Skocz do zawartości

Zmiany do PoRD


Kryczynski A

Rekomendowane odpowiedzi

A dostaliście info o tym?

Informacja techniczna dotycząca zmian do ustawy Prawo o ruchu drogowym i ustawy o transporcie drogowym, w tym ustanowienia nowych badań technicznych skierowanych przez Starostę

 

 

Informujemy, że dnia 6 sierpnia 2019 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw pod poz. 1466 USTAWA z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym .

USTAWA implementuje dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/47/UE, która reguluje kwestie związane z drogową kontrolą techniczną pojazdów wykonujących przewóz drogowy rzeczy.

W obszarze działań stacji kontroli pojazdów najistotniejsze jest pojawienie się nowych badań technicznych skierowanych przez Starostę, który otrzyma i przekaże do SKP:

Ø  informację od innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym informacji o konieczności podjęcia działań zmierzających do przeprowadzenia badania technicznego pojazdu,

Ø  wniosek organu kontroli ruchu drogowego o konieczności przeprowadzenia dodatkowego badania technicznego pojazdu kategorii M2, M3, N2 i N3, przyczepy kategorii O3 i O4 i ciągnika kołowego kategorii T5 użytkowanego na drodze publicznej do wykonywania zarobkowego przewozu rzeczy;

Przedmiotowe zmiany wejdą w życie dopiero po trzech miesiącach od opublikowania a więc z dniem 07.11.2019 !!!

Zmiany powyższe wiążą się również z koniecznością publikacji aktów wykonawczych o czym Państwa będziemy na bieżąco informować.

 

Poniżej prezentujemy wybrane, najistotniejsze z punktu widzenia SKP, nowe zapisy (pogrubiony druk poniżej oznacza nowy zapis ustawy Prawo o ruchu drogowym).

 

Ø  Przepis dotyczący przedmiotowych nowych badań technicznych skierowanych przez Starostę:

w art. 81 ustawy Prawo o ruchu drogowym:

w ust. 11 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) skierowany przez starostę po otrzymaniu:

a) informacji, o której mowa w art. 54f ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym,

b) wniosku organu kontroli ruchu drogowego o konieczności przeprowadzenia dodatkowego badania technicznego pojazdu kategorii M2, M3, N2 i N3, przyczepy kategorii O3 i O4 i ciągnika kołowego kategorii T5 użytkowanego na drodze publicznej do wykonywania zarobkowego przewozu rzeczy;”

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym:

Art. 54f Otrzymanie od państwa UE informacji o konieczności badania technicznego pojazdu zarejestrowanego w RP

W przypadku otrzymania od innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym informacji o konieczności podjęcia działań zmierzających do przeprowadzenia badania technicznego pojazdu, o którym mowa w art. 54d ust. 1, zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Główny Inspektor Transportu Drogowego przekazuje tę informację staroście właściwemu ze względu na miejsce rejestracji tego pojazdu.

art. 54d ust. 1:

  1. Główny Inspektor Transportu Drogowego wykonuje zadania punktu kontaktowego w zakresie wstępnych i szczegółowych drogowych kontroli technicznych pojazdów kategorii M2, M3, N2 i N3, przyczep kategorii O3 i O4 i ciągników kołowych kategorii T5 użytkowanych na drodze publicznej do wykonywania zarobkowego przewozu rzeczy dotyczące zapewnienia koordynacji z punktami kontaktowymi innych państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym w odniesieniu do działań, o których mowa w art. 54e, oraz umożliwienia wymiany innych informacji z właściwymi punktami kontaktowymi w tym zakresie oraz udzielania im pomocy.

art. 54e W przypadku stwierdzenia podczas wstępnej lub szczegółowej drogowej kontroli technicznej, że pojazd, o którym mowa w art. 54d ust. 1, niezarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska, Główny Inspektor Transportu Drogowego informuje o wynikach kontroli:

1) państwo członkowskie Unii Europejskiej albo państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w którym pojazd ten jest zarejestrowany, oraz może zwrócić się do właściwego organu tego państwa o podjęcie działań zmierzających do przeprowadzenia dodatkowego badania technicznego tego pojazdu;

2) państwo inne niż wymienione w pkt 1, w którym pojazd jest zarejestrowany.

 

Ø  Przepis korygujący zapisy związane z brakiem obowiązku wykonywania badania okresowego przed pierwszą rejestracją na terytorium RP w przypadku gdy w dowodzie z państwa członkowskiego zawarta jest informacja o wykonanym badaniu technicznego i jego terminie ważności:

w ust. 14 wyrazy „pkt 3 lit. b” zastępuje się wyrazami „pkt 2 lit. b”.

 

 

Treść USTAWY z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym (Dz.U. poz. 1466 z 2019) jest dostępna na naszej witrynie w zakładce „Akty Prawne” oraz przesyłamy Państwu jako załącznik do niniejszej informacji. Dodatkowo załączyliśmy również tekst jednolity ustawy o transporcie drogowym.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Powoli @mirek_handlarz.

Nic źle nie podlinkowało? Tytuł jak tytuł. Treść ważna, a w szczególności artykuł czwarty, tak jak zasygnalizował @Kryczynski A.

  • Lubię 1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

no to proszę mi łopatologicznie wsadzić do łba co wnosi ten art. 4 w sprawie badań technicznych, może zrozumiem, ale i  tak czy inaczej będę wdzięczny. 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

No nas i stacji nie dotyczy. @Kryczynski A wrzucił to w dział Forum -> Wydziały Komunikacji -> Prawo -> Zmiana Ustawy -> i sobie przy kawie klikamy.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

no była uwaga, zerknij na dział, zaglądam po raz kolejny, czytam, licho mi to idzie, ale jakoś tam skleciłem z liter(głosek?)  wyrazy i wyszło mi, że mnie jako diagnosty to "loto", ale dzięki i za to pojaśnienie :OK:

zastanawiałem się jednak dalej nad zagwozdką @aboz-a, i doszedłem do wniosku,  może dlatego,  że artykuł ten zmienia brzmienie pkt 7, a ten z kolei jest częścią tego

Rozdział 2. Warunki dopuszczenia pojazdów do ruchu.
Art. 71 

 

a ten jednak nas dotyczy. 

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

4 godziny temu, Paprock napisał:

Powoli @mirek_handlarz.

Nic źle nie podlinkowało? Tytuł jak tytuł. Treść ważna, a w szczególności artykuł czwarty, tak jak zasygnalizował @Kryczynski A.

Mea culpa

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W dniu 23.08.2019 o 08:21, Paprock napisał:

No nas i stacji nie dotyczy. @Kryczynski A wrzucił to w dział Forum -> Wydziały Komunikacji -> Prawo -> Zmiana Ustawy -> i sobie przy kawie klikamy.

Cytat

Art. 140mb. Kto:                                                                                                                                                                                                                                                              

1) będąc właścicielem pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej wbrew przepisowi art. 71 ust. 7 nie rejestruje pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

2) będąc właścicielem pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wbrew przepisowi art. 78 ust. 2 pkt 1 nie zawiadamia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu – podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 do 1000 zł 

 

Literalnie ja ten przepis rozumiem w następujący sposób: 

Jeśli posiadam zarejestrowany w Polsce, ale od kilku lat nieprzerejestrowany na siebie  pojazd to być może wystarczy to że  listem poleconym zawiadomię starostę że taki pojazd nabyłem by uniknąć grożących kar. Nie dostrzegam w tym artykule konieczności przerejestrowania i związanych z tym kosztów zmiany dowodu i tablic. Można tak ? ?

  • Lubię 1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

14 minut temu, Krzysztof plus napisał:

Można tak ?

niby wszystko można, ale w/g mnie nie ma to wartości sprawczej i nie załatwia sprawy, ponieważ art. 78 ust. 2 pkt 1 mówi ;

Cytat

 

2. Właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić w terminie nieprzekraczającym 30 dni starostę o:
2) zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym.


 

samo zawiadomienie nie zmieni danych w DR, więc kara będzie. 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

3 godziny temu, cezary napisał:

samo zawiadomienie nie zmieni danych w DR, więc kara będzie. 

 

Doczytaj sobie, że za punkt 2 nie ma kadry. Dlatego literalnie samo zawiadomienie o nabyciu jest spełnieniem obowiązku, o którym mowa w punkcie 1.

  • Lubię 1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

doczytałem, przemieliłem i wychodzi, że faktycznie bezpośredni przedmówcy mają rację, gdyby było odniesienie w art. 140mb  do art. 78 ust. 2 pkt 2 to kara by obowiązywała.

:ok

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

To załatwia temat, o którym wspominałem przy okazji procedowania tych zmian. Jedyną formą zawiadomienia SP o nabyciu było przerejestrowanie i tak to zostało ujęte w pierwotnej wersji przepisu. Obecnie sprawa jest o tyle prosta, że w przypadku pojazdu, który ze względów formalnych nie może zostać zarejestrowany przez nowego właściciela, samo powiadomienie o nabyciu spełnia warunki ustawowe.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 3 months later...

odgrzebię temat bo nie mogę znaleźć właściwego - a kiedyś widziałem go.

Jak obejść przerejestrowanie pojazdu którego nie ma w akcie notarialnym przekazania gospodarstwa (urządzone na gruntach i wyposażone itp ale nie ma wpisanych ciągników i przyczep). Podobnie w postępowaniu spadkowym też nie ujęto pojazdów. Przejdzie czasowa i wydanie czerwonych blach i PC powiedzmy na zrobienie OBT pojazdów?

A potem następne kilka lat na prostowanie i normalną rejestrację?

 

 

Art. 74. 1. Czasowej rejestracji pojazdu dokonuje, w przypadkach określonych w ust. 2, starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania (siedzibę) właściciela pojazdu, wydając pozwolenie czasowe i zalegalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne.
2. Czasowej rejestracji dokonuje się:
1) z urzędu – po złożeniu wniosku o rejestrację pojazdu;
2) na wniosek właściciela pojazdu – w celu umożliwienia:
a) wywozu pojazdu za granicę,
b) przejazdu pojazdu z miejsca jego zakupu lub odbioru na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
c) przejazdu pojazdu związanego z koniecznością dokonania jego badania technicznego lub naprawy;

 

 

było gdzieś na forum ale nie mogę znaleźć.
Pojazdy stoją, będą stały bo nie są używane ale kumplowi nie widzi się płacić 1000zł kary za przyczepę wartą 2-3 tysiące lub ciągnik za ciut ponad 10 tysięcy którego po prostu nie przerejestrował kiedyś a teraz ma problemik.

Edytowane przez Nikita_Bennet
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie wiem jakie są dokładnie zapisy w tym akcie notarialnym,  ale według mnie jeśli ktoś przekazuje gospodarstwo rolne bez wyłączeń,  to razem z inwentarzem żywym i martwym (m. in. ciągniki i przyczepy rolnicze). 

 

Skąd pewność, że będzie płacił kary?  

 

Poza tym, żeby dostać tablice tymczasowe,  to też trzeba mieć dokumenty potwierdzające własność pojazdu. 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

27 minut temu, Olga napisał:

Skąd pewność, że będzie płacił kary?  

O własnie odnośnie kar. Jeśli mam kilka pojazdów na których data zakupu widnieje prze 01.2020,to mnie te kary jesli  kiedyś będę   rejestrował nie obowiązują?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

2 godziny temu, Olga napisał:

A długo przed 01.2020?

 

A jaka różnica czy długo czy krótko? I co to jest długi krótko? Dzień, miesiąc, rok, 10 lat - jakie to terminy?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ja taką odpowiedź dostałem z WK odnośnie wykonywania badań na podstawie PC, które straciły ważność. "Jak dawno temu straciło ważność to nie róbcie a jak krótko to róbcie."

Wysłane z mojego POCOPHONE F1 przy użyciu Tapatalka

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Z tego co ja się dowiedziałem to pojazd który został zakupiony na 30 dni przed wejściem nowych przepisów (czyli 01.01.2020) łapie się pod kare.

Artykuł STOWARZYSZENIA PRAWNIKÓW RYNKU MOTORYZACYJNEGO

https://sprm.org.pl/aktualnosci/rynek-motoryzacyjny/od-1-stycznia-2020-kary-za-brak-rejestracji-oraz-zgloszenia-zmiany-wlasciciela-pojazdu-odpowiadamy-na-najwazniejsze-pytania/

 

Czy będziemy karani za brak zarejestrowania samochodów przywiezionych przed 1 stycznia 2020?

Tutaj trzeba rozróżnić dwie sytuacje.

Jeżeli auto zostało przywiezione długo przed 1 stycznia 2020 i przed tą datą nastąpi upływ 30-dniowego terminu na rejestrację o którym mowa w art. 71 ust. 7 PRD, to nie będziemy karani. Wynika to z tego, że czyn za który mielibyśmy być ukarani tj. brak zarejestrowania auta został popełniony w pierwszym dniu po upływie 30-dniowego terminu, a więc pod rządami przepisów nie przewidujących sankcji w postaci kary pieniężnej. Zgodnie z art. 189c Kodeksu postępowania administracyjnego, jeżeli w czasie wydawania decyzji w sprawie administracyjnej kary pieniężnej obowiązuje ustawa inna niż w czasie naruszenia prawa, w następstwie którego ma być nałożona, stosuje się ustawę nową, jednakże należy stosować ustawę obowiązującą poprzednio, jeżeli jest ona względniejsza dla strony. W omawianym tu przypadku, w dacie popełnienia czynu nie obowiązuje przepis o administracyjnej karze pieniężnej, a więc siłą rzeczy jest to norma “względniejsza dla strony” i to ją stosujemy. Nie trzeba więc będzie masowo rejestrować aut które zostały przywiezione do Polski na długo przed 1 stycznia 2020.

Nieco inaczej sytuacja będzie wyglądać kiedy auto zostanie sprowadzone w grudniu 2019 roku i 30-dniowy termin na rejestrację rozciągnie się jeszcze częściowo na 2020 rok, a więc już na obowiązywanie przepisu art. 140mb PRD wprowadzającego sankcję. W takiej sytuacji właściciel pojazdu ma jeszcze kilka dni na spełnienie swojego obowiązku i nie wykonując go narusza przepis art. 71 ust. 7, który już w tym momencie jest obwarowany sankcją. Oczywiście w takiej sytuacji, jako że właściciel będzie miał mniej dni na dokonanie rejestracji pojazdu pod groźbą sankcji, zastosowanie znaleźć będzie musiał przepis (art. 189d KPA) o miarkowaniu kary pieniężnej i – przynajmniej w teorii – powinna być ona niższa niż maksymalna.

Dokładnie te same zasady mają zastosowanie do naruszenia obowiązku poinformowania o nabyciu/zbyciu z art. 78 ust. 2 PRD.

 

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W dniu 18.12.2019 o 18:20, Olga napisał:

Nie wiem jakie są dokładnie zapisy w tym akcie notarialnym,  ale według mnie jeśli ktoś przekazuje gospodarstwo rolne bez wyłączeń,  to razem z inwentarzem żywym i martwym (m. in. ciągniki i przyczepy rolnicze). 

Skąd pewność, że będzie płacił kary?  

Poza tym, żeby dostać tablice tymczasowe,  to też trzeba mieć dokumenty potwierdzające własność pojazdu. 

No właśnie ciekawy przejrzałem swój akt notarialny i są tam tylko nieruchomości.
U kumpla pewnie będzie tak samo a czy będzie płacił kary? Z jego szczęściem pewnie tak.
Do tablic tymczasowych konieczne to jest czy mogą wydać warunkowo PC (przyjdzie z aktem notarialnym oraz jakimś postępowaniem spadkowym z sądu bez wymienionych pojazdów i dowodami).

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.