Skocz do zawartości

Badania techniczne pojazdów służb


Wacek

Rekomendowane odpowiedzi

Czy wg projektu, który obecnie jest opracowywany cywilne stacje będą mogły dalej robić badania dla poj. sił zbrojnych i innych służb?

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

obecnie jest tak i wg PORD można wykonać badanie na SKP innej niż służby wojskowe itp.

 

Art. 86. 1.73) Do pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Agencji Bezpieczestwa Wewntrznego,

Agencji Wywiadu, Słuby Kontrwywiadu Wojskowego, Słuby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Anty- korupcyjnego, Biura Ochrony Rzdu, Stray Granicznej i Krajowej Administracji Skarbowej wykorzystywanych przez Słub Celno-Skarbow, których dotycz warunki i tryb rejestracji okrelone w art. 73 ust. 3 oraz w art. 76 ust. 4 pkt 1, oraz pojazdów należących do obcych sił zbrojnych przebywajcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umów midzynarodowych, o których mowa w art. 73 ust. 2b, a take do pojazdów Pastwowej Stray Poarnej maj zasto- sowanie przepisy art. 83 ust. 1, z wyłczeniem wymogu posiadania zezwolenia starosty, o którym mowa w art. 83 ust. 1 pkt 1 lit. b.

2. Badania techniczne pojazdów słub, o których mowa w ust. 1, s przeprowadzane:

  1. 1)  przez upowanione komórki organizacyjne lub stacje kontroli pojazdów prowadzone przez słuby, o których mowa

    w ust. 1, z wyłczeniem obcych sił zbrojnych przebywajcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

  2. 2)  w stacjach kontroli pojazdów prowadzcych działalność, o której mowa w art. 83 ust. 2.

A wg nowego projektu PORD jest tak  nie ma zapisu w stacjach kontroli pojazdów prowadzących działalność,

 

Art. 86m. 1. Do pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji,

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej i Krajowej Administracji Skarbowej wykorzystywanych przez Służbę Celno-Skarbową, których dotyczą warunki i tryb rejestracji określone w art. 73 ust. 3 oraz w art. 76 ust. 4 pkt 1 oraz pojazdów należących do obcych sił zbrojnych przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie umów międzynarodowych, o których mowa w art. 73 ust. 2b, a także do pojazdów Państwowej Straży Pożarnej nie stosuje się przepisów art. 86b ust. 7 oraz art. 86c-86n.

2. Badania techniczne pojazdów służb, o których mowa w ust. 1, są przeprowadzane:

1) przez upoważnione komórki organizacyjne lub stacje kontroli pojazdów prowadzone przez służby, o których mowa w ust. 1, z wyłączeniem obcych sił zbrojnych przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz pojazdów Państwowej Straży Pożarnej;

2) w stacjach kontroli pojazdów, o których mowa w art. 86a ust. 1.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ponieważ:

 2. Stacje kontroli pojazdów mogą prowadzić również:

1) służby, o których mowa w art. 86m ust. 1 – w zakresie i na zasadach

określonych w art. 86m,

2) inne podmioty niebędące przedsiębiorcami

- pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w ust. 5 pkt 4 i 5.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

40 minut temu, rewers napisał:

Ponieważ:

 2. Stacje kontroli pojazdów mogą prowadzić również:

1) służby, o których mowa w art. 86m ust. 1 – w zakresie i na zasadach

określonych w art. 86m,

2) inne podmioty niebędące przedsiębiorcami

- pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w ust. 5 pkt 4 i 5.

No właśnie ten art. 86b PORDu jest wymieniony w Rozporządzeniu  MON. A dokładnie:

§ 6. Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia badania technicznego pojazdów
w stacjach kontroli pojazdów prowadzących działalność, o której mowa w art. 86b ustawy,
nieposiadających upoważnienia wydanego na podstawie § 3 ust. 1, jeżeli:
1) w obiektach jednostki organizacyjnej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji,
Agencji Wywiadu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straży Granicznej,
Państwowej Straży Pożarnej, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu
Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Ochrony Państwa lub
Krajowej Administracji Skarbowej wykorzystywanych przez Służbę Celno-Skarbową
nie ma stacji kontroli pojazdów lub stacja kontroli pojazdów nie posiada uprawnienia do
wykonywania badań technicznych danego rodzaju pojazdów albo
2) wykonanie badania jest uzasadnione względami służbowymi, organizacyjnymi lub
ekonomicznymi.

Po za tym  art. 86a ust. 1.  PORDU to przecież:

Art. 86a. 1. Badanie techniczne przeprowadza się w:

1) podstawowej stacji kontroli pojazdów albo

2) okręgowej stacji kontroli pojazdów

– z zastrzeżeniem ust. 4 i 8.

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 1 month later...

 

 

Witam, podłączę się do tematu. Robiliśmy badanie samochodu Służby Celno-Skarbowej. Pojazdu nie ma w CEP. Badanie w trybie awaryjnym. 
WK zastanawia się czy nasza OSKP może takie badania wykonywać. Dowiedziałem się, że na innej SKP dostawali zlecenia(upoważnienia) do wykonywania OBT pojazdów resortowych.

Czy są takie wymagane? Ja poniższe rozporządzenie przeczytałem i wg mnie wzory upoważnień dotyczą stacji będących w komórkach Policji itp.

 

Rozporządzenie z dnia 17.03.2017 r. poz. 577 

Cytat

§ 6. Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia badania technicznego pojazdów w stacjach kontroli pojazdów prowadzących działalność, o której mowa w art. 83 ust. 2 ustawy, nieposiadających upoważnienia wydanego na podstawie § 3 ust. 1, jeżeli:

1) w obiektach jednostki organizacyjnej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Agencji Wywiadu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Biura Ochrony Rządu lub Krajowej Administracji Skarbowej wykorzystywanych przez Służbę Celno-Skarbową nie ma stacji kontroli pojazdów lub stacja kontroli pojazdów nie posiada uprawnienia do wykonywania badań technicznych danego rodzaju pojazdów albo

2) wykonanie badania jest uzasadnione względami służbowymi, organizacyjnymi lub ekonomicznymi.

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

1 godzinę temu, Arizona napisał:

Czy są takie wymagane? 

 

- z tego co tam wytłuściłeś nic nie wynika. Ja tam robiłem bez żadnych upoważnień. Wojsko, policja, inspekcja nie robiło różnicy. Podstawiali auto i tyle. Faktem jest, że jakieś tam zlecenia, przepustki, wyceny podstawiali do podpisania, lecz to nie było żadne upoważnienie. Ot, coś jak podbita delegacja. Było to w czasach przed CEP 2.0, ale to raczej bez znaczenia. W tamtym czasie zastanawiałem się jak to do ichniego przesłać cepiku, no i na zastanawianiu się kończyło. ;-)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Cytat

7. 1. Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia badań technicznych pojazdów innej służby niż właściwa dla komórki organizacyjnej przeprowadzającej badanie.

2. Badania przeprowadza się na podstawie pisemnej zgody kierownika komórki lub jednostki organizacyjnej, której stacja kontroli pojazdów podlega, albo pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy kierownikami tych jednostek organizacyjnych.

3. Rodzaj oraz dopuszczalną liczbę pojazdów objętych możliwością przeprowadzenia badania zgodnie z ust. 1 w określonym przedziale czasu uzależnia się od warunków technicznych niezbędnych do przeprowadzenia badania, istniejących w jednostce organizacyjnej przeprowadzającej badanie.

4. Szczegółowe warunki współpracy przy wykonywaniu badań, o których mowa w ust. 1, określa się w porozumieniu, o którym mowa w ust. 2, zawartym na czas określony

Pogrubiłem jeszcze punkt do którego mam jakiekolwiek wątpliwości. Ale wydaje mi się że dotyczy to jedynie SKP resortowych. Jeśli chodzi o nas to powinno być w rozporządzeniu w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach wzór albo wzmianka o takiej zgodzie.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Po mojemu, to ten wytłuszczony zapis dotyczy bardziej współpracy/przypadków takich, jakby wojsko chciało robić badania w policji albo MSWiA u strażaków, gdyby Ci ostatni posiadali własne stacje. No takie wyssane przykłady, ale o to chodzi. To są przepisy dla określonych formacji o one nie dotyczą cywilnych stacji. Przyjadą z jakimś papierem, to diagnosta-kierownik podpiszę zgodę, trzaśnie badanie i po temacie. Bez papierów z ich strony podobnie. Raz-dwa badanko, zaświadczenie, kasa, faktura i na kawkę. ;-)

  • Lubię 1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Art. 83. [Stacje kontroli pojazdów; uiszczenie opłaty za przeprowadzenie badania technicznego i opłaty ewidencyjnej]
1. 71 Badanie techniczne przeprowadza się po uiszczeniu przez właściciela lub posiadacza pojazdu opłaty za przeprowadzenie badania technicznego i opłaty ewidencyjnej, w:....

 

1b. 72 W przypadku dokonywania opłat, o których mowa w ust. 1, w obrocie bezgotówkowym za ich uiszczenie uważa się złożenie przez właściciela lub posiadacza pojazdu dyspozycji obciążenia rachunku bankowego, rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, rachunku płatniczego w instytucji płatniczej lub instytucji pieniądza elektronicznego na podstawie polecenia przelewu albo zapłaty za pomocą innego niż polecenie przelewu instrumentu płatniczego.

 

Panowie - troszkę "zieleni" jesteście w tych sprawach albo mało tego robicie - jeszcze mi się nigdy nie zdarzyło aby "służba " zapłaciła gotówką ?- więc zawsze powinniście mieć oświadczenie o sposobie zapłaty za badanie, które jest zgodą danej służby na wykonanie przeglądu na stacji cywilnej

Ja mam segregator gdzie takie zgody trzymam i w razie kontroli je okazuję

Nie tylko służby ale i podmioty które robią badania na przelew

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Te! Zielenina, a powiedz jeszcze kto z nadzoru, kto podczas kontroli wnikał w sposób rozliczania badań? Kto kontrolował jakieś tam zlecenia, potwierdzenia lub zawarcie umowy co do sposobu się rozliczania?

W jedyne, co wnikają, to w termin przelewu z opłatami ewidencyjnymi!

 

Czy może CBA wbiło na kontrolę? :evil:

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A Panie kolego - akurat w czasie kontroli WK+TDT miałem takiego - i Pan z TDT grzecznie się zapytał  - czy z daną firmą mamy podpisaną Umowę na rozliczenia bezgotówkowe. Nie znasz chwili ni godziny 

Mam w segregatorze około 60-70 oświadczeń

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

3 minuty temu, IVVO napisał:

Pan z TDT grzecznie się zapytał  - czy z daną firmą mamy podpisaną Umowę na rozliczenia bezgotówkowe.

to nadużycie z jego strony, kontroli rozliczeń finansowych może dokonywać US.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

5 minut temu, IVVO napisał:

Pan z TDT grzecznie się zapytał  - czy z daną firmą mamy podpisaną Umowę na rozliczenia bezgotówkowe.

 

no a gdybyś niemiał? Osobiście nie interesuje mnie to wysyłam klienta z kwitem z ceną badania do kasy, a tam się niech matalą czy gotówkowo, a może bez. Gość wraca z paragonem wystawiam fakturę pzrelewową i gra gitara. Kontrolowali i sami panowie z TDT-u ii wspólnie, żadnego problemu nie było.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

11 minut temu, IVVO napisał:

Mam w segregatorze około 60-70 oświadczeń

 

- @IVVO, można zbierać, bo czemu nie? Nikt nie zabrania przecież, ale przepis jest przepis i dyspozycja może być złożona ustnie. Umowy zawarte ustnie też mają swoją moc i są obowiązujące jak najbardziej. To tyle, co do opłat, bo reszta związana z Opłetą Ewidencyjną powinna być każdemy znajoma - od służb wszelakich zeta nie pobiera się - tym samym nie ma co przelewów kontrolować. Co nie. ;-)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

11 minut temu, cezary napisał:

to nadużycie z jego strony, kontroli rozliczeń finansowych może dokonywać US.

TDT nie pytał się  ile wziąłem za badanie  - tylko czy mam oświadczenie o rozliczeniu bezgotówkowym zgodnie z PORD

A z resztą temat jest o służbach nie prywaciarzach 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Pokaż mi to oświadczenie w Prawie Drogowym! Ładnie proszę!

Oświadczenie dla służb, a nie prywaciarzy!

Mam tu na myśli formę pisemną tego oświadczenia. Formę taką, jaką w segregatorach zbierasz.

Dzięki! ;-)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Oświadczam iż firma .... z firmą ..... będzie prowadziła rozliczenia bezgotówkowe z badania techniczne.

Jeśli do tej pory nie zdarzyło się Tobie iż Firma X nie zapłaciła za badania przelewowe - to wszystko przed Tobą. Ostatnio takie oświadczenie przedstawiłem w Sądzie Gospodarczym jako świadek ze strony mojej firmy bo Właściciel Firmy stwierdził że On na badania pojazdów nie wysyłał i za przelewy nie zapłaci - przegrał sprawę + odsetki - Ja pracuję na jednej z 35 SKP w firmie i to jest moje RWD przed Szefem i Księgową 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

IVVO wszystko OK. Zbieraj, przedstawiaj, tylko nie wmawiaj, że ustawa kogokolwiek do tego zobowiązuje. 

Ja mogę się nie znać i nie wiedzieć co termin dyspozycja znaczy i co ustawodawca miał na myśli zamieszczając do w tym przepisie.

Sorry, lecz przez wszystkie lata pracy jakoś nikt mnie jeszcze nie wywrócił na sto złotych. Bez różnicy czy mam z nim umowę o przelewy na papierze, czy na przysłowiową gębę.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A przelewów nie kiedy mam 50% w dzień

A druga sprawa  -to taki Logistyk z Mon czy PSP nie musi za każdym razem takie pisemko wystawiać

Niestety w obecnej sytuacji " na gębę" się nic nie załatwia

Przy 9000 przeglądów rocznie - zawsze trafi się jakaś "menda" 

Szczególnie taka co dostała N

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ale to jest indywidualna sprawa w jakiej formie stacja dyspozycje uznaje/honoruje.

U Ciebie wypracowano system oświadczeń pisemnych, a gdzieś indziej może odbywać się na zasadzie ustnego oświadczenia woli.

Byłeś w wojsku, to wiesz, a jak nie byłeś to Ci powiem, że jest rozkaz i jest rozkaz. Jeden na apelu pisemny odczytany jako dzienny, a drugi to 'baczność' pospolity krzyk z gęby. Coby nie gadać, to jeden i drugi trzeba wykonać bez względu na jego formę podania/wuartykułowania.

Ustawa nie precyzuje formy dyspozycji - i sorry - ale trzeba z tym się pogodzić.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

My mamy podpisaną umowę z OSKP i diagnosta ma wykaz aut, które może przyjąć, nie ma na liście auta, to klient otrzymuje informacje którędy udać się do wyjścia.  

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.