Skocz do zawartości

opinia prawna


Jacdiag

Rekomendowane odpowiedzi

Opinia jałowa, nadto rozbudowana i powołuje się na kiepskie argumenty (wyroki NSA w całkowicie innych sprawach). Ale faktycznie konkluzja słuszna.

Przy czym już wiele lat temu MI o to postulowało. Zastosowanie nowej klasyfikacji (o obowiązku tym nakładanym rozp.s prawie szczegółowych czynności organów w ogóle w opinii nie wspomniano) może mieć miejsce tylko wtedy, kiedy nadanie nowej klasyfikacji nie zmieni sytuacji prawnej właściciela i pojazdu - szczególnie sytuacji podatkowej. Faktem jest, że przed 2001 rokiem betoniarka mogła być specjalna. Mogła też być specjalna śmieciarka, czy asenizacyjny (dziś to wszystko to ciężarówki). Jednak z powodów tu podniesionych dla aut takich nie można zmienić klasyfikacji. Również dlatego, że wpisy dokonane w dotychczasowych dowodach na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność i nie można ich podważyć, chyba że w drodze podważenia całej pierwotnej decyzji o rejestracji.

Taka betoniarka pozostanie zatem specjalna.

Ale jest tu inny haczyk jeszcze. W okolicach 2000 oku MI homologowało spora grupę quadów jako ciągniki rolnicze... I jak myślicie, co możecie na SKP zrobić, jak właśnie taki ciągnik przyjedzie na badanie? :)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W okolicach 2000 oku MI homologowało spora grupę quadów jako ciągniki rolnicze... I jak myślicie, co możecie na SKP zrobić, jak właśnie taki ciągnik przyjedzie na badanie? :)

 

jak przedstawi "gościu" homo to "P" ,Bez homo-"N" :-P. I oczywista oczywistość- ksero tego homo sobie zachowam dla "potomnych" :]

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

jak przedstawi "gościu" homo to "P" ,Bez homo-"N" :-P . I oczywista oczywistość- ksero tego homo sobie zachowam dla "potomnych" :]

Jeszcze musi spełniać warunki techniczne dla ciągnika rolniczego.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

jak przedstawi "gościu" homo to "P" ,Bez homo-"N" :-P . I oczywista oczywistość- ksero tego homo sobie zachowam dla "potomnych" :]

Jeszcze musi spełniać warunki techniczne dla ciągnika rolniczego.

 

Jakoś trudno mi to sobie wyobrazić żeby spełniał,ale może jestem w błędzie :/

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Racja, kolego "markes30", jeśli przyjedzie quad zarejestrowany jako ciągnik rolniczy, a warunków dla takiego ciągnika nie spełnia - to oczywiście "N". Przecież nie możemy sobie samym zaprzeczać. Jak mogę dać "P", skoro przed sobą nie widzę ciągnika rolniczego?.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jeszcze musi spełniać warunki techniczne dla ciągnika rolniczego.

 

markes - w tym sęk, że nie musi!! Ma wpis i masz go utrzymać! Przecież ta betoniarka tez nie spełnia warunków na specjalnego. Ale tak jest i ma zostać!!

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

markes - w tym sęk, że nie musi!! Ma wpis i masz go utrzymać! Przecież ta betoniarka tez nie spełnia warunków na specjalnego. Ale tak jest i ma zostać!!

Skoro quad dostał homo na ciągnik to zapewne był ciągnikiem :shock: i musi spełniać warunki dla ciągnika.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

No i o to chodzi. Ta betoniarka kiedyś była pojazdem specjalnym, bo obowiązujące wówczas warunki dla pojazdu specjalnego spełniała. Natomiast jeszcze nigdy nie spotkałem quada, który by spełniał warunki dla ciągnika rolniczego obowiązujące aktualnie czy w przeszłości.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Natomiast jeszcze nigdy nie spotkałem quada, który by spełniał warunki dla ciągnika rolniczego obowiązujące aktualnie czy w przeszłości.

Widzisz a mówili, że cudów nie ma... :D

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Natomiast jeszcze nigdy nie spotkałem quada, który by spełniał warunki dla ciągnika rolniczego obowiązujące aktualnie czy w przeszłości.

Proponuję podejść do quada zarejestrowanego na ciągnik z taką listą życzeń.

Spróbójmy wspólnie poszukać punktów których na pewno Quad nie jest w stanie spełnić!

Dz.U 32 z 2003 z póź. zmian.

Dział IV

Warunki techniczne ciagnika rolniczego, lesnego i pojazdu wolnobie4nego oraz

przyczepy przeznaczonej do łaczenia z tymi pojazdami

Rozdział 1

Warunki ogólne

§ 44. Ilekroc w niniejszym dziale jest mowa o "pojezdzie", rozumie sie przez to ciagnik

rolniczy, lesny i pojazd wolnobie0ny oraz przyczepe przeznaczona do łaczenia z tymi pojazdami.

§ 45. 1. Ciagnik rolniczy, pojazd wolnobie0ny oraz przyczepa przeznaczona do łaczenia z

tymi pojazdami sa zbudowane, wyposa0one i utrzymane tak, aby:

1) wystajace czesci, które moga naruszac statecznosc pojazdu lub zagra0ac bezpieczenstwu

innych uczestników ruchu, mogły byc na czas jazdy zdemontowane lub zło0one; § 39

stosuje sie odpowiednio;

2) poziom hałasu zewnetrznego mierzony podczas postoju pojazdu silnikowego z odległosci 0,5

m nie przekraczał 104 dB(A);

3) maksymalna predkosc konstrukcyjna ciagnika rolniczego i lesnego nie przekraczała o wiecej

ni0 3 km/h wartosci 40 km/h zmierzonej zgodnie z przepisami o homologacji pojazdów.

2. Do pojazdów, o których mowa w ust.1, stosuje sie przepisy § 7 ust.1 i 7, § 8 ust. 4 pkt 2

i ust. 5, § 9 ust.1 pkt 2, 3, 5, 6, pkt 7 lit. a, pkt 9 i pkt 12, § 11 ust. 1 pkt 2 oraz § 41.

3. Dopuszczalne jest uczestniczenie w ruchu:

1) pojazdu wolnobie0nego, ciagnika rolniczego z maszyna zawieszana i przyczepy specjalnej o

szerokosci nieprzekraczajacej 3,00 m;

2) pojazdu z gasienicowym układem jezdnym, je0eli:

a) dopuszczalna masa całkowita pojazdu nie przekracza 16 t,

b) nacisk gasienicy miedzy skrajnymi kra0kami bie0nymi nie przekracza 40 kN (4 t) na 1 m;

przy mechanizmie półgasienicowym lub przy zastosowaniu dwóch gasienic, jedna za

druga, nacisk ten nie mo0e przekraczac 60 kN (6 t), pod warunkiem 0e odległosc

pomiedzy srodkami powierzchni styku z jezdnia pierwszej gasienicy lub kół przedniej osi a

srodkami powierzchni styku z jezdnia drugiej gasienicy wynosi co najmniej 3 m,

c) gasienice nie maja ostrych krawedzi mogacych uszkodzic nawierzchnie drogi,

d) predkosc maksymalna jest konstrukcyjnie ograniczona do 10 km/h; przepisu nie stosuje

sie do pojazdu na gasienicach gumowych lub z innego tworzywa o odpowiedniej

elastycznosci, jednak bez elementów metalowych mogacych uszkodzic nawierzchnie

drogi.

Rozdział 2

Wyposa4enie

§ 46. 1. Pojazd silnikowy, o którym mowa w § 44:

1) wyposa0a sie w:

a) kabine lub rame ochronna; przepis stosuje sie do zarejestrowanego po raz pierwszy po

dniu 31 grudnia 1993 r. pojazdu o masie własnej powy0ej 800 kg,

b) wycieraczke przedniej szyby, zapewniajaca dostateczne pole widzenia kierowcy; przepis

stosuje sie do pojazdu wyposa0onego w przednia szybe o takich wymiarach i kształcie, 0e

kierowca mo0e obserwowac droge tylko przez te szybe bez zmiany normalnej pozycji,

c) predkosciomierz lub inne urzadzenia umo0liwiajace odczyt predkosci jazdy co najmniej na

najwy0szym biegu; przepis stosuje sie do zarejestrowanego po dniu 30 wrzesnia 1993 r.

ciagnika rolniczego, którego konstrukcja umo0liwia przekroczenie predkosci 25 km/h,

d) co najmniej dwa lusterka zewnetrzne, jedno po lewej, a drugie po prawej stronie pojazdu,

zapewniajace strefe widocznosci drogi do tyłu co najmniej:

– o szerokosci 2,5 m w lewo od bocznego obrysu pojazdu ciagnietego w odległosci 10 m

od oczu kierowcy,

– o szerokosci 3,5 m w prawo od bocznego obrysu pojazdu ciagnietego w odległosci 30 m

od oczu kierowcy, przy czym w odległosci 4 m od oczu kierowcy odległosc ta powinna

wynosic 0,75 m;

2) (31) powinien odpowiadac warunkom okreslonym w § 10, § 11 ust. 1 pkt 1, pkt 6 lit. b, pkt

12, 13 i 15 oraz w ust. 7 pkt 1 i 4-6.

2. Do przyczepy, o której mowa w § 44, stosuje sie przepisy § 11 ust.1 pkt 1 i 12, ust. 5

oraz ust. 7 pkt 1 i 4-6.

3. Dopuszczalne jest uczestniczenie w ruchu przyczepy lekkiej specjalnej:

1) z kołami nieogumionymi, pod warunkiem 0e nacisk koła na droge nie przekracza 1,5 kN na 1

cm szerokosci obreczy, przy ograniczeniu predkosci jazdy do 10 km/h;

2) z kołami na pełnych obreczach gumowych, pod warunkiem 0e nacisk koła na droge nie

przekracza 1 kN na 1 cm szerokosci obreczy gumowej, przy ograniczeniu predkosci jazdy do

25 km/h.

4. Dopuszcza sie umieszczenie w ciagniku rolniczym i lesnym siedzenia dla pasa0era, o ile

spełnione sa nastepujace warunki:

1) siedzenie powinno byc tak umieszczone, aby pasa0er nie był nara0ony na niebezpieczenstwo

i nie stwarzał ograniczenia w kierowaniu ciagnikiem;

2) siedzenie powinno byc wyposa0one w oparcie ustalajace boczne i tylne o wysokosci co

najmniej 200 mm; wymagania tego nie stosuje sie, je0eli oparcie siedzenia jest utworzone

przez czesc kabiny lub ramy ochronnej;

3) poduszka siedzenia powinna byc miekka i elastyczna;

4) ciagnik powinien byc wyposa0ony w podnó0ek na stopy pasa0era oraz uchwyty reczne

umo0liwiajace dostep do siedzenia pasa0era oraz ułatwiajace pasa0erowi utrzymanie tej

pozycji;

5) siedzenie powinno miec co najmniej 400 mm szerokosci i 300 mm głebokosci;

6) oparcie siedzenia powinno miec wysokosc od 200 mm do 250 mm wraz z oparciem

bocznym; warunku nie stosuje sie do ciagników, w których istnieje zamknieta

konstrukcyjnie przestrzen za siedzeniem pasa0era;

7) wolna przestrzen ponad powierzchnia siedzenia dla pasa0era powinna wynosic 920 mm;

je0eli ciagnik spełnia wszystkie wymagania dotyczace ochrony kierowcy, lecz jego

konstrukcja uniemo0liwia wolna przestrzen o takim wymiarze, to warunek dotyczacy wolnej

przestrzeni ponad powierzchnia siedzenia dla pasa0era mo0na ograniczyc do 800 mm, o ile

czesc dachu nad siedzeniem pasa0era bedzie miała własciwe miekkie pokrycie;

8) górna czesc wolnej przestrzeni nad siedzeniem pasa0era mo0e byc ograniczona z tyłu i z

boków wyłacznie przez promien nieprzekraczajacy 300 mm, przy czym jako wolna

przestrzen rozumie sie w tym przypadku obszar zaczynajacy sie w pionie nad przednim

skrajem siedzenia dla pasa0era;

9) wyposa0enie w siedzenie dla pasa0era nie mo0e powodowac powiekszenia szerokosci

całkowitej ciagnika.

5. Wymagania ust. 4 dotycza siedzenia dla pasa0era w ciagnikach rolniczych i lesnych

majacych maksymalna predkosc konstrukcyjna od 6 km/h do 40 km/h i najmniejszy rozstaw kół

powy0ej 1.150 mm.

6. Dopuszcza sie umieszczenie w ciagniku rolniczym i lesnym platform ładunkowych, o ile

spełnione sa nastepujace warunki:

1) srodek cie0kosci platformy (platform) powinien byc poło0ony miedzy osiami ciagnika;

2) długosc platformy (platform) nie mo0e przekraczac 1,4 razy najwiekszego rozstawu kół

ciagnika, a jej (ich) szerokosc - maksymalnej szerokosci ciagnika bez wyposa0enia

dodatkowego;

3) platforma (platformy) powinna byc poło0ona symetrycznie wzgledem podłu0nej srodkowejpłaszczyzny ciagnika;

4) platforma nie mo0e byc poło0ona wy0ej ni0 150 cm ponad powierzchnia podło0a;

5) konstrukcja platformy i sposób jej monta0u do ciagnika powinny byc takie, aby w

normalnych warunkach u0ywania nie powodowała zakłócenia pola widzenia kierujacego

ciagnikiem i nie ograniczała widocznosci urzadzen oswietlenia i sygnalizacji swietlnej;

6) platforma powinna byc demontowalna, lecz w taki sposób, aby jej przypadkowe odłaczenie sie od ciagnika było niemo0liwe.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ja myślę, że trzeba tu przywołać definicję ciągnika rolniczego, zawartą w art. 2, pkt. 44 ustawy PORD:

44) ciągnik rolniczy - pojazd silnikowy

skonstruowany do używania łącznie ze

sprzętem do prac rolnych, leśnych lub

ogrodniczych; ciągnik taki może być również

przystosowany do ciągnięcia przyczep oraz do

prac ziemnych;

Dalej, czytając rozporządzenia i dyrektywy dotyczące ciągników rolniczych, doszedłem do wniosku, że ciągnik rolniczy musi być wyposażony w wałek odbioru mocy i jednak koło kierownicy w ciągniku kołowym.

Tak więc quad nie spełni tych wymagań napewno. Chyba, że moje rozumienie jest błędne?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dalej, czytając rozporządzenia i dyrektywy dotyczące ciągników rolniczych, doszedłem do wniosku, że ciągnik rolniczy musi być wyposażony w wałek odbioru mocy i jednak koło kierownicy w ciągniku kołowym.

Właśnie Piotrek Barczuk już też gdzieś wspomniało kole kierownicy w ciągniku. Możecie koledzy podać podstawę z tych dyrektyw?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

No niestety, w Dyrektywach dotyczących układów kierowniczych ciągników kołowych: rolniczych i leśnych zamiast słowa "kierownica", używa się słowa: "element sterujący". To chyba przesądza o tym, że kierownica nie musi być w formie koła. :shock: Pozostaje tylko takie określenie z:

"DYREKTYWA 2003/37/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

z dnia 26 maja 2003 r.

w sprawie homologacji typu ciągników rolniczych lub leśnych, ich przyczep i wymiennych holowanych maszyn, łącznie z ich układami, częściami i oddzielnymi zespołami technicznymi oraz uchylająca dyrektywę 74/150/EWG:

j) „ciągnik” oznacza każdy silnikowy, kołowy lub gąsienicowy

ciągnik rolniczy lub leśny mający co najmniej dwie osie i maksymalną

prędkość konstrukcyjną nie mniejszą niż 6 km/godz., którego główna funkcja leży w sile pociągowej i który jest przeznaczony specjalnie do ciągnięcia, pchania, przewożenia i napędzania niektórych wymiennych urządzeń przeznaczonych do wykonywania prac rolniczych lub leśnych oraz do holowania rolniczych i leśnych przyczep; może on być dostosowywany do przenoszenia ładunków w kontekście prac rolniczych lub leśnych i/lub może być wyposażony w siedzenia dla pasażerów;

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ja uważam, że jeśli przyjedzie mi quad (ciągnik), który będzie miał z przodu mocowania do np. pługa

http://www.allegro.pl/item878794712_plug_do_sniegu_do_quada_honda_yamaha_kawasaki_it.html

a z tyłu hak do przyczepki i klient nakłamie że jeździ z przyczepką po sadzie i pomaga w zbieraniu jabłek to sprawdzę go z Dz.U 32 czy spełnia warunki i czy ma w DR wpis o homologacji, to chyba bym zmiękł.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Taaa - w dowodzie z 2000 roku wpis o homologacji?? :-)

O widzisz ty masz dojście do homo. W jakich latach wydawane były homologacje na quady jako ciągniki rolnicze? Tak +- 1 rok.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Właśnie w granicach 2000. Wydano kilkaset w skali kraju, zanim się "wstrzymano" (część jako decyzje zwalniające). Obecnie nawet z katalogu ITS usunięto tą pozycję. Nowy wzór DR z wpisaną homologacją obowiązuje od października 2004 r.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 9 months later...

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.