Skocz do zawartości

QUAD pow. 15KW stanowisko MI WARUNKI TECHNICZNE


Bogusław Maćkowski

Rekomendowane odpowiedzi

Bogusław Maćkowski

W dniu 20 lipca 2009r. Minister Infrastruktury wydał jednoznaczną interpretację jako twórca przepisu jakim warunkom technicznym muszą odpowiadać pojazdy samochodowe inne o podrodzaju inne tj. o mocy wyższej niż 15KW.

 

Dla pojazdów samochodowych innych o podrodzaju czterokołowy lekki lub czterokołowy określono m.in. odpowiednio moc 4 KW i maksymalnie 15KW.

 

Pojazdy czterokołowe inne o podrodzaju inne w tym o mocy wyższej niż 15 KW muszą odpowiadać warunkom technicznym przewidzianym dla pojazdów samochodowych a określonych w (Dz. U. z 2003r. Nr 32, poz. 262 z późn. zm.)

NIE SPEŁNIANIE WARUNKÓW PRZEZ POJAZD CZTEROKOŁOWY O MOCY POWYŻEJ 15KW SKUTKUJE NIE DOPUSZCZENIEM POJAZDU DO RUCHU.

 

Wówczas rozpoczyna się procedura wznowienia postępowania o zarejestrowaniu pojazdu w celu jego wyrejestrowania.

 

Pomyślcie o swoich 4 literach jak pojazd będzie miał wydany dowód rejestracyjny na pojazd samochodowy inny o mocy powyżej 15KW.

 

Przykładowe wymagania dla pojazdu samochodowego:

 

§ 3. (18) 1. Dopuszczalna masa całkowita pojazdu, z zastrzeżeniem ust. 2-13, nie może przekraczać w przypadku:

 

8. Wymagania odnośnie mas motocykli, motorowerów, pojazdów czterokołowych oraz przyczep do tych pojazdów określa załącznik do dyrektywy 93/93/EWG, przy czym dopuszczalna masa całkowita motocykla jednośladowego nie może przekroczyć maksymalnej masy całkowitej określonej przez producenta, a maksymalna masa pojazdu nieobciążonego dla pojazdów trzy- i czterokołowych nie powinna przekraczać:

1) w przypadku pojazdów trójkołowych:

a) motorowery - 270 kg,

b) motocykle - 1.000 kg (bez uwzględniania masy akumulatorów przy napędzie elektrycznym);

2) w przypadku pojazdów czterokołowych:

a) pojazdy czterokołowe lekkie - 350 kg,

b) pojazdy czterokołowe inne niż lekkie do przewozu osób - 400 kg,

c) pojazdy czterokołowe inne niż lekkie do przewozu rzeczy - 550 kg (bez uwzględniania masy akumulatorów przy napędzie elektrycznym).

9. Dopuszczalna masa całkowita pojazdów trzy- i czterokołowych nie może przekroczyć maksymalnej masy podanej przez producenta.

10. Dopuszczalna ładowność określona przez producenta dla pojazdów trzy- i czterokołowych nie może przekraczać w przypadku:

1) motoroweru trójkołowego - 300 kg;

2) pojazdu czterokołowego lekkiego - 200 kg;

3) motocykla trójkołowego:

a) do przewozu rzeczy - 1.500 kg;

b) do przewozu osób - 300 kg;

4) pojazdu czterokołowego innego niż lekki:

a) do przewozu rzeczy - 1.000 kg;

b) do przewozu osób - 200 kg.

11. Motocykle, motorowery i pojazdy czterokołowe mogą ciągnąć przyczepę o masie określonej przez producenta, ale nieprzekraczającej 50 % masy pojazdu nieobciążonego.

 

 

§ 6. Ilekroć w niniejszym dziale jest mowa o "pojeździe", rozumie się przez to pojazd samochodowy i przyczepę.

 

§ 7. 1. Zderzaki i klamki drzwi pojazdu nie mogą powodować niebezpieczeństwa zaczepienia innego uczestnika ruchu.

 

 

§ 8. 1. Kabina kierowcy oraz pomieszczenie przeznaczone do przewozu osób wyposaża się w:

1) urządzenia zapewniające przewietrzanie i ogrzewanie wnętrza, jeżeli są one pomieszczeniami zamkniętymi; urządzenie zapewniające ogrzewanie wnętrza nie jest wymagane dla pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy przed dniem 1 stycznia 1984 r.;

2) drzwi zaopatrzone w zamki uniemożliwiające samoczynne lub niezamierzone ich otwarcie się.

2. Zawiasy drzwi umieszczonych z boku pojazdu i otwieranych na boki powinny znajdować się z przodu.

 

 

5. Szyby pojazdu:

1) nie powinny dawać ostrych odprysków w razie rozbicia; przednia szyba powinna zapewnić kierowcy pełną i wyraźną widoczność bez zniekształcenia obrazu, a w razie rozbicia - zapewniać jeszcze dostateczną widoczność drogi;

2) powinny być umocowane w taki sposób lub sporządzone z takiego tworzywa, aby w razie konieczności istniała możliwość wyjścia na zewnątrz pojazdu co najmniej przez jeden otwór okienny z każdej strony pojazdu;

3) powinny być ocechowane w miejscu widocznym z zewnątrz pojazdu; przepis stosuje się do pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy po dniu 31 grudnia 1968 r.;

4) przednie powinny mieć współczynnik przepuszczania światła nie mniejszy niż 75%, natomiast przednie boczne nie mniejszy niż 70%;

5) nie powinny odbijać światła w sposób powodujący oślepianie innych uczestników ruchu drogowego.

 

§ 9. 1. Pojazd powinien być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby:

 

7) zbiornik paliwa, z zastrzeżeniem wymagań dla zbiorników do gazu, w tym również zbiornik paliwa niezależnej instalacji ogrzewczej:

a) nie był umieszczony w kabinie kierowcy lub w pomieszczeniu przeznaczonym do przewozu osób ani też bezpośrednio do niego nie przylegał, zaś przegroda lub ścianka oddzielająca zbiornik od tych pomieszczeń była wykonana z materiału niepalnego; przepis stosuje się do pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy po dniu 31 grudnia 1984 r.,

 

 

Fajne nie dosyć, że nie ma kabiny to jeszcze zbiornik paliwa jest w kabinie -)

 

§ 11. 1. Pojazd samochodowy wyposaża się:

1) w numer identyfikacyjny pojazdu (VIN) albo w numer nadwozia, podwozia lub ramy, umieszczony w sposób trwały na nadwoziu, ramie lub innym podobnym podstawowym elemencie konstrukcyjnym, oraz tabliczkę znamionową określoną w załączniku nr 4 do rozporządzenia; numeru identyfikacyjnego VIN nie wymaga się dla pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy przed dniem 1 stycznia 1995 r. oraz dla motocykla zarejestrowanego po raz pierwszy przed dniem 1 stycznia 2003 r., ciągnika rolniczego, pojazdu wolnobieżnego, przyczepy przeznaczonej do łączenia z tymi pojazdami oraz pojazdu z nadanym i wybitym numerem nadwozia/podwozia zgodnie z odrębnymi przepisami;

2) (41) (uchylony);

3) w samoczynne wycieraczki przedniej szyby w liczbie zapewniającej odpowiednie pole widzenia kierowcy oraz w urządzenie do zmywania tej szyby; przepisu nie stosuje się do:

a) pojazdu wyposażonego w przednią szybę o takich wymiarach i kształcie, że kierowca bez zmiany normalnej pozycji może obserwować drogę nie poprzez tę szybę,

b) w zakresie wyposażenia w urządzenie do zmywania przedniej szyby - samochodu osobowego zarejestrowanego po raz pierwszy przed dniem 1 lipca 1971 r., a pozostałych pojazdów zarejestrowanych przed dniem 1 lipca 1972 r.;

4) w prędkościomierz umieszczony w polu widzenia kierowcy oraz w drogomierz;

5) w lusterka zapewniające kierującemu niezbędną dla bezpieczeństwa ruchu widoczność do tyłu:

a) co najmniej jedno lusterko zewnętrzne po lewej stronie pojazdu - w odniesieniu do samochodu osobowego i motocykla, z zastrzeżeniem lit. b,

b) co najmniej dwa lusterka zewnętrzne, jedno po lewej i jedno po prawej stronie pojazdu - w odniesieniu do pozostałych pojazdów oraz do samochodu osobowego ciągnącego przyczepę i samochodu osobowego, w którym lusterko wewnętrzne nie zapewnia dostatecznej widoczności do tyłu,

c) wewnętrzne - w odniesieniu do samochodu osobowego;

 

5b) (43) w co najmniej jedno lusterko zewnętrzne po lewej stronie pojazdu - w odniesieniu do motocykla, z zastrzeżeniem pkt 5c;

5c) (44) w co najmniej dwa lusterka zewnętrzne, jedno po lewej i jedno po prawej stronie pojazdu - w odniesieniu do motocykla, dla którego prędkość maksymalna przekracza 100 km/h;

5d) (45) w lusterka zewnętrzne zapewniające pełną widoczność do tyłu z miejsca kierowcy, na czas przejazdu - w odniesieniu do pojazdu silnikowego ciągnącego przyczepę o szerokości większej niż szerokość pojazdu ciągnącego;

5e) (46) w lusterka klasy IV i V po stronie pasażera - w odniesieniu do samochodu ciężarowego i pojazdu specjalnego o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, zarejestrowanego po raz pierwszy po dniu 1 stycznia 2000 r., z tym że:

(...)

6) w sygnał dźwiękowy o ciągłym i nieprzeraźliwym tonie, o poziomie dźwięku mierzonym podczas postoju pojazdu z odległości 3 m, nie mniejszym niż:

a) 87 dB (A) - w odniesieniu do motocykla,

b) 96 dB (A) - w odniesieniu do pozostałych pojazdów;

7) (47) w punkty kotwiczenia pasów bezpieczeństwa:

a) na przednich siedzeniach; warunek stosuje się do pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t, zarejestrowanego po raz pierwszy po dniu 30 czerwca 1971 r., do pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t zarejestrowanego po raz pierwszy po dniu 30 czerwca 1995 r. i do pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t zarejestrowanego po raz pierwszy po dniu 20 października 2007 r.,

b) na siedzeniach innych niż przednie, skierowanych do przodu; warunek stosuje się do samochodu osobowego zarejestrowanego po raz pierwszy po dniu 31 grudnia 1984 r. i do pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy po dniu 20 października 2007 r.

- przepisów lit. a i b nie stosuje się do pojazdu z nadwoziem otwartym oraz autobusu przeznaczonego do przewozu pasażerów stojących;

8) w pasy bezpieczeństwa na siedzeniach wyposażonych w punkty kotwiczenia; przepis stosuje się do:

a) przednich siedzeń w samochodach osobowych, zarejestrowanych po raz pierwszy po dniu:

– 30 czerwca 1971 r. - z silnikiem o pojemności skokowej powyżej 1.400 cm3,

– 31 grudnia 1971 r. - z silnikiem o pojemności skokowej od 1.000 cm3 do 1.400 cm3,

– 30 czerwca 1972 r. - pozostałych,

b) siedzeń innych niż przednie - w samochodach osobowych zarejestrowanych po raz pierwszy po dniu 30 czerwca 1993 r.,

c) siedzeń w pojazdach innych niż wymienione w lit. a i b, wyposażonych w punkty kotwiczenia pasów bezpieczeństwa - zarejestrowanych po raz pierwszy po dniu 31 grudnia 1993 r.;

przepisów lit. a-c nie stosuje się do pojazdu z nadwoziem otwartym;

9) (48) w zagłówki na siedzeniach wyposażonych w pasy bezpieczeństwa mocowane co najmniej w trzech punktach, z wyjątkiem siedzeń w pojeździe z nadwoziem otwartym oraz siedzeń tylnych w pojeździe z nadwoziem rodzaju coupé o układzie siedzeń "2+2"; dopuszcza się możliwość niewyposażenia w zagłówki siedzeń tylnych środkowych; przepis stosuje się do pojazdów wyprodukowanych po dniu 31 grudnia 1995 r.;

10) w błotniki lub inne elementy nadwozia lub podwozia, o szerokości nie mniejszej niż szerokość opony, a w przypadku kół bliźniaczych - nie mniejszej niż odległość między zewnętrznymi krawędziami opon; przy czym błotniki samochodu osobowego i motocykla, przy masie własnej pojazdu, powinny odpowiadać następującym warunkom:

a) kąt opasania koła przez błotnik powinien być taki, aby obejmował co najmniej z przodu 30° i z tyłu 50° od pionowej płaszczyzny przechodzącej przez oś koła,

b) odległość między zewnętrzną krawędzią błotnika a osią koła w wymaganym kącie opasania nie może być większa niż dwukrotna wartość statycznego promienia opony,

c) najniższy punkt tylnej krawędzi błotnika lub innego elementu pełniącego jego funkcję znajdujący się w płaszczyźnie symetrii opony nie może znajdować się wyżej niż 150 mm ponad poziomą płaszczyzną przechodzącą przez oś koła,

d) błotników nie wymaga się w pojeździe nietypowej konstrukcji;

11) (49) w fartuchy odpowiednio przedłużające tylne błotniki od tyłu albo umieszczone dalej od kół niż błotniki, jeżeli przy masie własnej pojazdu błotnik lub inny znajdujący się w płaszczyźnie symetrii opony za tylnym kołem element nadwozia lub podwozia, osłaniający tylne koło (koła) położony jest wyżej nad jezdnią niż 0,25 odległości tego elementu od pionowej płaszczyzny przechodzącej przez oś tylnego koła (kół), a dla samochodu osobowego oraz autobusu, samochodu ciężarowego i pojazdu specjalnego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t z pojedynczymi kołami na osi tylnej - wyżej niż ta odległość; odległość dolnej krawędzi fartucha od jezdni nie powinna przekraczać tych wielkości; szerokość fartucha nie powinna być mniejsza niż szerokość opony (opon), zaś sztywność fartuchów powinna zapewniać ograniczenie do minimum ochlapywania pojazdów jadących z tyłu; fartuchów nie wymaga się w pojeździe o konstrukcji uniemożliwiającej ich umieszczenie;

12) w urządzenie zabezpieczające przed użyciem przez osoby nieuprawnione;

13) w trójkąt do ustawiania na drodze, przeznaczony do ostrzegania o obecności unieruchomionego pojazdu; przepisu nie stosuje się do motocykla jednośladowego;

14) w gaśnicę umieszczoną w miejscu łatwo dostępnym w razie potrzeby jej użycia; przepisu nie stosuje się do motocykla;

15) (50) w tłumik wydechu - w odniesieniu do pojazdu wykorzystującego do napędu silnik spalinowy; wylot rury wydechowej nie może być skierowany w stronę otworów wlotowych urządzeń wentylacji;

16) (51) (uchylony);

17) (52) (uchylony);

18) w miejsce przewidziane do umieszczenia tablic rejestracyjnych, spełniające wymagania określone w załączniku nr 5 do rozporządzenia; przepis stosuje się do pojazdu samochodowego mającego cztery i więcej kół, wyprodukowanego po dniu 31 grudnia 1999 r.;

19) w zaczep do holowania z przodu pojazdu, a w odniesieniu do samochodu osobowego także z tyłu; zaczep do holowania powinien wytrzymywać siłę zarówno ciągnącą, jak i ściskającą równą co najmniej połowie ciężaru wynikającego z dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu, na którym jest zamocowany; przepis stosuje się do pojazdu wyprodukowanego po dniu 31 grudnia 1999 r.;

20) w podpórkę (podpórki), zapewniającą stabilne ustawienie pojazdu na podłożu, zgodną z przepisami o homologacji pojazdów;

21) w uchwyt (uchwyty) dla pasażera zgodny z przepisami o homologacji pojazdów;

22) (53) w podnóżki lub inny sposób oparcia dla nóg dla kierującego i pasażera; przepis stosuje się do motocykla.

2. Przepisy ust.1 pkt 1, 10, 11, 13 i 18 stosuje się również do przyczepy.

3. Pojazd samochodowy nie może być wyposażony w silnik dwusuwowy.

4. (54) Przepisu ust. 3 nie stosuje się do motocykla, pojazdu czterokołowego oraz samochodu osobowego zarejestrowanego po raz pierwszy przed dniem 1 stycznia 1989 r. i pozostałych pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy przed dniem 30 kwietnia 1993 r.

 

 

Szyby z wycieraczkami w kabinie - ciekawe czy to mają?

 

§ 12. 1. Pojazd, z zastrzeżeniem ust. 2, wyposaża się w następujące światła zewnętrzne:

1) drogowe - pojazd samochodowy, którego konstrukcja umożliwia rozwijanie prędkości przekraczającej 40 km/h;

2) mijania - pojazd samochodowy;

3) kierunkowskazów - pojazd samochodowy i przyczepa; nie stosuje się do motocykla jednośladowego zarejestrowanego po raz pierwszy przed dniem 1 stycznia 1986 r.;

4) hamowania "stop" - pojazd samochodowy i przyczepa;

5) oświetlające tylną tablicę rejestracyjną - pojazd samochodowy i przyczepa;

6) pozycyjne przednie - pojazd samochodowy oraz przyczepa o szerokości 1,6 m lub więcej;

7) pozycyjne tylne - pojazd samochodowy i przyczepa;

8) odblaskowe tylne inne niż trójkątne - pojazd samochodowy;

9) odblaskowe tylne trójkątne - przyczepa;

10) odblaskowe przednie - przyczepa;

11) odblaskowe boczne - pojazd samochodowy o długości przekraczającej 6,0 m, ciągnik siodłowy i przyczepa;

12) awaryjne - pojazd samochodowy, z wyjątkiem motocykla, i przyczepa;

13) przeciwmgłowe tylne - pojazd samochodowy, z wyjątkiem motocykla, i przyczepa;

14) (56) cofania - pojazd samochodowy, z wyjątkiem motocykla, i przyczepa o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 750 kg; dotyczy przyczepy zarejestrowanej po raz pierwszy po dniu 1 sierpnia 2009 r.;

15) obrysowe przednie i tylne - pojazd samochodowy i przyczepa, których szerokość przekracza 2,1 m; nie stosuje się do podwozia samochodu ciężarowego z kabiną w zakresie świateł obrysowych tylnych;

16) pozycyjne boczne - pojazd samochodowy i przyczepa, których długość przekracza 6 m (długość przyczepy powinna być liczona razem z dyszlem).

17) (57) oznakowanie odblaskowe konturowe:

 

Panowie i tak mógłbym wymieniać całe rozporządzenie określające jakim warunkom powinien odpowiadać każdy pojazd samochodowy w tym "quad" o mocy powyżej 15KW.

 

Pojazd taki nie został przewidziany do jazdy powyżej 15KW. Jak przyjdzie co do czego to właściciel pojazdu powie, że nie ma pojęcia o warunkach technicznych bo był na badaniu technicznym i diagnosta dopuścił go do ruchu mimo, iż moc była wyższa niż 15KW. Najlepsze jest to, że właściciel takiego "quada" będzie miał rację a uprawnienia może stracić diagnosta. Wtedy będzie za późno by się zastanawiać czy było warto dawać pozytywny wynik badania.

 

Ale decyzję podejmuje oczywiście diagnosta. Żyjemy w wolnym kraju.

opinia MI_warunki techniczne pojazd samochodowy inny.pdf

Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
 • Odpowiedzi 212
 • Created
 • Ostatniej odpowiedzi

Top Posters In This Topic

 • JANUSZ60

  18

 • cubitus

  15

 • michal_k

  13

 • blakop

  12

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Poświęciłem trochę czasu i zebrałem warunki techniczne dla pojazdu samochodowego innego. Zrobiłem to w trochę innej formie niż pan Bogusław. Doszedłem do wniosku, że nie ma sensu przytaczać wymagań kt

Dlatego właśnie pytam czy nie popełniłem błędu.... A Ty Janusz60 zaraz ostro każdego traktujesz zamiast spokojnie wyjaśnić. Nie każdy może ma takie doświadczenie jak Ty.I ciągle się uczy... Jak wszysc

Pozostaje posypać głowę popiołkiem i pracować dalej,teraz jesteś mądrzejszy , jeszcze parę trudnych przypadków i będziesz szpecem od quadów Kaczka nie nauczy się pływać jak w d... wody nie nabierze.

Posted Images

Piotr Barczuk

To w takim razie, po co jest kategoria samochodowy inny/ inny, skoro wedle przedstawionej wykładni żaden pojazd nie może spełnić jednocześnie wszystkich warunków dla pojazdów samochodowych? Wygląda, to tak jakby ustawodawca określił np. 50 dozwolonych kolorów, w których pojazdy mogą być dopuszczone do ruchu, ale zostawił furtkę dla bardziej twórczych i.... zezwolił rejestrować pojazdy w kolorach "innych". Po czym sam zinterpretował to, co napisał i dodał ze kolor może być inny, o ile zawiera się we wcześniej wymienionych 50 i to do tego równocześnie. Logiczne nieprawdaż?

Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
S.K.P-POZNAŃ

 

NIE SPEŁNIANIE WARUNKÓW PRZEZ POJAZD CZTEROKOŁOWY O MOCY POWYŻEJ 15KW SKUTKUJE NIE DOPUSZCZENIEM POJAZDU DO RUCHU.

 

Wówczas rozpoczyna się procedura wznowienia postępowania o zarejestrowaniu pojazdu w celu jego wyrejestrowania.

Pomyślcie o swoich 4 literach jak pojazd będzie miał wydany dowód rejestracyjny na pojazd samochodowy inny o mocy powyżej 15KW.

 

pomoże mi to ktoś przełożyć na mój chłopski...-mam ciężki dzień ;)

Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Skoro dopiero teraz została wydana interpretacja to dlaczego mamy wyrejestrowywać zarejestrowane ? Należało wydać interpretacje parę lat temu a nie teraz straszyć diagnostów którzy działali w dobrej wierze !!! :shock:

Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

To niesłychane... To nielogiczne... To zatrważające... :shock:

Ale w pełni popieram wypowiedź Pana 8) Piotra Barczuka, który w trafny sposób ujął problem :)

A parafrazując z historii motoryzacji "jesteśmy w stanie wyprodukować pojazd o każdym kolorze, pod warunkiem, że będzie to kolor czarny" ;)

Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Czyli brak pasów bezpieczeństwa skutkuje wynikiem negatywnym BT.

Tylko że pasy nie dotyczą pojazdów z nadwoziem otwartym 8)

Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Bogusław Maćkowski

A kabriolety nie mają pasów? A przecież mają nadwozie otwarte. :D

Wszystko przez interpretacje. Przepisy nie dopuszczały wogóle pojazdów samochodowych innych pow. 15KW. Pewnego słonecznego zimowego poranka ITS wydał książkę odwołał się do słownika języka polskiego i stwierdził, że powyżej 15KW to inne i się zaczęło. Efekt zaczęli ginąć ludzie na takich quadach i to kilka przypadków ostatni głośny w Toruniu. Teraz trzeba prostować to co nabrojono przy poprzednich badaniach. Jedynym wyjściem jest zmniejszenie mocy i dokument, który to potwierdzi.

 

No i się zaczęło.

 

Procedura jest taka. Diagnosta daje wynik negatywny bo gość się upiera, że nie zmniejszy mocy. Wielu rodziców zresztą kupuje to swym pociechom by jeździły na quadach a nie ścigaczach myśląc, że będą bezpieczniejsi. Z kolei diagności dopuszczają to do ruchu myśląc że robią dobrze bo fakt nie wiedzieć czemu Ministerstwo dodało podrodzaj inny inny. Wówczas WK wznawia postępowanie o zarejestrowanie pojazdu samochodowego z powodu powstania nowych faktów (które już wcześniej znał na marginesie bo ktoś wydał dowód o mocy większej nie) i wówczas wydaje decyzje o wyrejestrowaniu pojazdu.

 

Zresztą jaka to różnica z jakiego powodu stracicie uprawnienia. Właśnie zaczęła się nowa nagonka na diagnostów. Kontrowersyjna opinia ws certyfikatów. Jeśli wykonaliście badania quada w okresie gdy właściciel zmienił czujnik tlenku węgla, analizator albo inny manometr to i tak od tego momentu wykonywaliście badania bez poświadczenia TDT a więc nie mogliście dokonać wpisu do rejestru.

 

POLSKA TO KRAJ, W KTÓRYM NIE BĘDZIESZ SIĘ NUDZIŁ. KAŻDEGO DNIA PRZYNIESIE TOBIE NOWĄ NIESPODZIANKĘ, KTÓRA NA PEWNO CIĘ ZASKOCZY. :lol::shock:

Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Piotr Barczuk
A kabriolety nie mają pasów? A przecież mają nadwozie otwarte.

 

w pasy bezpieczeństwa na siedzeniach wyposażonych w punkty kotwiczenia; przepis stosuje się do:

a) przednich siedzeń w samochodach osobowych, zarejestrowanych po raz pierwszy po dniu:

– 30 czerwca 1971 r. - z silnikiem o pojemności skokowej powyżej 1.400 cm3,

– 31 grudnia 1971 r. - z silnikiem o pojemności skokowej od 1.000 cm3 do 1.400 cm3,

– 30 czerwca 1972 r. - pozostałych,

b) siedzeń innych niż przednie - w samochodach osobowych zarejestrowanych po raz pierwszy po dniu 30 czerwca 1993 r.,

c) siedzeń w pojazdach innych niż wymienione w lit. a i b, wyposażonych w punkty kotwiczenia pasów bezpieczeństwa - zarejestrowanych po raz pierwszy po dniu 31 grudnia 1993 r.;

przepisów lit. a-c nie stosuje się do pojazdu z nadwoziem otwartym;

 

O co chodzi?

Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Bogusław Maćkowski

Z pasami troszkę faktycznie się zapędziliśmy. Odpowiadając na następne możliwe pytania o poduszkach powietrznych nie wspominałem :-)

Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Bogusław Maćkowski

(Dz. U. z 2003r. Nr 32, poz. 262 z późn. zm.)

 

2009-06-20 zm. Dz.U.09.75.639 §1

 

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA INFRASTRUKTURY1) 2)

 

z dnia 31 grudnia 2002 r.

 

w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

 

(Dz. U. z dnia 26 lutego 2003 r.)

 

par. 1 ust. 3. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

11) (15) pojeździe czterokołowym - rozumie się przez to niektóre pojazdy samochodowe mające cztery koła, homologowane według kategorii L.

 

Kat. L6 i 7 zawarta jest w przepisach wykonawczych.

 

Inny też jest homologowany jako kategoria homologacyjna L co potwierdza:

 

(tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 137, poz. 968)

 

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 27 września 2003 r.

w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach

(Dz. U. z dnia 14 listopada 2003 r.)

 

ZAŁĄCZNIK Nr 4(61)

Tabela nr 1 - Rodzaje i podrodzaje pojazdów

 

67 16

 

samochodowy inny

 

01 czterokołowiec L7e

68 02 czterokołowiec lekki L6e

69 99 inny*

 

Ponieważ w rozporządzeniu kategoryzacyjnym L nie podano warunków jakim mają odpowiadać pojazdy inne Minister właśnie przypomniał, że mają spełniać wymagania przewidziane jak dla każdego pojazdu a określone w rozporządzeniu o warunkach technicznych tj. Dz. 32.

Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Czy mam z tego wnioskować ,że interpretacja kogoś tam jest ważniejsza niż przepisy zawarte w Dziennikach Ustaw uchwalonych przez legalnie wybrany sejm ?

Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Z tego co widzę, nie jest to interpretacja "kogoś tam" tylko twórcy przepisu czyli Ministra Infrastruktury. To tak jak z terminem badania. Każdy pojazd ma na rok termin następnego badania z wyjątkiem pewnej grupy pojazdów, która ma na 3 lata albo 2 lata. Tutaj wszystkie pojazdy mają spełniać wymagania określone w rozporządzeniu o warunkach technicznych a pewna grupa ma przewidziane inne wymagania. Dla pojazdów czterokołowych i czterokołowych lekkich przewidziano oddzielne wymagania a dla pojazdu samochodowego innego o podrodzaju inny nie przewidziano innych wymagań a więc obowiązują go standardowe jak dla każdego pojazdu.

Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Bogusław Maćkowski

Widzę, że temat nabiera rozpędu jak VAT-y.

Pragnę tylko dodać do przedmówcy: Owszem interpretacja/opinia nie stanowi prawa. Stanowi go ustawa bądź rozporządzenie. Tylko jak wspomniano rozporządzenie określa wymagania techniczne w "Dz. 32" dla każdego pojazdu w tym pojazdu samochodowego innego o podrodzaju inny o czym Szanowny Pan Minister był uprzejmy przypomnieć.

 

A po co dali podrodzaj inny to już nie wiem.

Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Zdzisław Haszto

Jak mu diagnosta dow. rej. nie zatrzyma, to będzie jeżdził dalej, a zawsze jakaś dobra dusza lub ciemniak się znajdzie.

Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Piotr Barczuk
o podrodzaju inny nie przewidziano innych wymagań a więc obowiązują go standardowe jak dla każdego pojazdu.

 

bzdura !!!! według tego co piszesz powinien rónocześnie spełniać wymagania dla autobusu i motocykla?

Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Nie czarujmy się nigdzie nie ma i nie było nic na temat inny a teraz ktoś wymysla i myśli iż diagnosta to wróżka która czyta w myślach kto miał co na myśli !!! Typowa spychologia tylko szukanie winnego na siłe bo trudno się przyznać iż to przepisy są do bani :shock:

Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Koledzy jak czytam te rewelacje to Bogu dziękuję, że nie dopuściłem żadnego quada do ruchu :pada: Mało tego jak dotąd to nie miałem takiego ustrojstwa na badanie okresowe.

Naprawdę pojazdy ATV zostały wymyślone do pomocy min. rolnikom, leśnikom i z założenia miały być eksploatowane poza drogami publicznymi. Nie bardzo rozumiem dlaczego na siłę próbuje się umożliwić rejestrację i możliwość jazdy po drogach publicznych pojazdom tego typu.

Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Bogusław Maćkowski
bzdura !!!!

 

Rolą diagnosty nie jest stanowienie prawa tylko jego realizowanie. Wykładnie prawa daje Jego twórca czyli MI. Powiem brutalnie albo ktoś dopuszczał quady pow. 15 KW i teraz się irytuje albo ktoś sam próbuje stanowić prawo.

 

Autobusy, taksówki, gaz i co jeszcze? Mówimy o podstawowych wymaganiach dla każdego pojazdu a nie dodatkowych warunkach dla szczególnej grupy pojazdów tj. taksówki, autobusy itp.

 

Dalsza dyskusja będzie dopuszczona pod warunkiem nie obrażania wypowiedzi innych forumowiczów.

Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Autor odpowiedzi nie jest ministrem, tylko dyrektorem i nie raz się już mylił.

Faktem jest, że w końcu udzielił jednoznacznej odpowiedzi. Wcześniej nie widział problemu w rejestracji takich pojazdów.

Cóż życie uczy.

Wiele osób - szczególnie urzędnicy - będą mileli kłopoty i dużooo pracy.

Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.


×
×
 • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.