na kompetencje i nad min nie ma nadzoru?

a już wiem - to polska właśnie , kraj absurdu.

przepraszam za ton.

pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

 Share

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.