Skocz do zawartości

I CO DALEJ Z AKCYZĄ ?


andydo

Rekomendowane odpowiedzi

czy ktoś potrafi coś powiedzieć na temat akcyzy za auta sprowadzane?

a konkretnie:

- czy jest wyrok warszawskiego sądu administracyjnego w sprawie akcyzy ?

- czy jest stanowisko Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w tej sprawie ?

- co na ten temat myśli ( nowe ministerswo finansów ) ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Po części odpowiedzią jest ten artykuł

Nowy podatek od aut

 

 

"Gazeta Wyborcza" pisze, że rząd Kazimierza Marcinkiewicza chciałby znieść podatek akcyzowy od aut. Kierowcy będą za to płacić nowy podatek, ale nie wiadomo jeszcze jaki.

 

Dziennik dodaje, że akcyzy od samochodów nie da się utrzymać gdyż zastrzeżenia do niej ma Komisja Europejska. Nowy podatek ma ją zastąpić. Z informacji "Gazety Wyborczej" wynika, że są dwie możliwości.

 

Pierwsza to niski coroczny podatek dla wszystkich kierowców. Taki podatek obowiązywał od połowy lat 90. Potem go zniesiono, a kierowcy zaczęli płacić wyższe podatki w cenie paliwa.

 

Druga możliwość to podatek płacony tylko raz - przy pierwszej rejestracji auta w Polsce. Przypominałby oplatę ekologiczną od aut, jaką w tym roku proponował rząd Marka Belki zamiast akcyzy. Opłata zależna od pojemności silnika i norm emisji spalin miała zablokować napływ używanych samochodów z Unii Europejskiej. Dziennik przypomina, że Sejm - w tym posłowie PiS - jednomyślnie projekt odrzucił.

 

Więcej na ten temat - w "Gazecie Wyborczej".

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 years later...

Rząd przyjął projekt ustawy o zwrocie nadpłaty akcyzy za samochody sprowadzane z krajów UE - poinformowało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

 

Projekt określa zasady zwrotu tego podatku za samochody starsze niż dwuletnie, zakupione od 1 maja 2004 roku do 30 listopada 2006 roku.

 

Jest to wypełnienie orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 18 stycznia 2007 roku. Orzekł on, że stosowana do końca listopada 2006 r. w Polsce akcyza na sprowadzane z innych krajów UE samochody była sprzeczna z unijnym prawem.

 

Chodzi o różnicę między zgodnymi z prawem stawkami akcyzy 3,1 proc. i 13,6 proc. (w zależności od pojemności silnika) a stawką faktycznie zapłaconą przez podatnika, która mogła dochodzić nawet do 65 proc.

 

W projekcie ustawy przewidziano, że postępowanie o zwrot nadpłaty może być przeprowadzone jedynie na wniosek podatnika.

 

"Zwrotowi będzie podlegać różnica między kwotą akcyzy zapłaconą w momencie nabycia samochodu, a kwotą akcyzy zawartą w cenie samochodu podobnego typu pojazdu użytkowanego w Polsce. Ponadto zwrotowi będzie podlegać nadpłacona część podatku VAT, która była naliczana od kwoty obejmującej akcyzę" - czytamy.

 

Resort finansów oszacował wcześniej, że budżet państwa może stracić na zwrotach ponad 500 mln zł.

 

Od 1 maja 2004 r. sprowadzono do Polski ponad 2,4 mln samochodów, za co pobrano ok. 2,5 mld zł akcyzy.

http://podatki.wp.pl/kat,70556,wid,9745997,raportwiadomosc.html?rfbawp=1205241610.500&ticaid=15843&_ticrsn=5

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 3 months later...

Będą zwracać nadpłate akcyzy od 19.07.2008 r.

 

Kto pierwszy ?? :D

 

Dziennik Ustaw z 2008 r. Nr 118 poz. 745

 

USTAWA

 

 

z dnia 9 maja 2008 r.

 

 

o zwrocie nadpłaty w podatku akcyzowym zapłaconym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego albo importu samochodu osobowego1)

 

 

(Dz. U. z dnia 4 lipca 2008 r.)

 

 

 

 

Art. 1. Ustawa określa zasady ustalania nadpłaty w podatku akcyzowym zapłaconym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego albo importu samochodu osobowego, dokonanego w okresie od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 30 listopada 2006 r., na podstawie ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257, z późn. zm.2)), zwanej dalej "zwrotem nadpłaty".

 

 

Art. 2. Zwrot nadpłaty przysługuje podatnikowi podatku akcyzowego, który nabył wewnątrzwspólnotowo samochód osobowy albo dokonał importu samochodu osobowego po upływie 2 lat kalendarzowych od jego produkcji, licząc rok produkcji jako pierwszy rok kalendarzowy.

 

 

Art. 3. 1. Kwotę zwrotu nadpłaty ustala się według następującego wzoru:

 

 

Z = a - n

 

 

gdzie:

Z - oznacza kwotę zwrotu nadpłaty,

a - oznacza podatek akcyzowy zapłacony z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego albo importu samochodu osobowego,

n - oznacza podatek akcyzowy zawarty w cenie samochodu osobowego zarejestrowanego na terytorium kraju ustalany:

- dla samochodów osobowych o pojemności skokowej silnika powyżej 2.000 cm3 zgodnie ze wzorem:

n = (średnia wartość rynkowa samochodu: 1,22: 1,136) x 0,136

- dla pozostałych samochodów osobowych zgodnie ze wzorem:

n = (średnia wartość rynkowa samochodu: 1,22: 1,031) x 0,031

 

 

2. Średnią wartością rynkową samochodu osobowego jest wartość ustalana na podstawie notowanej na rynku krajowym, w miesiącu powstania obowiązku podatkowego w podatku akcyzowym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego albo importu samochodu osobowego, a jeżeli miesiąc powstania obowiązku podatkowego nie jest możliwy do ustalenia - w miesiącu zapłaty podatku akcyzowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego albo importu samochodu osobowego, średniej ceny zarejestrowanego na terytorium kraju samochodu osobowego tej samej marki, modelu, roku produkcji oraz - jeżeli jest to możliwe do ustalenia - z tym samym wyposażeniem i o przybliżonym stanie technicznym, co nabyty wewnątrzwspólnotowo albo importowany samochód osobowy, od którego zapłacono podatek akcyzowy z tytułu jego nabycia wewnątrzwspólnotowego albo importu.

3. Zwrot nadpłaty przysługuje, gdy wartość wyrażona literą Z, określona w ust. 1, jest liczbą większą od zera.

4. Podatnicy, o których mowa w art. 2, którzy otrzymali zwrot nadpłaty przed dniem wejścia w życie ustawy w kwocie niższej niż wartość wyrażona literą Z, określona w ust. 1, mogą ubiegać się o zwrot tej różnicy.

 

 

Art. 4. W przypadku żądania strony o wznowienie postępowania w związku z orzeczeniem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie C-313/05 (Dz. Urz. UE C 56 z 10.03.2007, str. 6) termin, o którym mowa w art. 241 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.3)), liczy się od dnia następującego po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy.

 

 

Art. 5. W przypadku zwrotu nadpłaty oprocentowanie przysługuje za okres:

1) od dnia powstania nadpłaty do dnia jej zwrotu - pod warunkiem złożenia przez podatnika wniosku o zwrot nadpłaty w okresie od dnia 1 maja 2004 r. do 30 dnia po dniu wejścia w życie ustawy;

2) od dnia powstania nadpłaty do 30 dnia od dnia wejścia w życie ustawy - jeżeli wniosek o zwrot nadpłaty został złożony po upływie 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy.

 

 

Art. 6. W zakresie nieuregulowanym ustawą do zwrotu nadpłaty stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, z wyłączeniem obowiązku składania korekty deklaracji.

 

 

Art. 7. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.4)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 74 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

"Jeżeli nadpłata powstała w wyniku orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego lub orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, a podatnik, którego zobowiązanie podatkowe powstaje w sposób przewidziany w art. 21 § 1 pkt 1:";

2) w art. 78 § 5 otrzymuje brzmienie:

"§ 5. W przypadku przewidzianym w art. 77 § 1 pkt 4 oprocentowanie przysługuje za okres:

1) od dnia powstania nadpłaty do dnia jej zwrotu - pod warunkiem złożenia przez podatnika wniosku o zwrot nadpłaty w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego lub publikacji sentencji orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub od dnia, w którym uchylono lub zmieniono w całości lub w części akt normatywny;

2) od dnia powstania nadpłaty do 30 dnia od dnia wejścia w życie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego lub publikacji sentencji orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub od dnia, w którym uchylono lub zmieniono w całości lub w części akt normatywny - jeżeli wniosek o zwrot nadpłaty został złożony po upływie 30 dni od dnia wejścia w życie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego lub publikacji sentencji orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub od dnia, w którym uchylono lub zmieniono w całości lub w części ten akt.";

3) w art. 241 w § 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) pkt 8 lub 11 następuje tylko na żądanie strony wniesione w terminie miesiąca odpowiednio od dnia wejścia w życie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego lub publikacji sentencji orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;".

 

 

Art. 8. W ustawie z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257, z późn. zm.5)) po art. 82 dodaje się art. 82a w brzmieniu:

"Art. 82a. 1. Jeżeli wysokość podstawy opodatkowania w przypadku sprzedaży na terytorium kraju albo nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od średniej wartości rynkowej tego samochodu osobowego, organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej wzywa podatnika do zmiany wysokości podstawy opodatkowania lub wskazania przyczyn uzasadniających podanie jej wysokości w kwocie znacznie odbiegającej od średniej wartości rynkowej samochodu osobowego.

2. W razie nieudzielenia odpowiedzi, niedokonania zmiany wysokości podstawy opodatkowania lub niewskazania przyczyn, które uzasadniają podanie jej wysokości znacznie odbiegającej od średniej wartości rynkowej, organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej określi wysokość podstawy opodatkowania.

3. Jeżeli wysokość podstawy opodatkowania ustalona z uwzględnieniem opinii biegłego odbiega co najmniej o 33 % od zadeklarowanej podstawy opodatkowania, koszty opinii biegłego lub biegłych ponosi podatnik.

4. Średnią wartością rynkową samochodu osobowego jest wartość ustalana na podstawie notowanej na rynku krajowym, w dniu powstania obowiązku podatkowego, średniej ceny zarejestrowanego na terytorium kraju samochodu osobowego tej samej marki, modelu, rocznika oraz - jeżeli jest to możliwe do ustalenia - z tym samym wyposażeniem i o przybliżonym stanie technicznym, co nabyty na terytorium kraju lub nabyty wewnątrzwspólnotowo samochód osobowy.".

 

 

Art. 9. Przepisy niniejszej ustawy stosuje się również do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, dotyczących stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym zapłaconym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego albo importu samochodu osobowego, dokonanego w okresie od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 30 listopada 2006 r., na podstawie ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym.

 

 

Art. 10. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

 

______

1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz ustawę z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 68, poz. 623, z 2005 r. Nr 160, poz. 1341, z 2006 r. Nr 169, poz. 1199 oraz z 2007 r. Nr 99, poz. 666.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732 i Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1031, Nr 217, poz. 1590 i Nr 225, poz. 1635 oraz z 2007 r. Nr 112, poz. 769, Nr 120, poz. 818, Nr 192, poz. 1378 i Nr 225, poz. 1671.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732 i Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1031, Nr 217, poz. 1590 i Nr 225, poz. 1635 oraz z 2007 r. Nr 112, poz. 769, Nr 120, poz. 818, Nr 192, poz. 1378 i Nr 225, poz. 1671.

5) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 68, poz. 623, z 2005 r. Nr 160, poz. 1341, z 2006 r. Nr 169, poz. 1199 oraz z 2007 r. Nr 99, poz. 666.

 

źródło:

http://www.prawo.lex.pl/serwis/du/2008/0745.htm

http://www.cokprm.gov.pl/files/strony/du2008/DU1182008-72.pdf

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

witajcie.

 

Z tej ustawy wynika iż faktycznie będą oddawać nadplacona akcyzę. Ale niestety beda też przez to inna gorsza zasada. mianowicie od 19 lipca stawke akcyzy będą naliczać nie od wartości na umowie czy fakturze tylko bedzie brana średnia giełdowa. Nie ma to aż tak duzego znaczenia przy autach satrych co za tym idzie tanich. Ale import samochodów nowszych i droższych z pojemnościa powyżej 2 litrów praktycznie nie bedzie oplacalny.

Informacje o zminie zasad naliczania krążą po internecie i nieoficialnie mówi sie o tym w urzędzie.

 

Co o tym sądzicie?? Myslicie że maja prawo naliczać od średniej ceny giełdowej???

Przecież jeśli auto zakupię za granicą od kolegi czy ciotki za okazyjna cenę to nie wiem dlaczego mam zapłacic akcyze od zinnej wartości (rynkowej).

I jeszcze jedo dlaczego naliczać będą od wartosci rynkowejw polsce skoro auta są sprowadzane z zagranicy z prostego powodu, ponieważ są tam tansze.

 

 

Wypowiadajcie się koledzy.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Cena rynkowa już jest naliczana od bodajże zeszłego miesiąca np. w UC w zachodniopomorskim. W Polsce odprowadzasz podatek, więc biorą pod uwagę polskie wartości - to akurat wydaje się logiczne...

Kupując auto w Polsce też płacisz od wartości rynkowej, a nie od ceny z umowy, która też jest zazwyczaj zaniżana.

Nawet starsze auta, ale z większymi silnikami - powiedzmy wartości 4000 euro z silnikiem 2.5 litra będzie dyskusyjne co do opłacalności sprowadzenia....

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

to akurat wydaje się logiczne
to akurat nie logiczne, bo jeśli masz okazję nabyć autko okazyjnie to dlaczego od "okazji" masz zapłacić.Swiadome niszczenie wolnego rynku :cool: to tak jak z bogatym Chińczykiem co kupił bilet na OLIMPIADĘ 2008 :shock::shock::shock: Państwo nie może ustalać cen artykułow które i tak są w obrocie ,prawda,mamy w końcu demokrację i to ja ustalam za ile chcę sprzedać moją własność a to wyzwala jednak jakąś okazje dla nabywcy :cool::cool:
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Od wolności do anarchii jeden krok. Myślę, że żadna transakcja w Polsce nie wyszła by poza próg symbolicznej złotówki, gdyby było tak ja mówisz :) Dlatego kupując auto płacisz opłatę od wartości rynkowej, a nie zadeklarowanej. Oczywiście można rozmawiać nad sensem płacenia podatków w ogóle, ale to już inny temat.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dlatego kupując auto płacisz opłatę od wartości rynkowej, a nie zadeklarowanej. Oczywiście można rozmawiać nad sensem płacenia podatków w
Kto ustala wartość rynkową ????? :cool::cool: To jest tzw średnia sprzedaży i popytu i jeśli każdy nabywca i sprzedający deklarowałby podobną /nawet zaniżoną cenę /to średnia rynkowa spadłby do symbolicznej złotówki /kapitalizmi+ konkurencja tzw. sprzedaż poniżej kosztów prod, kosztem jakości/patrz. kryzys gospodarki USA.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.