Skocz do zawartości

Badanie pojazdu zabytkowego.


Psuj

Rekomendowane odpowiedzi

"Badania diagnostyczne związane z dopuszczeniem do ruchu i rejestracją pojazdów zabytkowych w świetle nowych rozporządzeń ustawy o ruchu drogowym."

 

dr inż. Janusz Peszak

 

1. RUCH OCHRONY POJAZDÓW ZABYTKOWYCH W POLSCE

 

Zainteresowanie przeszłością, któremu oddają się z prawdziwą pasją zarówno naukowcy jak i amatorzy nie ominęło również motoryzacji. I nie ma się czemu dziwić - stosunkowo krótki okres rozwoju tej dziedziny techniki (w 1986 roku obchodzono 100-lecie) pozwolił na zachowanie znacznej liczby pojazdów, nawet tych najstarszych. Dodatkowym walorem zabytkowych wehikułów jest, jak sądzę, to, że nie tylko można je podziwiać na muzealnych ekspozycjach, ale również, po doprowadzeniu do pełnej sprawności technicznej, pokazywać je w ruchu, doznając podobnych wrażeń i emocji, jakim podlegali nasi przodkowie.

 

Zainteresowanie starą motoryzacją na teren Polski zostało przeniesione z krajów zachodnich. Tam już w latach dwudziestych organizowano rajdy wehikułów zbudowanych w końcu XIX wieku, czego najlepszym przykładem może być do dziś rozgrywany wyścig na trasie Londyn - Brighton.

 

Dwie wojny światowe, które przetoczyły się przez nasz kraj w okresie 100 lat rozwoju motoryzacji, sytuacja gospodarczo-polityczna przed i po II wojnie, ciągłe niedobory taboru samochodowego i wreszcie wywóz najcenniejszych egzemplarzy na zachód - wszystko to spowodowało, że liczba zachowanych pojazdów pretendujących do miana zabytków na początku lat sześćdziesiątych szacowana była na poziomie kilkuset sztuk, z czego zaledwie kilkadziesiąt było zachowanych w stanie oryginalnym i mogło się poruszać o własnych siłach.

 

W 1961 roku w Katowicach działacze Automobilklubu Śląskiego zorganizowali pierwszy w Polsce Zlot Pojazdów Zabytkowych. Następne odbyły się po kilkuletniej przerwie w Warszawie i ponownie w Katowicach. W 1970 roku w Automobilklubie Śląskim zarejestrowano pierwszą grupę zrzeszającą miłośników starej motoryzacji pod nazwą Veteran Car Club (istnieje do dzisiaj jako Koło Pojazdów Zabytkowych Automobilklubu Śląskiego). Już wkrótce podobne Koła powstały przy Automobilklubach w Poznaniu, Krakowie, Lublinie. Zaczęto organizować zloty i rajdy zabytkowych samochodów i motocykli, na których rozgrywano konkurencje sportowe (jazdy na orientację, próby regularności, próby zręczności kierowania pojazdem) na wzór rajdów przedwojennych, a także punktowano wiek, stopień oryginalności i wiek pojazdów.

 

W obliczu żywiołowego rozwoju imprez dla weteranów szos Polski Związek Motorowy powołał wyłonioną spośród działaczy klubowych jednostkę koordynującą te działania pod nazwą Podkomisja (obecnie Zespół) ds. Pojazdów Zabytkowych. Wybranym przez Zespół rajdom nadano rangę Eliminacji Mistrzostw Polski i, podobnie jak w innych dziedzinach sportów motorowych, corocznie zwycięzcom przyznawany jest tytuł Mistrza Polski w Rajdach Pojazdów Zabytkowych. Od 2000 roku PZMot jest członkiem kandydatem FIVA (Federation Internationale Vehicules Anciennes), międzynarodowej organizacji zrzeszającej kluby zajmujące się tematyką pojazdów zabytkowych.

 

 

2. PODSTAWY PRAWNE REJESTRACJI POJAZDÓW ZABYTKOWYCH

 

Definicję pojazdu zabytkowego w polskim ustawodawstwie po raz pierwszy określa Prawo o Ruchu Drogowym (Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Dział I, Art. 2., p.39.): "pojazd zabytkowy - pojazd, który na podstawie odrębnych przepisów został wpisany do rejestru zabytków lub ujęty w centralnej ewidencji dóbr kultury".

 

Jak widać definicja ta nie precyzuje konkretnych wymogów, jakie musi spełniać pojazd, aby był uznany jako zabytkowy. Do czasu opracowania takowych, kwalifikacja powinna opierać się na ogólnych zasadach kwalifikacji zabytków określonych w Ustawie o Ochronie Zabytków oraz zasadach opracowanych przez instytucje o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym, zajmujące się problematyką pojazdów zabytkowych, spośród których należy wymienić w pierwszym rzędzie FIVA, Zespół d/s Pojazdów Zabytkowych powołany przy Zarządzie Głównym Polskiego Związku Motorowego, a także specjalistyczne firmy rzeczoznawcze, wśród których wyróżnia się niemiecka firma rzeczoznawcza DEKRA z jej oddziałem DEKRA Polska, posiadająca w swych strukturach wyspecjalizowany pion rzeczoznawstwa samochodowego zajmującego się wyłącznie pojazdami zabytkowymi.

 

Wg definicji FIVA "pojazd zabytkowy to pojazd z napędem mechanicznym, którego wiek przekroczył 20 lat, zachowany i utrzymany w warunkach historycznie odpowiadających oryginałowi, znajdujący się w posiadaniu osoby lub instytucji, która go utrzymuje ze względu na wartość techniczną i historyczną, a nie jako środek do codziennego użytku".

 

DEKRA dla w/w pojazdów wprowadza nazwę "oldtimer" i rozszerza w/w definicję o: - pojazdy, których wiek przekroczył 10 lat, tzw. youngtimery, - pojazdy dla amatorów, tzw. "pojazdy kolejcjonerskie" - wszystkie pojazdy, bez względu na wiek, pozostające poza normalnym obrotem handlowym.

 

Zasady rejestracji pojazdów zabytkowych określone są w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 19 czerwca 1999r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów opublikowanym w Dzienniku Ustaw Nr 59 poz. 632. W w/w Rozporządzeniu określono, że w przypadku zgłoszenia do pierwszej rejestracji pojazdu zabytkowego nie wymaga się świadectwa homologacji (Roz. 2, par.2, ust.6.); ponadto oprócz dokumentów koniecznych do rejestracji współczesnego pojazdu właściciel jest dodatkowo dołączyć:

- uwierzytelnioną kopię decyzji w sprawie wpisania pojazdu, jako dobra kultury, do rejestru zabytków lub dokument potwierdzający ujęcie pojazdu w centralnej ewidencji dóbr kultury,

- zaświadczenie z przeprowadzonego badania co do zgodności z warunkami technicznymi, o którym mowa w art. 68 ust. 12 ustawy Prawo o Ruchu Drogowym,

- protokół z oceny stanu technicznego pojazdu zabytkowego (par. 2, ust.8).

 

Cytowany powyżej art. 68 ust.12 ustawy mówi o warunkach technicznych, określonych w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 01 kwietnia 1999, opublikowane w Dz. U. Nr 44 z dn. 15 maja 1999r., w którym czytamy: "par.1,ust.1: pojazd uczestniczący w ruchu powinien odpowiadać warunkom technicznym określonym w niniejszym rozporządzeniu". Ale już w ust. 2. p.3 czytamy, że przepis ust. 1 nie dotyczy pojazdów zabytkowych. W tym samym Dzienniku Ustaw opublikowano Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 01 kwietnia 1999 w sprawie zakresu i sposobu badań przeprowadzenia badań pojazdów zabytkowych i pojazdów marki SAM co do zgodności z warunkami technicznymi.

 

W par.1 ust.1 rozporządzenia czytamy, że warunkiem wykonania badania pojazdu zabytkowego co do zgodności z warunkami technicznymi (nie bardzo wiadomo jakimi, bowiem te, o których mowa w rozporządzeniu cytowanym powyżej nie dotyczą pojazdów zabytkowych) jest złożenie w jednostce upoważnionej do przeprowadzenia takiego badania:

- uwierzytelnionej kopii decyzji o wpisaniu pojazdu jako dobra kultury do rejestru zabytków albo dokumentu potwierdzającego ujęcie pojazdu w centralnej ewidencji dóbr kultury,

- opisu technicznego pojazdu wg załącznika nr 1 do rozporządzenia.

 

Ust. 2 rozporządzenia mówi, że badanie pojazdu zabytkowego co do zgodności z warunkami technicznymi przeprowadza się przed pierwszą rejestracją tego pojazdu, jako jego pierwsze badanie techniczne.

Badanie to , zgodnie z par.3 rozporządzenia, polega na sprawdzeniu prawidłowości działania poszczególnych zespołów i mechanizmów pojazdu, w szczególności pod względem bezpieczeństwa jazdy. Zakres badania określono w załączniku nr 4 do rozporządzenia. W załączniku tym wytypowano 11 zespołów i parametrów pojazdu (ogumienie, światła, układ hamulcowy, skuteczność hamowania, układ kierowniczy, podwozie, nadwozie, instalacja elektryczna, emisja spalin, zadymienie, hałas zewnętrzny na postoju), które mają być podczas badania ocenione w porównaniu do warunków technicznych (w domyśle - aktualnie obowiązujących współczesne pojazdy). Na tej podstawie diagnosta może wnioskować ograniczenia w sposobie używania pojazdu, obejmujące:

- ograniczenie prędkości dopuszczalnej,

- zakaz przewozu pasażerów,

- zakaz przewozu ładunków,

- zakaz ciągnięcia przyczep,

- zakaz jazdy przy zmniejszonej widoczności,

- zakaz jazdy po autostradzie i drodze ekspresowej,

- inne, (w domyśle, według uznania).

 

Jak widać, w/w rozporządzenia nie dają odpowiedzi, jakie warunki musi spełnić pojazd zabytkowy, aby był dopuszczony do ruchu. Od decyzji diagnosty zależy, czy stwierdzone odstępstwo od warunków technicznych aktualnie obowiązujących dla pojazdów współczesnych jest dopuszczalne bezwarunkowo, czy i w jakim stopniu ogranicza sposób jego używania, czy wreszcie stanowi podstawę do niedopuszczenia pojazdu do ruchu. Należy podkreślić, że w myśl zmienionej ustawy - Prawo o Ruchu Drogowym z 6.IX.2001 pojazdy zabytkowe nie podlegają okresowym badaniom technicznym. Badanie takie wykonywane jest jedynie przed pierwszą rejestracją pojazdu.

 

 

3. PROBLEMY OCENY STANU TECHNICZNEGO POJAZDÓW ZABYTKOWYCH

 

Rozwój konstrukcji samochodu na przestrzeni wieku był najbardziej widoczny w pierwszym trzydziestoleciu istnienia samochodu. Pojazdy z początku wieku w porównaniu do tych z końca lat trzydziestych mają więcej różnic niż cech wspólnych. Różnice dotyczą nie tylko kształtu nadwozi i wystroju wnętrz, ale przede wszystkim parametrów i rozwiązań konstrukcyjnych i związanych z tym osiągów. Większość rozwiązań technicznych, uznanych dzisiaj za standard, powstała właśnie w pierwszym trzydziestoleciu XX wieku. Dostosowanie parametrów pojazdów zabytkowych do współczesnych wymogów technicznych obowiązujących dla pojazdów aktualnie dopuszczanych do ruchu po drogach publicznych jest w wielu przypadkach niemożliwe, a ze względu na wartości historyczne pojazdu - niedopuszczalne.

 

Poniżej przedstawiono najistotniejsze różnice w konstrukcji i wyposażeniu pojazdów zabytkowych w porównaniu do aktualnych wymagań, z którymi może spotkać się diagnosta podczas przeprowadzania badania, jak również wymieniono te parametry, których adaptacja do współczesnych wymagań według autora jest możliwa i bezwzględnie konieczna, jeśli pojazd zabytkowy ma się poruszać po drogach publicznych (uwagi w nawiasach).

 

Nadwozie:

- wystające (ostre) elementy zewnętrzne, ozdoby i znaki firmowe (jeśli to możliwe, zalecana przebudowa zamocowania ze sztywnego na elastyczne),

- wystające, ostre elementy w kabinie kierowcy, brak zaokrągleń deski rozdzielczej,

- szyby ze szkła jednowarstwowego, niehartowanego (bezwzględnie należy wymagać szyb hartowanych lub klejonych, odpowiednio oznakowanych lub posiadających świadectwo producenta określające rodzaj szyby; z uwagi na jednostkowe wytwarzanie szyb nie jest konieczne świadectwo homologacji),

- brak wycieraczki szyby przedniej lub wycieraczka z napędem ręcznym,

- brak urządzenia spryskiwacza szyby przedniej,

- odmienny od współczesnego układ zespołów sterujących np. pedał przyspieszania pomiędzy pedałami sprzęgła i hamulca, sterowanie przyspieszaniem dżwignią umieszczoną na kole kierownicy,

- brak pasów bezpieczeństwa,

- ograniczona widoczność do tyłu, okno tylne o małej powierzchni,

- drzwi otwierane przeciwnie do kierunku jazdy,

- brak lusterka wstecznego (należy wymagać przynajmniej lusterka od strony kierowcy, w przypadku ograniczonej widoczności do tyłu - lusterek wstecznych po obu stronach pojazdu),

- sygnał dżwiękowy o odmiennej konstrukcji (np. trąbka z gumową gruszką) lub wydający przeraźliwy dźwięk (jeśli pojazd posiada odpowiednią instalację elektryczną należy wymagać dodatkowego, współczesnego sygnału dżwiękowego),

- błotniki o niewłaściwych parametrach geometrycznych.

 

Oświetlenie

- światła drogowe o ograniczonej światłości np. z uwagi na ograniczoną moc żarówek, obniżone własności odblaskowe luster, żarniki acetylenowe (w przypadkach nie spełnienia aktualnych wymogów pojazd może być dopuszczony tylko do jazdy w dzień lub z prędkością ograniczoną do 40 km/h),

- światła mijania - ograniczona światłość, brak lub nie stosowany dzisiaj system zmiany np. przez pochylenie reflektora lub zastosowanie dodatkowej żarówki, światła mijania symetryczne, brak wyraźnej granicy światłocienia (dopuszczenie do ruchu j.w. z wyjątkiem, kiedy pojazd jest wyposażony w światła mijania symetryczne),

- wzajemna odległość świateł mijania mniejsza niż 600 mm, wysokość mniejsza niż 500 mm,

- kierunkowskazy - brak lub nie stosowany dzisiaj system np. kierunkowskazy ramieniowe, pojedynczy kierunkowskaz strzałkowy, niewłaściwe położenia lamp (bezwzględnie należy zabudować dodatkowe światła kierunkowskazów, spełniające współczesne wymagania),

- oświetlenie tylne: światła pozycyjne i stop - brak lub lampy pojedyncze umieszczone z jednej strony lub w osi pojazdu, światła o ograniczonej widoczności, niewłaściwe położenie lamp (bezwzględnie należy zabudować dodatkowe światła spełniające współczesne wymagania),

- brak świateł odblaskowych tylnych (należy zabudować światła spełniające współczesne wymagania),

- brak oświetlenia wskaźników na tablicy rozdzielczej (zabudowanie dodatkowego oświetlenia lub dopuszczenie do jazdy tylko w dzień),

- brak lampek kontrolnych świateł drogowych (zabudowanie dodatkowych lampek kontrolnych lub dopuszczenie do jazdy tylko w dzień),

- brak lampek (lampki) kontrolnej świateł kierunkowskazów (uwaga j.w.),

- brak świateł przeciwmgielnych,

- brak świateł cofania.

 

Hamulce - hamulec roboczy działa tylko na jedną oś (dopuszczenie do ruchu z ograniczoną prędkością, np. dla pojazdu wolnobieżnego 25 km/h),

- układ hydrauliczny jednoobwodowy,

- układ mechaniczny,

- odmienny system hamowania, np. hamulec zasadniczy działa na wał napędowy i jest sterowany nożnie, hamulec pomocniczy i postojowy działa na koła tylne i jest sterowany ręcznie (dopuszczenie do ruchu z ograniczoną prędkością, np. dla pojazdu wolnobieżnego).

 

Skład spalin, układ wydechowy

- przekroczenie dopuszczalnych wartości zawartości toksycznych składników spalin (w przypadku, gdy pojazd fabrycznie był wyposażony w katalizator należy wymagać sprawności tego urządzenia),

- przekroczenie dopuszczalnych wartości poziomu hałasu zewnętrznego,

- wylot rury wydechowej skierowany na prawą stronę.

 

Silnik

- silnik dwusuwowy,

- otwarty układ odpowietrzania skrzyni korbowej,

- brak układu pochłaniania par paliwa,

- zbiornik paliwa umieszczony w komorze silnikowej, z wlewem w komorze silnikowej,

- zbiornik paliwa umieszczony w kabinie kierowcy lub w przedziale pasażerskim.

Zawieszenie

- amortyzatory o obniżonej skuteczności działania, wynikającej z odmiennej konstrukcji, np. cierne, hydrauliczne ramieniowe, jednostronnego działania,

- rozstaw kół mniejszy od stosowanego we współcześnie produkowanych pojazdach,

- niewielki prześwit stosowany w pojazdach sportowych.

 

Układ kierowniczy

- powiększony luz przekładni kierowniczej, wynikający z jej specyficznej konstrukcji, np. przekładnia planetarna w samochodach Ford T.

 

Układ przeniesienia napędu

- twarda praca sprzęgła, szarpania przy włączaniu sprzęgła, wynikające z konstrukcji, np. w przypadku sprzęgła stożkowego z okładziną skórzaną,

- skrzynia biegów niezsynchronizowana, w małych pojazdach z lat dwudziestych brak biegu wstecznego,

- tylny most bez mechanizmu różnicowego, np. w samochodzie Skoda Popular z 1934r.,

- wycieki oleju przez uszczelnienia wału korbowego silnika, wałków skrzyni biegów i wałka atakującego tylnego mostu, wynikające z konstrukcji uszczelnień, często labiryntowych lub z pierścieniem filcowym (w skrajnych przypadkach można zażądać zabudowania wanien ściekowych pod w/w zespołami, wyposażonych w korki spustowe).

 

Ogumienie

- ogumienie pełne, tzw. masywy.

 

 

 

4. ZASADY BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH

 

Sposób przeprowadzenia badania diagnostycznego pojazdu zabytkowego może być zbliżony do badania pojazdu współczesnego z zastrzeżeniem, że nie każdy "oldtimer" przebrnie bez szwanku będącą już dzisiaj standardem na stacjach linię diagnostyczną, wyposażoną w testery amortyzatorów i szarpaki.

 

Nawet wjazd na stanowisko rolkowe do badania hamulców dla pojazdów o małym rozstawie kół czy małym prześwicie, może być problemem. Stąd badania te należy przeprowadzać z dużą rozwagą, konsultując ich zakres z właścicielem pojazdu, który przecież jak nikt inny zna możliwości swego wehikułu. Należy przy tym mieć na uwadze często znaczną wartość pojazdu i odpowiedzialność wykonującego badania za ewentualne zniszczenia.

 

Poniżej przedstawiono kilka sugestii i porad, będących wynikiem własnych doświadczeń autora, zebranych podczas wieloletniej eksploatacji zabytkowych pojazdów, a także bezpośrednich kontaktów ze środowiskami związanymi ze starą motoryzacją.

 

1.

Zespoły samochodu powinny być technicznie sprawne, w stanie odpowiadającym założeniom producenta. Znajomość tych założeń może z pewnością sprawiać trudności, szczególnie, że w dostępnej literaturze brak informacji z w/w dziedziny. Należy zatem przyjąć, że zespół nie wykazujący zewnętrznych objawów nadmiernego zużycia (powiększone luzy, wycieki, zatarcia itp.) pracuje prawidłowo. Wyjątkiem są, o czym już wcześniej wspomniano, wycieki przez uszczelnienia wału korbowego silnika i przekładni, wynikające z właściwości stosowanych w tamtych czasach uszczelnień.

 

2.

Bardzo ważny etap badania to oględziny pojazdu na podnośniku lub kanale rewizyjnym. Należy zwrócić szczególną uwagę na stan przewodów hamulcowych, paliwowych, elektrycznych. Elementy nośne (rama, podłużnice, wsporniki) w żadnym wypadku nie mogą mieć ubytków korozyjnych, pęknięć i odkształceń. W nadwoziach samonośnych należy sprawdzić stopień skorodowania płyty podłogowej i podłużnic nośnych, posługując się ostrym szpikulcem lub specjalnym młoteczkiem; jeśli mamy do dyspozycji endoskop, warto zajrzeć do wnętrza profili zamkniętych.

 

3.

Luzy elementów zawieszenia należy sprawdzać tradycyjnie, tzn. po podniesieniu koła ręcznie sprawdzać luz w płaszczyżnie poziomej i pionowej; użycie szarpaków jest zbyt ryzykowne z uwagi na możliwe odkształcenia elementów prowadzących osie i tarcz kół (szczególnie drewnianych).

 

4.

Badanie hamulców można z powodzeniem wykonać mierząc opóżnienie na drodze poziomej o odpowiedniej nawierzchni; należy przy tym zwracać uwagę na odchylenia od prostoliniowego toru ruchu pojazdu oraz na drgania pedału hamulca podczas hamowania.

 

5.

W przypadku decyzji o ograniczeniu prędkości pojazdu należy pamiętać, że świateł drogowych nie musi mieć pojazd poruszający się z prędkością mniejszą niż 40 km/h; ograniczenie prędkości do 25 km/h praktycznie zwalnia każdy pojazd z obowiązku spełnienia warunków technicznych z wyłączeniem dopuszczalnych wymiarów i mas.

 

6.

Nie wszystkie pojazdy, które będą badane, poddano profesjonalnej renowacji. Amatorskie naprawy, mimo, że często nie dają dobrych efektów wizualnych, są skuteczne pod względem wytrzymałości i prawidłowego działania zespołów. Nie dajmy się oszukać "lakierowym remontom". Zespół błyszczący świeżą powłoką farby wcale nie musi być sprawniejszy od tego, który ma pordzewiałą fakturę żeliwa. W ostatnim okresie widoczna jest tendencja zachowania zewnętrznego stanu pojazdu w stanie oryginalnym, bez renowacji, przy odrestaurowaniu elementów wewnętrznych mechanizmów i doprowadzeniu ich do pełnej sprawności. Takie podejście do renowacji starych pojazdów często występuje w odniesieniu do motocykli.

 

7.

Stare konstrukcje silników spalinowych miały mało wydajne systemy chłodzenia; stąd konieczność powiększonych luzów w zespołach tłok - cylinder skutkowała znacznym spalaniem oleju. Chmura błękitnego dymu za pojazdem z lat dwudziestych i starszym wcale nie oznacza konieczności naprawy głównej.

 

Z powyższych rozważań jasno wynika, że nie sposób podać szczegółowej instrukcji przeprowadzania badań diagnostycznych zabytkowego pojazdu. Im starszy wehikuł, tym więcej problemów, których rozwiązanie może sprawić kłopot nawet diagnoście ze znacznym stażem pracy. W takim przypadku zanim podjęta zostanie decyzja o dopuszczeniu (lub nie) pojazdu do ruchu, ważna jest konsultacja ze specjalistą w dziedzinie oldtimerów, co gorąco wszystkim polecam.

 

 

Źródło: http://www.promobil.pl/badania_diagnostyczne.htm

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 3 weeks later...

USTAWA z dnia 22 maja 2009 r.

o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw1)(Dz. U. 97 poz 802

10) art. 81 otrzymuje brzmienie:

 

10. Przyczepa lekka i pojazd zabytkowy nie podlegają okresowym badaniom technicznym. W przypadku pojazdu zabytkowego, wykorzystywanego do zarobkowego transportu drogowego podlega on corocznym badaniom technicznym.

 

 

Jakie jest wasze zdanie na ten temat

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jakie jest wasze zdanie na ten temat

 

A kto to komu udowodni??? No chyba, że taxi zrobi, ale na to raczej nie pójdzie konserwator. A wszelkie sezonowe przewózki są nie do udowodnienia :D

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A kto to komu udowodni??? No chyba, że taxi zrobi, ale na to raczej nie pójdzie konserwator. A wszelkie sezonowe przewózki są nie do udowodnienia

Przede wszystkim chodzi o Taxi ale jak panowie policjanci staną pod kościołem a zabytkiem wiezie wesele to mu na podstawie tego zapisu ładną "bramę" mogą urządzić.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

a zabytkiem wiezie wesele to mu na podstawie tego zapisu ładną "bramę" mogą urządzić.

 

Pod warunkiem, że udowodnią, że wziął za to pieniądze :D A z tym to różnie bywa...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Pod warunkiem, że udowodnią, że wziął za to pieniądze :D A z tym to różnie bywa...

 

UKS nie będzie miał problemu z udowodnieniem tym bardziej, że to nie są jednostkowe przewozy ;)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.